โครงสร้างภาษาอังกฤษ

English Structure

1. สามารถวิเคราะห์โครงสร้างในระดับคำ
2. มีความรู้ในเรื่องการสร้างคำ
3. สามารถวิเคราะห์โครงสร้างภาษาในระดับวลี อนุประโยค และ ประโยค
4. สามารถเขียนโครงสร้างภาษาอังกฤษในระดับวลี อนุประโยคและ ประโยค ได้ตามหลักภาษาที่ถูกต้อง
5. สามารถเขียนประโยคโดยใช้ตัวเชื่อมเพื่อสื่อความหมายได้อย่างมี ประสิทธิภาพและใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้อย่างเหมาะสม
            เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเรื่องการวิเคราะห์ส่วนประกอบของคำ การสร้างคำ โครงสร้าง ภาษาอังกฤษในระดับคำวลี และประโยค ผู้เรียนสามารถนำไปเป็นพื้นฐานในการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษอื่นๆ ตลอดจนประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่นๆ และสามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
หน้าที่ ประเภทของคำ และโครงสร้างภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับคำ วลี อนุประโยคและประโยค 
(Parts of speech and English structures including words, phrases, clauses and sentences) 
 
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ ทุกวันพุธ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1.1 มีทัศนคติที่ดี เคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
1.1.3 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.1.4 มีจิตสาธารณะในการทำคุณประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม
1.1.5 มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจรรยาวิชาการและวิชาชีพ
1.2.1 สอดแทรกหลักจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพในเนื้อหารายวิชา
1.2.2 จัดกิจกรรมในรายวิชาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.2.3 สร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยมีผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีจรรยาวิชาการและวิชาชีพ
1.2.4 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและชุมชน เพื่อเรียนรู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกของกลุ่ม เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.3.1 การสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมในรายวิชาที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ และตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.3.2 บันทึกและติดตามการตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม
1.3.3 การประเมินตนเอง และการประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน
1.3.4 ประเมินผลงานโดยตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการ
2.1.1 จดจำ และออกเสียงภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง
2.1.2 วิเคราะห์โครงสร้างและความหมายของคำ วลี และประโยคได้
2.1.3 เปรียบเทียบการใช้ภาษาอังกฤษในวัฒนธรรมที่หลากหลายได้
2.1.4 แปลความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
2.1.5 สรุปใจความและประเด็นสำคัญจากสิ่งที่ฟังและอ่านได้ถูกต้อง
2.1.6 ตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นด้านภาษาและวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์
2.1.7 ประเมินความเหมาะสมของการใช้วัจนภาษา และอวัจนภาษาเพื่อสื่อสารในบริบทวัฒนธรรมข้ามชาติได้
2.2.1 จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามลักษณะของรายวิชา และเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ
2.2.2 จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริงและสถานการณ์จำลอง
2.2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน หรือการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรให้ความรู้   
2.2.4 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม นำเสนอ และถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือผู้สนใจทั่วไป
2.2.5 ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า หาความรู้ และการเรียนรู้ออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ
2.2.6 สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันด้านทักษะและความสามารถภาษาอังกฤษ ตลอดจนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ
2.3.1 สอบกลางภาคและปลายภาค โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสอบปากเปล่า
2.3.2 ทดสอบย่อยและการสอบปฏิบัติตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในรายวิชา
2.3.3 การนำเสนอผลงานและการเขียนรายงานรายบุคคล รายคู่ และรายกลุ่ม
2.3.4 การสังเกตจากการอภิปรายกลุ่มและแสดงความคิดเห็น
3.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ
3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาประยุกต์และปรับเปลี่ยนตามวัฒนธรรมสากล
3.1.3 มีทักษะในการประยุกต์ใช้ภาษามาวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล และสามารถแก้ปัญหาอย่างมีระบบ
3.2.1 จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติผ่านทางบทบาทสมมุติในสถานการณ์จำลอง
3.2.2 การระดมสมองและอภิปรายโต้แย้งในหัวข้อที่กำหนด
3.2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาตามแนว Constructivism (การสร้างความรู้ด้วยตนเอง) เช่น การเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน (Task-based learning) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) การเรียนรู้โดยโครงการเป็นฐาน (Project-based learning) และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design thinking)
3.2.4 จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการตามหลักบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน
3.3.1 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและผลการปฏิบัติของนักศึกษา   
3.3.2 ประเมินและติดตามกระบวนการปฏิบัติงาน
3.3.3 จัดการสัมมนา การอภิปรายกลุ่มและแสดงความคิดเห็น
3.3.4 การประเมินตนเอง และการประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน
3.3.5 การประเมินตนเองโดยการสะท้อนคิดของผู้เรียน เพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือคณาจารย์
4.1.1 มีความสามารถทำงานเป็นทีม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม
4.1.2 ประมวลทักษะและองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อนำมาใช้ในการทำงานของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.3 ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมข้ามวัฒนธรรม
4.2.1 สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ์และมารยาททางสังคมที่ดีของวัฒนธรรมต่างๆ ในเนื้อหารายวิชา
4.2.2 จัดให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมเป็นกลุ่มในรายวิชา มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน  (Collabolative learning) โดยเปลี่ยนบทบาทให้มีโอกาสเป็นทั้งผู้นำและผู้ตาม
4.2.3 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งภายในมหาวิทยาลัยและบริการชุมชน เพื่อเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม ทักษะสัมพันธ์ ภาวะผู้นำ ให้เกียรติ ตระหนักถึงหน้าที่และสิทธิของมนุษย์
4.2.4 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
4.3.1 การสังเกตพฤติกรรมและบทบาทของนักศึกษาในกระบวนการกลุ่ม
4.3.2 ประเมินและติดตามกระบวนการเรียนรู้
4.3.3 การสะท้อนคิด (Reflection) ต่อกระบวนการกลุ่ม
4.3.4 การประเมินตนเอง และการประเมินโดยเพื่อน
5.1.1 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และคุณภาพ อย่างถูกต้อง
5.1.2 นำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.3 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานด้านภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสม
5.1.4 ใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม        ตามกาลเทศะของบริบทวัฒนธรรมข้ามชาติ และวัฒนธรรมนานาชาติ
5.2.1 สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารการค้นคว้าข้อมูล และการนำเสนอผลงาน
5.2.2 มอบหมายงานให้นักศึกษาใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น ศึกษา รวบรวมแ วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล ตลอดจนการนำเสนองานและการทำรายงาน
5.2.3 ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และทำงานด้านภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสม
5.2.4 แนะนำแหล่งเรียนรู้ออนไลน์และนอกห้องเรียนเพื่อเสริมทักษะภาษา ตัวเลข และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามความสนใจและความต้องการของนักศึกษา
5.2.5 จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ
5.3.1 การประเมินผลงาน รายงาน และการนำเสนองาน
5.3.2 สอบย่อยตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา
5.3.3 กลางภาคและปลายภาค โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสอบปากเปล่า
5.3.4 มีเกณฑ์การประเมินผลการเรียนในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์
6.1.1 ปรับตัวเข้าสู่สังคมการทำงานในบริบทข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
6.1.2 ปฏิบัติงานโดยยึดจรรยาบรรณวิชาชีพ
6.1.3 ประยุกต์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงานในระดับสากล  
6.2.1 สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง หน้าที่     ความรับผิดชอบ คุณสมบัติและแนวปฏิบัติที่ดีในจรรยาบรรณวิชาชีพ ในรายวิชา
6.2.2 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริง
6.2.3 จัดอบรม สัมมนา และกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการทำงาน ก่อนนักศึกษาเข้าร่วมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ
6.2.4 แนะนำแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองออนไลน์
6.3.1  ประเมินและติดตามกระบวนการปฏิบัติงาน
6.3.2  ประเมินผลงานโดยอาจารย์นิเทศ
6.3.3 ประเมินผลการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ
6.3.4  การสะท้อนคิดและการประเมินตนเอง
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
1 BOAEC101 โครงสร้างภาษาอังกฤษ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1, 2.2, 3.1 การทดสอบย่อย ครั้งที่ 1 7 10 %
2 2.1, 2.2, 3.1 การทดสอบย่อย ครั้งที่ 2 15 10%
3 2.1, 2.2, 3.1 การสอบกลางภาคเรียน 9 25%
4 2.1, 2.2, 3.1 การสอบปลายภาคเรียน 17 25%
5 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 4.3 งานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม (Individual and Group Assignments) ตลอดภาคการศึกษา 20%
6 1.2 การเข้าชั้นเรียนและความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 10%
-    เอกสารประกอบการสอน  : Relating to English Structure (Morphology, Parts of speech, Phrases, Clauses, Types of Sentences, and Sentences structure)
-    Power Point
-Azar, S. (2003). Fundamentals of English Grammar. 3rd Edition New York: Longman Publishing.
-Broukal, M. (2005). Grammar Form and Function. New York: McGraw - Hill.
-Huddleston, R., & Pullum, G. K. (2002). The Cambridge grammar of the English language. Cambridge: Cambridge University Press.
-Murphy, R. and Amalzer, W. (2002). Basic Grammar in Use. 2 nd Edition. UK: Cambridge  University Press
-Radford, A. (2009). An Intoduction to English Sentrnce Structure.Cambridge: Cambridge University Press. NewYork. 
-“Parts of Speech”. 2008. [Online]. Available: http://www.new.towson.edu/ows/index.htm
-Peterson, J.& Hagen,S. (1999). Better Writing Through Editing.New York: McGraw-Hill
-Quirk, R., Greenbaum, R., Leech, G., & Svartvik, J. (1985).A comprehensive grammar of the English language. London: Longman.
 
การประเมินผลของรายวิชาโดยนักศึกษากระทำโดย
1.1 การประเมินผลการสอนโดยใช้แบบประเมินของฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา
1.2 ให้นักศึกษาเสนอแนะเนื้อหาในรายวิชาและกิจกรรมการเรียน การสอนเพื่อนำไปปรับปรุง
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน มีกลยุทธ์ดังนี้
2.1 สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการเรียนแต่ละหน่วยเรียน
2.2 สังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการทำกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียน
2.3 ประเมินจากคะแนนแบบฝึกหัดแต่ละบทเรียนและความเข้าใจ ในเนื้อหา
2.4 ประเมินจากการนำเสนองานของนักศึกษา
2.5 ประเมินจากการนำเสนองานของนักศึกษาประเมินจากผลการสอบย่อย สอบกลางภาคและ สอบปลายภาคของนักศึกษา
2.6 ประเมินจากผลการเรียนนักศึกษา
การปรับปรุงการสอนในรายวิชา กระทำโดย
3.1 ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยและมีระดับภาษาที่เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน
3.2 สำรวจรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนเรียน และปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสม
3.3 สรุปผลการทำกิจกรรมในชั้นเรียนแต่ละครั้ง เพื่อนำมาปรับปรุงครั้งต่อ ๆ ไป
4.1 ในระหว่างการเรียนการสอนมีการตรวจแบบฝึกหัดและงานกลุ่ม โดยตรวจสอบคะแนนของนักศึกษาแต่ละ คนว่ามีการพัฒนาก้าวหน้า หรือไม่มีการพัฒนา จากนั้นแก้ไขโดยการอธิบายทำความเข้าใจกับนักศึกษาทั้งชั้น หรือเป็น รายบุคคล พร้อมทั้งแจ้งผลคะแนนจากแบบฝึกหัดและคะแนนสอบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
4.2 ในระหว่างการเรียนการสอนมีการประเมินผลการนำเสนองานของนักศึกษา และให้คำแนะนำและบอกผลการประเมินการนำเสนองานว่าเหมาะสมอย่างไร รวมทั้งต้องปรับปรุงในประเด็นใดบ้าง
5.1 ทบทวนเนื้อหาในบทเรียน โดยเลือกระดับของภาษา เนื้อหาให้ เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน
5.2 มีการปรับปรุงเนื้อหาทุกปี ตามสภาวการณ์ใหม่ ๆ และความ น่าสนใจ
5.3 ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให้มีความหลากหลาย และสนองตอบต่อ รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายของกลุ่มผู้เรียน
5.4)ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา และของ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบรายวิชา ในการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี เพื่อพัฒนารายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป