ศึกษาดูงานอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

Technical Visit on Printing and Packaging Industry

เพื่อให้เข้าใจหลักการและแนวโน้มทันสมัยในอุตสาหกรรมพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อสำรวจเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมนี้ เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรม เพื่อสังเกตและเข้าใจกระบวนการทำงาน โครงสร้างการจัดการและการจัดซื้อขายสายพันธุ์ในอุตสาหกรรมนี้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการจ้างงานและการเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

 
สามารถเข้าใจและอธิบายแง่มุมสำคัญในอุตสาหกรรมพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ได้ สามารถสนทนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมได้ มีทักษะในการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีมาตรการที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรม สามารถเข้าใจกระบวนการทำงาน การจัดซื้อขาย และแง่มุมของการบริหารจัดการในอุตสาหกรรมได้ สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับการเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมได้

 
เสริมสร้างประสบการณ์ด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล ของนักศึกษาให้กว้างขวาง ยิ่งขึ้น  โดยศึกษาดูงานในสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ด้าน การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
- อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม ตามความเหมาะสม  
- อาจารย์ประจำรายวิชา แจ้งให้คำปรึกษาทาง Social Network
ส่งเสริมทักษะการตัดสินใจทางจริยธรรมภายในขอบเขตของอุตสาหกรรม ส่งเสริมความตระหนักในมาตรการที่ยั่งยืนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรม พัฒนาความเข้าใจในสิทธิแรงงานและการปฏิบัติตามหลักการการค้าที่เป็นธรรมในอุตสาหกรรม
กรณีศึกษาเพื่อสำรวจความลำเอียงจริยธรรมในอุตสาหกรรม การบรรยายเชิงพิเศษเกี่ยวกับการยั่งยืนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การสนทนากลุ่มเกี่ยวกับสิทธิแรงงานและหลักการการค้าที่เป็นธรรม
เรียงความวิเคราะห์กรณีศึกษาทางจริยธรรม แบบทดสอบเกี่ยวกับการยั่งยืนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การนำเสนอกลุ่มเกี่ยวกับสิทธิแรงงานและหลักการการค้าที่เป็นธรรม
พัฒนาความเข้าใจอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรม เข้าใจประวัติศาสตร์แนวโน้มและการคาดการณ์ในอุตสาหกรรม ได้รับความเข้าใจในตลาดพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ระดับโลกและกฎระเบียบการค้า
การเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ใช้ในการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ การบรรยายและสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญในวงการ การมอบหมายงานวิจัยเกี่ยวกับหัวข้อที่เฉพาะเจาะจงในอุตสาหกรรม
รายงานเกี่ยวกับการเข้าชมสถานที่ แบบทดสอบและการสอบถามเกี่ยวกับเนื้อหาบรรยาย การให้คะแนนงานวิจัย
พัฒนาทักษะการคิดอย่างวิเคราะห์เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาสำหรับความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม พัฒนาทักษะในการตัดสินใจในบริบทของการดำเนินงานในอุตสาหกรรม
การสร้างความคิดร่วมกันเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม การมอบหมายงานแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความท้าทายทางเทคนิคในอุตสาหกรรม การจำลองการตัดสินใจในการดำเนินงานในอุตสาหกรรม
การให้คะแนนการสร้างความคิดร่วมกัน การประเมินงานแก้ปัญหา การประเมินการจำลองการตัดสินใจ
พัฒนาทักษะการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับการสนทนาในอุตสาหกรรม ปรับปรุงความสามารถในการทำงานเป็นทีมผ่านการมอบหมายงานร่วมกัน ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้นำในบริบทของอุตสาหกรรม
สร้างสถานการณ์จำลองเพื่อปรับปรุงการสื่อสาร โครงการกลุ่มที่เน้นไปที่ความท้าทายในอุตสาหกรรม การฝึกอบรมความเป็นผู้นำในการเข้าชมสถานที่
การประเมินสถานการณ์จำลอง การให้คะแนนโครงการกลุ่ม การประเมินการฝึกอบรมความเป็นผู้นำ
พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลและแนวโน้มของอุตสาหกรรม ปรับปรุงการสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนในอุตสาหกรรม พัฒนาความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
การมอบหมายงานวิเคราะห์ตัวเลขโดยใช้ข้อมูลอุตสาหกรรม การนำเสนอข้อมูลและแนวโน้มของอุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการสอนการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
การให้คะแนนงานวิเคราะห์ตัวเลข การประเมินการนำเสนอ การประเมินความถนัดในการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ส่งเสริมความเข้าใจในทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในภาคต่างๆ ของอุตสาหกรรม พัฒนาความสามารถในการปรับตัวให้เหมาะสมกับบทบาทต่างๆ ภายในอุตสาหกรรม ส่งเสริมความสามารถในการรวมทักษะหลายๆ ด้านเข้าด้วยกันในสถานการณ์จริงในอุตสาหกรรม
งานรวมทักษะทางวิชาการที่ต้องการทั้งหมดในอุตสาหกรรม การติดตามผู้เชี่ยวชาญในระหว่างการเข้าชมสถานที่เพื่อเข้าใจบทบาทต่างๆ การจำลองการดำเนินงานในอุตสาหกรรมที่ต้องรวมทักษะหลายๆ ด้าน
การให้คะแนนงานรวมทักษะทางวิชาการ เรียงความคิดเกี่ยวกับประสบการณ์การติดตาม การประเมินการจำลองการดำเนินงานในอุตสาหกรรม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทางปัญญา 4.ด้านทักษะ ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล และความ รับผิดชอบ 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BAADP118 ศึกษาดูงานอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 2.1, 3.1, 5.1 - สอบกลางภาค - สอบภาคปฏิบัติ 1, 2 - สอบปลายภาค 9, 8, 14, 17 15%, 10%, 15%
2 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 - การปฏิบัติงานเดี่ยว - การปฏิบัติงานกลุ่ม ( การวิเคราะห์และอภิปรายผล การนำเสนอหน้าชั้นเรียน การส่งงานตามที่มอบหมายในแต่ละสัปดาห์ และการจัดทำ รายงานตามหัวข้อที่กำหนดได้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามเวลา ที่กำหนด ) ตลอดภาคการศึกษา 30%, 20%
3 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย และการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ตลอดภาคการศึกษา 10%
"Introduction to Printing and Finishing" โดย Fraser, Banks, และ Lunzer "Packaging Technology: Fundamentals, Materials and Processes" โดย Anne Emblem และ Henry Emblem "The Wiley Encyclopedia of Packaging Technology" นิตยสารการค้าในอุตสาหกรรมเช่น "Printing Impressions" และ "Packaging Digest"
เว็บไซต์อุตสาหกรรมเช่น Printing.org, PackagingWorld.com, PrintWeek.com ฐานข้อมูลการวิจัยออนไลน์เพื่อเข้าถึงรายงานอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ตลาดและแนวโน้ม MOOCs ที่เกี่ยวข้องและคอร์สออนไลน์จากแพลตฟอร์มเช่น Coursera, edX, และ LinkedIn Learning คอร์สการสอนผ่าน YouTube และเว็บบินาร์เกิลเกี่ยวกับเทคโนโลยีพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
1.3 ข้อเสนอแนะผ่านระบบ Social Network ที่ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ดังนี้ 
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน 
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา 
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองและแนวคิดใหม่ ๆ ในการประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษากับระบบการทำงานจริง ที่มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมกับความต้องการกับผู้ใช้มากยิ่งขึ้น