การผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชน

Printing Production for Community Products

เพื่อให้นักศึกษาสามารถออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ ทั้งแบบออฟไลน์ และออนไลน์ โดยมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
ศึกษาและฝึกปฏิบัติ ประเภทผลิตภัณฑ์ชุมชน การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน การออกแบบโลโก้และกราฟิก วัสดุและกรรมวิธีการผลิต การเลือกใช้เทคนิคการผลิต ที่เหมาะสมกับรูปแบบการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชน
สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง หรือตามที่นักศึกษานัดหมาย
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม  
 
2.2.1 ใช้วิธีการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นให้นักศึกษาเป็นผู้มีบทบาทในการนำเสนอข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกันในชั้นเรียน โดยการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
2.2.2 ให้นักศึกษาอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการให้เกียรติเจ้าของข้อมูลที่นำมาเผยแพร่
2.2.3 การมอบหมายงานเดี่ยว และงานกลุ่ม เพื่อฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น  
3.3.1 ประเมินผลจากการรวบรวมข้อมูลที่กำหนด
3.3.2 ประเมินผลจากการปฏิบัติงาน ทั้งงานเดี่ยว และงานกลุ่ม โดยการสังเกตการแสดงออกด้านความคิดและพฤติกรรม
3.3.3 ประเมินผลจากจิตพิสัย ที่นักศึกษามีในตนเอง ทั้งด้านวินัย ความเอาใจใส่ ความมีน้ำใจ เป็นต้น  
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งทางด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา
2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 ใช้วิธีการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นให้นักศึกษาปฏิบัติงาน ควบคู่การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบออนไลน์
2.2.2 มอบหมายให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ในปัจจุบัน และอนาคต
2.2.3 เชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้มีประสบการณ์ในการผลิตสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์มาให้คำแนะนำ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ต่างๆ ของบุคลากรตำแหน่งต่างๆ ในองค์กร
2.3.1 ประเมินจากการมอบหมายงานในชั้นเรียน และการบ้าน
2.3.2 ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ทั้งในสถานประกอบการ และในชั้นเรียน (กรณีจัดสัมมนา)
2.3.3 ประเมินจากรายงานสรุปโครงการฯ  
3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.2.1 มอบหมายงานให้สืบค้นข้อมูล รวบรวม วิเคราะห์  และสรุปข้อมูล
3.2.2 ให้นักศึกษานำเสนอข้อมูลการสืบค้นข้อมูล และประโยชน์ที่ได้รับ แบบรายเดี่ยว
3.2.3 ให้นักศึกษารายงานผลการดำเนินงานเป็นทีม โดยสามารถสรุปผลการปฏิบัติงานทั้งหมด และสามารถวิเคราะห์แนวทางแก้ไขและพัฒนาผลงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ
3.3.1 ประเมินผลจากการรวบรวมข้อมูล สรุปข้อมูล
3.3.2 ประเมินผลจากเทคนิคหรือวิธีการนำเสนอ
3.3.3 ประเมินผลจากผลการปฏิบัติงาน แบบรายเดี่ยว และรายกลุ่ม
3.3.4 ประเมินผลจากการนำเสนอผลงานสำเร็จ การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในกระบวนการผลิตทั้งหมด การวิเคราะห์ปัญหา แนวทางแก้ไข และการพัฒนาผลงานได้
4.1.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.1.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.1.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.2.1 สอดแทรกเรื่องการมีมนุษยสัมพันธ์ การมีมารยาททางสังคมที่ดี
4.2.2 มอบหมายงานหรือจัดกิจกรรมโดยหมุนเวียนกันทำหน้าที่ผู้นำและผู้ตาม
4.2.3 การเคารพสิทธิผู้อื่น และการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การประสานงานกับผู้อื่นหรือบุคคลภายนอก
4.2.4 การแสดงความคิดเห็นและการวิพากษ์วิจารณ์งานของผู้อื่นบนหลักการที่ถูกต้อง และให้เกียรติซึ่งกันและกัน
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกต่อหน้าอาจารย์  เพื่อน ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
4.3.2 ประเมินการแสดงออกในการนำเสนองาน ทั้งแบบเดี่ยว และผลงานกลุ่ม
4.3.3 ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน
5.1.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.1.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.1.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลองและสถานการณ์เสมือนจริง เพื่อฝึกนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม
5.2.2 ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยี หรือการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้า สืบค้นงาน และประมวลผลได้
5.2.3 การใช้ตัวเลขหรือสถิติ เพื่อจัดการข้อมูลที่สืบค้นอย่างเป็นระบบ
5.2.4 การนำเสนอผลงาน โดยใช้เทคนิคการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพของผู้สื่อสาร และผู้รับสาร
5.3.1 ประเมินจากการแก้ปัญหาของนักศึกษาในสถานการณ์จำลอง หรือสถานการณ์เสมือนจริง
5.3.2 ประเมินจากความถูกต้องในการใช้ข้อมูลและตัวเลข ในการรวบรวมข้อมูล
5.3.3 ประเมินจากการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสถานการณ์จำลอง
5.3.4 ประเมินจากการอธิบายผลของตัวเลข หรือการนำเสนอผลของการรวบรวมข้อมูลให้เข้าใจง่าย และถูกต้อง 
6.1.1 มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ
6.1.2 มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
6.1.3 มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน  
6.2.1 ให้นักศึกษาศึกษาข้อมูลสถาบประกอบการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
6.2.2 ให้นักศึกษาใช้วิธีการนำเสนอข้อมูล โดยใช้เทคนิค และวิธีการนำเสนอจากการศึกษาสื่อประชาสัมพันธ์ฯ ออนไลน์ ของแต่ละสถานประกอบการ
6.2.3 ให้นักศึกษาสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ข้อมูลสถานประกอบการให้มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ และเข้าใจง่าย
6.3.1 ประเมินวิธีการทำงานอย่างเป็นระบบ ทั้งงานเดี่ยว และงานกลุ่ม
6.3.2 ประเมินตามสภาพจริงของการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน
6.3.3 ประเมินจากผลงานจากการปฏิบัติ ทั้งแบบรายเดี่ยว และแบบทีม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ุ6 ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BAADP125 การผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
-เอกสารการสอนชุดวิชา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน หน่วยที่ 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-เอกสารการสอนชุดวิชา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน หน่วยที่ 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช           
-เอกสารการสอนชุดวิชา การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ หน่วยที่ 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    
-เอกสารการสอนชุดวิชา การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ หน่วยที่ 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     
-เอกสารการสอนชุดวิชา การวางแผน การออกแบบและการผลิตสื่อชุมชน หน่วยที่ 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-เอกสารการสอนชุดวิชา การวางแผน การออกแบบและการผลิตสื่อชุมชน หน่วยที่ 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-อัจฉรา โหตรภวานนท์, Package Design สำหรับการตลาดยุค 5.0. กรุงเทพมหานคร, บริษัท กู๊ดเฮด พริ้นท์ติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง กรุ๊ป จำกัด, พิมพ์ครั้งที่ 1, 2565.
-สุมิตรา ศรีวิบูลย์, การออกแบบอัตลักษณ์ : Corporate Identity. นนทบุรี, สำนักพิมพ์ CORE FUNCTION, พิมพ์ครั้งที่ 2, 2547