ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ

English for Recreation

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทและกระบวนการจัดกิจกรรมนันทนาการ ฝึกทักษะการจัดกิจกรรมนันทนาการ เช่นการจัดค่ายภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมในชมรมภาษาอังกฤษ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานในการจัดกิจกรรมนันทนาการ เป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสามารถดำเนินการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้
การเรียนรู้ประเภทและกระบวนการจัดกิจกรรมนันทนาการ ฝึกการจัดกิจกรรมนันทนาการ การจัดกิจกรรมในชมรมภาษาอังกฤษ
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง บรรยาย 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
สอบ 2 ชั่วโมง สอนเสริมตามความต้องการของนักศึกษาเป็นรายกรณี ฝึกปฏิบัติ 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
  การศึกษาด้วยตนเองสัปดาห์ละ 4 ชั่วโมงรวมตลอดภาค 60 ชั่วโมง
ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการ โดยเน้นที่ความมีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
สอดแทรกและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดย
1.2.1 ให้นักศึกษาทำงานมอบหมายด้วยตนเอง โดยค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
1.2.2 กำหนดเกณฑ์ให้นักศึกษาได้สร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและสม่ำเสมอ การส่งงานตรงตามกำหนดเวลา ความอดทน และการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียน
1.3.1 การเข้าเรียนตรงเวลา
1.3.2 การส่งงานตามเวลาที่กำหนด
1.3.3 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างเรียน
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษกับการจัดกิจกรรมนันทนาการ และบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาภาษาอังกฤษกับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของกิจกรรมนันทนาการ
ยึดหลักการเรียนการสอนที่ใช้กิจกรรมเป็นฐาน (activity-based) โดย
2.2.1 ให้ความรู้แก่นักศึกษาในบทเรียนต่าง ๆ แล้วให้ฝึกปฏิบัติตามกิจกรรมที่กำหนดในบทเรียน
2.2.2 ให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรม
2.2.3 ให้นักศึกษาได้ศึกษาจากกรณีศึกษา และตัวอย่างต่าง ๆ
2.3.1 การทดสอบย่อย / สอบกลางภาค / สอบปลายภาค
2.3.2 การฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมนันทนาการรูปแบบต่าง ๆ
2.3.3 ผลงานจากการค้นคว้าเพิ่มเติมของนักศึกษาและนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะในการปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นที่ทักษะด้านการประยุกต์ความรู้ทางภาษาอังกฤษ มาประยุกต์และปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมกับสถานการณ์ และวัฒนธรรมสากล
ยึดหลักการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ โดย
3.2.1 ให้นักศึกษาค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และสรุปข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ
3.2.3 ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมนันทนาการ
3.2.2 ให้นักศึกษาระดมสมองเป็นกลุ่ม เพื่อแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้แก่กัน
3.3.1 การทดสอบภาคทฤษฎี และปฏิบัติ
3.3.2 การอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม
3.3.3 การฝึกปฏิบัติ การทำงานที่ได้รับมอบหมาย และการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มี
4.1.1 มนุษยสัมพันธ์ และมารยาทสังคมที่ดี
4.1.2 ภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม
4.1.3 ทักษะในการทำงานเป็นทีม และการแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการทำงานได้อย่างเหมาะสม
4.2.1 จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้แสดงบทบาทสมมติต่าง ๆ
4.2.2 จัดให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมแบบกลุ่มในชั้นเรียน โดยผลัดกันเป็นผู้นำกลุ่ม
4.2.3 กระตุ้นให้นักศึกษาช่วยกันค้นคว้า ระดมสมอง และแสดงความคิดเห็นในการฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ
4.3.1 ให้นักศึกษาประเมินกันเองในกิจกรรมกลุ่ม
4.3.2 ผู้สอนประเมินจากการปฏิบัติงานกลุ่ม
4.3.3 สังเกตจากความสนใจ ความตั้งใจและการมีส่วนรวมของนักศึกษา
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการสืบค้น ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ
5.2.1 สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้สื่อและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสืบค้นและศึกษา
5.2.2 ให้นักศึกษาฝึกใช้เทคโนโลยีประกอบการนำเสนอโครงงานการจัดกิจกรรม
5.3.1 ผลการฝึกจัดทำและใช้สื่อและเทคโนโลยีประกอบการนำเสนอของนักศึกษา
5.3.2 ผลจากการค้นคว้าข้อมูล และศึกษาเพิ่มเติมของนักศึกษา
N/A
N/A
N/A
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ สร้างสรรค์และมีเหตุผล สามารถบูรณาการความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ ศึกษาและประสบการณ์ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไป
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีม และสามารถแก้ไข ข้อขัดแย้งได มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในคุณคา่ ของคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ มีจิตสํานึกสาธารณะ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ีความรู้และเข้าใจในสาระสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการในการวางแผน การจัด การปฏิบัติการ การควบคุมและผลการดําเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ที่หลากหลาย สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา และความต้องการได มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็น ทีม มีความรับผิดชอบ ยอมรับ ฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งไดอย่างเหมาะสม มีความสามารถในการประสานงาน การมอบหมายบทบาทหน้าที่และความ รับผิดชอบพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงานในการแก้ปัญหาสถานการณ์ ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นํา และในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และสามารถนําเทคโนโลยีไป ใช้ในการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และสามารถนําเทคโนโลยีไป ใช้ในการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานโดยใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาเชิง บูรณาการได้ด้วยการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความ อย่างมีเหตุผล
1 BOAEC131 ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 1.1 การเข้าเรียนตรงเวลาสม่ำเสมอ 1.2 การส่งงานตามเวลาที่กำหนด 1.3 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 (2) ด้านความรู้และ (3) ทักษะทางปัญญา สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9 18 10% 10%
3 ด้านทักษะความสัมพันธ์ 4.1 นักศึกษาประเมินกันเองในกิจกรรมกลุ่ม 4.2 ผู้สอนประเมินจากการปฏิบัติงานกลุ่ม (มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ความสนใจและ การมีส่วนรวมของนักศึกษา) ตลอดภาคการศึกษา 5% 5%
4 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 5.1 ผลการฝึกจัดทำและใช้สื่อและเทคโนโลยีประกอบการนำเสนอของนักศึกษา 5.2 ผลจากการค้นคว้าข้อมูลและศึกษาเพิ่มเติมของนักศึกษา 5.1 ผลการฝึกจัดทำและใช้สื่อและเทคโนโลยีประกอบการนำเสนอของนักศึกษา 5.2 ผลจากการค้นคว้าข้อมูลและศึกษาเพิ่มเติมของนักศึกษา 10%
5 (6) ทักษะการปฏิบัติ 6.1 จัดค่ายภาษาอังกฤษ 6.2 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระหว่างกิจกรรมค่ายภาษาฯ 7-11 25% 25%
ไม่มี
เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ
ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ. (ม.ป.ป.). การจัดทำแผนและโครงการ. ม.ป.ท. อเนก ช้างน้อย. 2532. นันทนาการ = Recreation. เชียงใหม่: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. Blanton, L. L. 2002. Idea Exchange 1: From speaking to writing. Boston: Heinle & Heinle. Christopher N. Candlin. 1985. The Communicative Teaching of English Principles and an Exercise Typology. Longman Group. England. Kelner, Lenore Blank. 1993. THE CREATIVE CLASSROOM. Portsmouth, NH: Heinemann. Milburn, D. 1998. Alarm clocks: Weird and wonderful exercises for English language learners. Burlingame, CA: Alta Book Center. Robbie, S., T. Ruggirello, and B. Warren. 2001. Using drama to bring language to life: Ideas, games and activities for teachers of languages and language arts. Ontario: Captus Press. UNICEF. 1998. Games and Exercises A manual for Facilitators and Trainers Involved in Participatory Group Events. New York, USA.

9. เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาที่จัดทำโดยนักศึกษาได้จากกิจกรรมดังต่อไปนี้
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
1.3 ข้อเสนอแนะที่อาจารย์ผู้สอนได้จากนักศึกษาผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 2.1 การสังเกตการณ์การสอนของหัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าสาขา/ผู้ที่คณะมอบหมาย 2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา 2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
นำผลประเมินการสอนตามข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้ 3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 3.2 ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชาจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมได้ดังนี้ 4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยหัวหน้าสาขาวิชา หรือหัวหน้าสาขา หรือผู้ที่คณะมอบหมาย 4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ คะแนนภาคปฏิบัติ และการให้คะแนนพฤติกรรม
 
5. การดำเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา นำผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา มาวางแผนปรับปรุงการสอนและรายละเอียดของรายวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้ 5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้จากรายวิชานี้ เข้ากับปัญหาที่มาจากงานวิจัยหรือประสบการณ์ของอาจารย์
นำผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา มาวางแผนปรับปรุงการสอนและรายละเอียดของรายวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้ 5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้จากรายวิชานี้ เข้ากับปัญหาที่มาจากงานวิจัยหรือประสบการณ์ของอาจารย์