ศึกษาดูงานอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

Technical Visit on Printing and Packaging Industry

เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสศึกษาเรียนรู้และเข้าใจ ระบบการผลิตเชิงอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ในสถานประกอบการด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ทั้งในส่วนภูมิภาค และส่วนกลาง ฝึกการเก็บข้อมูลและจัดทำรายงานจากการดูงานเพื่อนำเสนอความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน  
ศึกษาดูงานและจัดทำรายงานนำเสนอเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
1.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
 
2.2.1 ใช้วิธีการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นให้นักศึกษาเป็นผู้มีบทบาทในการนำเสนอข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกันในชั้นเรียน โดยการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 2.2.2 ให้นักศึกษาอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการให้เกียรติเจ้าของข้อมูลที่นำมาเผยแพร่ 2.2.3 การมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม เพื่อฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น
 
3.3.1 ประเมินผลจากการรวบรวมข้อมูลที่กำหนด 3.3.2 ประเมินผลจากการปฏิบัติงาน ทั้งงานเดี่ยว และงานกลุ่ม โดยการสังเกตการแสดงออกด้านความคิดและพฤติกรรม 3.3.3 ประเมินผลจากจิตพิสัย ที่นักศึกษามีในตนเอง ทั้งด้านวินัย ความเอาใจใส่ ความมีน้ำใจ เป็นต้น  
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งทางด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา 2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
2.2.1 ใช้วิธีการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นให้นักศึกษาปฏิบัติงาน ควบคู่การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบออนไลน์ 2.2.2 มอบหมายให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ในปัจจุบัน และอนาคต 2.2.3 เชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้มีประสบการณ์ในการผลิตสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์มาให้คำแนะนำ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ต่างๆ ของบุคลากรตำแหน่งต่างๆ ในองค์กร
2.3.1 ประเมินจากการมอบหมายงานในชั้นเรียน และการบ้าน  2.3.2 ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ทั้งในสถานประกอบการ และในชั้นเรียน (กรณีจัดสัมมนา) 2.3.3 ประเมินจากรายงานสรุปโครงการฯ  
3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
 
 
3.2.1 มอบหมายงานให้สืบค้นข้อมูล รวบรวม วิเคราะห์  และสรุปข้อมูล  3.2.2 ให้นักศึกษานำเสนอข้อมูลการสืบค้นข้อมูล และประโยชน์ที่ได้รับ แบบรายเดี่ยว 3.2.3 ให้นักศึกษารายงานผลการดำเนินงานเป็นทีม โดยสามารถสรุปผลการปฏิบัติงานทั้งหมด และสามารถวิเคราะห์แนวทางแก้ไขและพัฒนาผลงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ
3.3.1 ประเมินผลจากการรวบรวมข้อมูล สรุปข้อมูล 3.3.2 ประเมินผลจากเทคนิคหรือวิธีการนำเสนอ  3.3.3 ประเมินผลจากผลการปฏิบัติงาน แบบรายเดี่ยว และรายกลุ่ม 3.3.3 ประเมินผลจากการนำเสนอผลงานสำเร็จ การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในกระบวนการผลิตทั้งหมด การวิเคราะห์ปัญหา แนวทางแก้ไข และการพัฒนาผลงานได้
4.1.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 4.1.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.1.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.1.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.2.1 สอดแทรกเรื่องการมีมนุษยสัมพันธ์ การมีมารยาททางสังคมที่ดี 4.2.2 มอบหมายงานหรือจัดกิจกรรมโดยหมุนเวียนกันทำหน้าที่ผู้นำและผู้ตาม  4.2.3 การเคารพสิทธิผู้อื่น และการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การประสานงานกับผู้อื่นหรือบุคคลภายนอก 4.2.4 การแสดงความคิดเห็นและการวิพากษ์วิจารณ์งานของผู้อื่นบนหลักการที่ถูกต้อง และให้เกียรติซึ่งกันและกัน
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกต่อหน้าอาจารย์  เพื่อน ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 4.3.2 ประเมินการแสดงออกในการนำเสนองาน ทั้งแบบเดี่ยว และผลงานกลุ่ม 4.3.3 ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
5.1.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 5.1.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 5.1.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลองและสถานการณ์เสมือนจริง เพื่อฝึกนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม 5.2.2 ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยี หรือการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้า สืบค้นงาน และประมวลผลได้ 5.2.3 การใช้ตัวเลขหรือสถิติ เพื่อจัดการข้อมูลที่สืบค้นอย่างเป็นระบบ 5.2.4 การนำเสนอผลงาน โดยใช้เทคนิคการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพของผู้สื่อสาร และผู้รับสาร
5.3.1 ประเมินจากการแก้ปัญหาของนักศึกษาในสถานการณ์จำลอง หรือสถานการณ์เสมือนจริง 5.3.2 ประเมินจากความถูกต้องในการใช้ข้อมูลและตัวเลข ในการรวบรวมข้อมูล 5.3.3 ประเมินจากการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสถานการณ์จำลอง 5.3.4 ประเมินจากการอธิบายผลของตัวเลข หรือการนำเสนอผลของการรวบรวมข้อมูลให้เข้าใจง่าย และถูกต้อง 
6.1.1 มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ 6.1.2 มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง 6.1.3 มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
 
 
6.2.1 ให้นักศึกษาศึกษาข้อมูลสถาบประกอบการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 6.2.2 ให้นักศึกษาใช้วิธีการนำเสนอข้อมูล โดยใช้เทคนิค และวิธีการนำเสนอจากการศึกษาสื่อประชาสัมพันธ์ฯ ออนไลน์ ของแต่ละสถานประกอบการ 6.2.3 ให้นักศึกษาสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ข้อมูลสถานประกอบการให้มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ และเข้าใจง่าย
6.3.1 ประเมินวิธีการทำงานอย่างเป็นระบบ ทั้งงานเดี่ยว และงานกลุ่ม 6.3.2 ประเมินตามสภาพจริงของการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน 6.3.3 ประเมินจากผลงานจากการปฏิบัติ ทั้งแบบรายเดี่ยว และแบบทีม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ุ6 ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
1 BTEPP114 ศึกษาดูงานอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 เขียนโครงการศึกษาดูงาน รายงาน และการดำเนินการ 13 50%
2 งานปฏิบัติ ผลงาน ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 ศึกษาดูงาน นำเสนอโครงการ การจัดทำรายงาน และการถ่ายทอดประสบการณ์ 13,14,17 20%
4 จิตพิสัย ความรับผิดชอบ เอาใจใส่ การทำงานเป็นทีม การมีส่วนร่วม ตลอดภาคการศึกษา 10%
การเขียนโครงการศึกษาดูงาน
ความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา  https://www.facebook.com/402042489939913/posts/410955472381948/
การทำงานเป็นทีม  https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/190509-team-work/
สมาคมการพิมพ์ไทย  https://www.thaiprint.org/
สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย  https://www.thaipack.or.th/?lang=th
รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาคร เฟส 1   http://thailandindustry.blogspot.com/2012/09/blog-post_132.html
ฐานข้อมูลรายชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อ ของสถานประกอบการธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จากสูจิบัตรสมาคมสิ่งพิมพ์ภาคเหนือ
ฐานข้อมูลการประเมินสถานประกอบการ จากคู่มือการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2557-2562 
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้สอน 2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา 2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3.1   การปรับเนื้อหาและเทคนิคการสอน 3.2   การกำหนดโจทย์ในการฝึกปฏิบัติ 3.2   การนำเกณฑ์การวัดผลสมรรถนะวิชาชีพมาปรับใช้ในการวัดผลภาคปฏิบัติ
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 4.2   มีการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรมโดยคณะกรรมการในสาขาวิชา 
5.1   ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชา   5.2   พิจารณาการนำเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ในแต่ละด้านมาใช้ในการวัดผลการสอบทักษะ 5.3   ปรับปรุงรายวิชาทุก  1 ปี หรือตามข้อเสนอแนะ 5.4   ปรับกระบวนการสอบวัดผล เพื่อให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 5.5  เปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้มีแนวทางการสอน หรือ สอบ ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง