เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล

Computer Technology for Digital Printing Media Design

ให้ความเข้าใจอย่างละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีออกแบบสื่อพิมพ์ สอนทักษะการจัดวางรูปแบบ กริดและคอมโพสิชันกราฟิก ส่งเสริมความรู้ในการประยุกต์ศิลปะในการผลิตสื่อพิมพ์ ทำความเข้าใจนักเรียนกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการผลิตสื่อพิมพ์ ปลูกฝังการเข้าใจอย่างวิเคราะห์เกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการออกแบบสื่อพิมพ์ดิจิตอล
สามารถสร้าง ออกแบบ และนำมาใช้ในการจัดวางและกริดในการผลิตสื่อพิมพ์ได้ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมในการสร้างและจัดการการออกแบบสื่อพิมพ์ได้อย่างเชี่ยวชาญ สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดศิลปะในการสร้างภาพกราฟิกสำหรับสื่อพิมพ์ได้ เข้าใจเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังการออกแบบสื่อพิมพ์ สามารถวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการออกแบบสื่อพิมพ์ได้อย่างวิจารณ์
ฝึกปฏิบัติ การจัดวางเลย์เอาต์ ระบบกริด การจัดวางองค์ประกอบกราฟิกสื่อสิ่งพิมพ์ รูปแบบต่างๆ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางศิลปะ เทคโนโลยีการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
- อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม ตามความเหมาะสม  
- อาจารย์ประจำรายวิชา แจ้งให้คำปรึกษาทาง Social Network
พัฒนาความเข้าใจในปัญหาทางจรรยาบรรณในการพิมพ์ดิจิตอลและการออกแบบสื่อ ส่งเสริมความเคารพสิทธิบัตรทรัพย์ทางปัญญา สร้างความเชื่อถือในหลักแห่งความจริงในการแสดงผลงานออกแบบ

 
การศึกษากรณีศึกษาเกี่ยวกับความลำพังทางจรรยาบรรณในการออกแบบสื่อ การสนทนาแบบโต้ตอบเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรทรัพย์ การเล่นบทบาทที่เน้นความสำคัญของการตัดสินใจทางจรรยาบรรณ

 
การประเมินผลการเข้าร่วมอภิปรายในห้องเรียน การประเมินการตอบสนองในการเล่นบทบาท การมอบหมายงานเขียนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษา
 
ความเข้าใจอย่างแข็งแกร่งในแนวคิดและปฏิบัติในเทคโนโลยีออกแบบสื่อพิมพ์ เข้าใจการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการพิมพ์ดิจิตอลและการออกแบบสื่อ เรียนรู้ข้อแตกต่างของการประยุกต์ศิลปะในการผลิตสื่อ

 
การบรรยายเกี่ยวกับการออกแบบสื่อพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง การสาธิตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆในการออกแบบสื่อ การจัดเตรียมเรียนรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ศิลปะในการผลิตสื่อพิมพ์

 
การทดสอบและการสอบถามเกี่ยวกับแนวความคิดที่เรียนรู้ การประเมินงานที่ปฏิบัติได้ การนำเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับแนวความคิดที่เรียนรู้  


 
พัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาในการสร้างการออกแบบและการจัดวาง พัฒนาทักษะในการตัดสินใจในการประยุกต์ศิลปะในการออกแบบสื่อ พัฒนาทักษะในการคิดอย่างวิจารณ์ในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการออกแบบ

 
การแก้ปัญหาในการสร้างการออกแบบ สถานการณ์การตัดสินใจในการประยุกต์ศิลปะ กรณีศึกษาเพื่อประเมินอย่างวิจารณ์ของกระบวนการออกแบบ

 
การประเมินผลของการแก้ปัญหา การประเมินสถานการณ์การตัดสินใจ การมอบหมายงานเขียนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษา
 
พัฒนาทักษะการทำงานเป็นกลุ่มในการผลิตสื่อพิมพ์ ส่งเสริมทักษะการสื่อสารในการนำเสนอโครงการ ส่งเสริมความรับผิดชอบในการจัดการและส่งมอบโครงการ

 
โครงการกลุ่มในการผลิตสื่อพิมพ์ การนำเสนอโครงการของกลุ่ม ความรับผิดชอบแบบบุคคลในการจัดการและส่งมอบโครงการ

 
การประเมินโครงการของกลุ่ม การประเมินทักษะในการนำเสนอ การประเมินรายบุคคลในการจัดการและส่งมอบโครงการ
 
พัฒนาความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตัวเลขในการประเมินการออกแบบ ส่งเสริมทักษะการสื่อสารในการนำเสนอและการอภิปรายเกี่ยวกับการออกแบบ พัฒนาความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการออกแบบสื่อพิมพ์

 
การฝึกปฏิบัติในการวิเคราะห์ตัวเลขในการประเมินการออกแบบ การฝึกทักษะในการนำเสนอและการอภิปรายเกี่ยวกับการออกแบบ การสาธิตและการฝึกปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างการออกแบบ

 
การประเมินของการวิเคราะห์ตัวเลข การประเมินทักษะการสื่อสารในการนำเสนอและการอภิปราย การมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการออกแบบ
 
ขยายทักษะการออกแบบเพื่อรวมถึงหลายประเภทของสื่อพิมพ์ พัฒนาความสามารถในการใช้หลากหลายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างการออกแบบ สร้างทักษะในการประยุกต์แนวความคิดศิลปะต่างๆในการผลิตสื่อ

 
การฝึกงานในการออกแบบสื่อพิมพ์ประเภทต่างๆ การสาธิตการใช้หลากหลายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างการออกแบบ การฝึกปฏิบัติในการประยุกต์แนวความคิดศิลปะต่างๆในการผลิตสื่อ

 
การประเมินการออกแบบสื่อพิมพ์ประเภทต่างๆ การประเมินความเชี่ยวชาญในการใช้หลากหลายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การมอบหมายงานปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์แนวความคิดศิลปะ

 
 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทางปัญญา 4.ด้านทักษะ ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล และความ รับผิดชอบ 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BAADP106 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 2.1, 3.1, 5.1 - สอบกลางภาค - สอบภาคปฏิบัติ 1, 2 - สอบปลายภาค 9, 8, 14, 17 15%, 10%, 15%
2 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 - การปฏิบัติงานเดี่ยว - การปฏิบัติงานกลุ่ม ( การวิเคราะห์และอภิปรายผล การนำเสนอหน้าชั้นเรียน การส่งงานตามที่มอบหมายในแต่ละสัปดาห์ และการจัดทำ รายงานตามหัวข้อที่กำหนดได้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามเวลา ที่กำหนด ) ตลอดภาคการศึกษา 30%, 20%
3 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย และการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ตลอดภาคการศึกษา 10%
"Designing with Grids in Graphic Design" โดย Ken Xu: หนังสือนี้ให้ข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้กริดในการออกแบบ เป็นหลักการพื้นฐานในการออกแบบสื่อพิมพ์ "Graphic Design: The New Basics" โดย Ellen Lupton และ Jennifer Cole Phillips: หนังสือนี้เน้นหลักการพื้นฐานของกราฟิกคอมโพสิชั่น

 
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
1.3 ข้อเสนอแนะผ่านระบบ Social Network ที่ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ดังนี้ 
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน 
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา 
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองและแนวคิดใหม่ ๆ ในการประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษากับระบบการทำงานจริง ที่มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมกับความต้องการกับผู้ใช้มากยิ่งขึ้น