เตรียมสหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน

Pre Co-operative Education / Pre Job internship

เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้พื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงาน แนวคิด ปรัชญา แนวปฏิบัติ และประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากการปฏิบัติสหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน รวมทั้งการเตรียมความพร้อมทั้งด้านเอกสาร บุคลิกภาพ การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมองค์กร กฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาและฝึกทักษะการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หรือการฝึกงานทางวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นฝึกทักษะ เน้นในด้านความรู้เกี่ยวกับงานสหกิจศึกษาหรือฝึกงานทางวิชาชีพ ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะในการทำงานเป็นทีม การปรับตัวเข้ากับสังคมการทำงาน ด้านบุคลิกภาพและมารยาท ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  (เฉพาะรายที่ต้องการ)
ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการ โดยเน้นที่  1.1.1 ความมีจิตสำนักสาธารณะและความตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม  1.1.2 ความมีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
สอดแทรกและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดย   1.2.1   ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   1.2.2   สร้างจิตสำนึกของนักศึกษาให้มีจิตสาธารณะ และมีคุณธรรมจริยธรรม ผ่านการปฏิบัติในรูปแบบที่เหมาะสมตามควรแก่โอกาส และยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เหมาะสม  1.2.3   กำหนดเกณฑ์ให้นักศึกษาได้สร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและสม่ำเสมอ การแต่งกายให้ถูกระเบียบ ความอดทน และการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียน  1.2.4   ฝึกให้นักศึกษารู้จักรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
1.3.1  การทดสอบความเข้าใจในหลักจรรยาบรรณ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  1.3.2   การเข้าเรียนตรงเวลา และการรักษาระเบียบวินัย  1.3.3   การมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างเรียน
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และความเข้าใจ ทั้งความรู้ด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติ โดยเน้น  2.1.1   ความรู้และความเข้าใจที่จำเป็นสำหรับการทำงาน เช่น แนวคิด ปรัชญา แนวปฏิบัติ การพัฒนาบุคลิกภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความปลอดภัยในงาน และประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากการปฏิบัติสหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน  2.1.2   ความสามารถในการนำความรู้ทางภาษาไปบูรณาการกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
ยึดหลักการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย  2.2.1   ให้ความรู้พร้อมทั้งยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เหมาะสม  2.2.2   ให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ  2.2.3   จัดกลุ่มอภิปรายหรือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มผู้เรียน  2.2.4   ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติตามหัวข้อที่กำหนด
2.3 วิธีการประเมินผล
ผลงานจากการศึกษาค้นคว้าและการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการปฏิบัติ โดยมุ่งเน้น  3.1.1   การประยุกต์ความรู้ด้านวิชาการที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ในงานสหกิจศึกษาหรือฝึกวิชาชีพ  3.1.2   การนำความรู้มาประยุกต์และปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรมสากล
3.2 วิธีการสอน
ยึดหลักการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ โดย  3.2.1   ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อมานำเสนอและถ่ายทอดความรู้ในชั้นเรียน  3.2.2   จัดกลุ่มอภิปรายหรือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มผู้เรียน
3.3 วิธีการประเมินผล
ผลงานจากการศึกษาค้นคว้า การฝึกปฏิบัติและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษา
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา พัฒนาผู้เรียนให้มี  4.1.1   มนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี ทั้งต่ออาจารย์ผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นเรียน  4.1.2   ภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม  4.1.3   ความสามารถในการทำงานเป็นทีมและการแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม  4.1.4   ความสามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษามาช่วยเหลือสังคมได้อย่างเหมาะสม
4.2 วิธีการสอน
ยึดหลักการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-based) ได้แก่  4.2.1   จัดให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมกลุ่ม เช่น การแสดงบทบาทสมมติ (role-play) การวิเคราะห์สถานการณ์ (situation analysis) การจัดการข้อขัดแย้ง เป็นต้น  4.2.2   จัดให้นักศึกษาได้สลับสับเปลี่ยนกันรับบทบาทเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามในกิจกรรมกลุ่ม  4.2.3   จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในวิชาชีพ
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1  ประเมินจากผลการทำกิจกรรมของนักศึกษา  4.3.2   การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักศึกษา  4.3.3   ให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นต่อการทำกิจกรรมของตน
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการนำเสนอความรู้ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และนำเสนอข้อมูล
5.2 วิธีการสอน
กำหนดให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆและฝึกปฏิบัติในสาขาวิฃา
5.3 วิธีการประเมินผล
ผลงานจากการอบรมและฝึกปฏิบัติของนักศึกษา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 หน่วย 1-12 ตรวจสอบจากเวลาและการเข้าร่วมกิจกรรม และการฝึกอบรม 1-15 90
2 บุคคลิกภาพ และความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย การตรงต่อเวลา และการระเบียบวินัยในการเข้าร่วมอบรม 10