จิตวิทยาการบริการสำหรับการท่องเที่ยวและการบริการ

Service Psychology for Tourism and Hospitality

ความหมายและความสำคัยของจิตวิทยาบริการ แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาที่นำมาประยุกต์ใช้ในการบริการ หลักการสื่อสาร การอยู่ร่วมกันและการปรับตัวในสังคมพฤติกรรมของผู้รับบริการ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ จริยธรรมในงานบริการ ปัจจัยที่มีผลกับการบริการ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในงาน การพัฒนาจิตบริการของผู้ให้บริการ การสร้างและการพัฒนาทักษะการบริการและเทคนิคการจูงใจการสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ รวมทั้งกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรบริการ
 
Meaning and significance of service psychology; psychological concepts and theories applied to service, principles of communication, hospitality skill estalishment and development,interpersonal relation and moral ethics in service, factors affecting service, service problems and solutions, service training and personality development for customer service officers; and ad hocsituation propbem solving techniques, service organization development strategy.
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล