เทศกาลและงานประเพณีไทย

Thai Festivals and Traditions

เพื่อใ้ห้นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจรูปแบบ ลักษณะ องค์ประกอบ และประวัติของเทศกาลและงานประเพณีในแต่ละภาคของประเทศไทย การละเล่นและกีฬาพื้นบ้าน วรรณคดี นาฏศิลป์ ดนตรี อาหารและผลไม้ หัตถกรรม ของฝากของที่ระลึกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความเชื่อ ภูมิปัญญา และประเพณี ตลอดจนการทฤษฎีและแนวทางการทำนุบำรุง และอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม
A study of patterns, features, component and history of festivals and traditions of each region in Thailand; local recreational games and sports; literature; Thai dancing; Thai music; Thai food and fruits; Thai handicrafts; souvenirs related to Thai lifestyles, beliefs, wisdoms and custom; and theories and methods of Thai traditions and custom conservation
ศึกษารูปแบบ ลักษณะ องค์ประกอบ และประวัติของเทศกาลและงานประเพณีในแต่ละภาคของประเทศไทย การละเล่นและกีฬาพื้นบ้าน วรรณคดี นาฏศิลป์ ดนตรี อาหารและผลไม้ หัตถกรรม ของฝากของที่ระลึกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความเชื่อ ภูมิปัญญา และประเพณี ตลอดจนการทฤษฎีและแนวทางการทำนุบำรุง และอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม  A study of patterns, features, component and history of festivals and traditions of each region in Thailand; local recreational games and sports; literature; Thai dancing; Thai music; Thai food and fruits; Thai handicrafts; souvenirs related to Thai lifestyles, beliefs, wisdoms and custom; and theories and methods of Thai traditions and custom conservation
3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2.1.1.1
2. มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ 2.1.1.2
3. ความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดี และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนา มีภาวะผู้นำ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น 2.1.1.3
4. มีวินัยในการทำงาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 2.1.1.4
2. วิธีการสอน
1. กำหนดให้มีวิชาจรรยาบรรณโดยเฉพาะและทำรายงาน 2.1.2.1
2. สอนคุณธรรม จริยธรรมสอดแทรกในบทเรียนวิชาเฉพาะ 2.1.2.2
3. สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน 2.1.2.3
4. สอนโดยการอ้างอิงประมวลกฎหมาย (Ethic Coad) ที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณ 2.1.2.4
5. การบรรยายพิเศษโดยผู้มีประสบการณ์หรือพระในศาสนาต่างๆ 2.1.2.5
6. การแสดงออกอันเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้สอน 2.1.2.6
1. ผลการสอบในวิชาคุณธรรม จริยธรรมโดยตรง จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมาย 2.1.3.1
2. สังเกตการณ์แสดงพฤติกรรมระหว่างผู้เรียนร่วมกันและกับผู้สอนทุกคน 2.1.3.2
3. ทำงานเป็นกลุ่ม และรายงานผลงาน 2.1.3.3
4. กำหนดหัวข้อทางคุณธรรม จริยธรรมให้พูดแสดงออก 2.1.3.4
5. ผลการประเมินจากการฝึกงานสหกิจโดยองค์กรที่ผู้เรียนเข้าฝึกงาน 2.1.3.5
1. มีความรู้ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 2.2.1.1
2. มีความรู้เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.2.1.2
3. มีความรู้ในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ 2.2.1.3
1. การบรรยายภายในชั้นเรียน และการถาม-ตอบ 2.2.2.1
2. มอบหัวข้อเรื่องให้ค้นคว้าและทำรายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม 2.2.2.2
3. ทำรายงานเปรียบเทียบความรู้จากห้องเรียนกับการทำงานจริง ภาคปฏิบัติ 2.2.2.3
4. อภิปรายเป็นกลุ่ม โดยให้ผู้สอนตั้งคำถามตามระบบการสอนยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง2.2.2.4 5. การศึกษานอกสถานที่และทำรายงาน 2.2.2.5
6. ฝึกปฏิบัติกับสถานประกอบการ 2.2.2.6
7. ฝึกปฏิบัตินอกสถานที่โดยร่วมมือกับมืออาชีพ (Professional) ในวิชานั้นๆ 2.2.2.7
1. ทดสอบทฤษฎีและปฏิบัติ โดยการสอบย่อย และให้คะแนน 2.2.3.1
2. ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค 2.2.3.2
3. ประเมินจากการทำงานที่ได้รับมอบหมายและรายงาน 2.2.3.3
4. ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า 2.2.3.4
1. มีความสามารถประมวลและศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและความขัดแย้ง รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก 2.3.3.1
2. มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 2.3.3.2
3. มีความสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานให้เกิดประสิทธิผล 2.3.3.3
1. ฝึกปฏิบัติและจัดทำโครงการเกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ตลอดจนงานวิจัย 2.3.2.1
2. การอภิปรายเป็นกลุ่ม 2.3.2.2
3. การทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้าหรืองานเกี่ยวกับการพัฒนา 2.3.2.3
4. การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ประกอบการในสายอาชีพ 2.3.2.4
5. กำหนดให้มีรายวิชาที่ต้องใช้ทักษะการคำนวณ เช่น การจัดการการบริการ การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม 2.3.2.5
1. ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมายให้ทำ 2.3.3.1
2. การสอบข้อเขียน 2.3.3.2
3. การเขียนรายงาน 2.3.3.3
1. มีสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหาได้ดี 2.4.1.1
2. มีความสามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง และตรงตามมาตรฐานสากล 2.4.1.2
3. มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้ร่วมวิชาชีพทุกระดับในสภาพสังคมการทำงานที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม 2.4.1.3
1. บรรจุเนื้อหาความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในรายวิชาชีพ 2.4.2.1
2. มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อย และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยหมุนเวียนกันในกลุ่ม 2.4.2.2 3. สอนโดยใช้กรณีศึกษา 2.4.2.3
1. ประเมินจากผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ทำงาน 2.4.3.1
2. ประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน 2.4.3.2
3. ใช้ประวัติสะสมงาน (Portfolio) ในการประเมิน 2.4.3.3
4. สังเกตพฤติกรรมในการเรียน 2.4.3.4
5. ใช้ผลการประเมินจากการฝึกงานและการสหกิจศึกษา 2.4.3.5
1. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.5.1.1
2. มีความสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม 2.5.1.2
3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.5.1.3
1. ทดสอบระดับความสามารถทางภาษาในการติดต่อกับคนไทยและต่างชาติโดยการสอบปฏิบัติและสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 2.5.2.1
2. ทดลองให้ใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการทางการท่องเที่ยวและโรงแรม หรือสายการบิน 2.5.2.2
3. นำเสนอผลงานที่ค้นคว้าและอภิปรายด้วยตนเองหรือแบบกลุ่มในห้องเรียน 2.5.2.3
4. บูรณาการการโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และซอฟต์แวร์หรือสิ่งต่างๆ 2.5.2.4
5. ทดสอบกระบวนการแก้ปัญหาหรือกรณีศึกษาที่จำเป็นต้องใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์หรือสถิติในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 2.5.2.5
1. ประเมินผลโดยการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ 2.5.2.1
2. ประเมินผลจากการนำเสนอผลงาน 2.5.2.2
3. ประเมินผลจากการใช้คอมพิวเตอร์ 2.5.2.3
4. ประเมินผลจากการสรุปหัวข้อที่มอบหมายให้ค้นคว้า 2.5.2.4
1. มีทักษะและสามารถปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานของบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการ 2.6.1.1
2. มีทักษะและสามารถปฏิบัติงานตามตำแหน่งงานของบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการ 2.6.1.2
3. มีทักษะและสามารถปฏิบัติงานตามสมรรถนะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการที่มีมาตรฐานและเป็นสากล 2.6.1.3
1. ทดสอบทักษะทางวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการโดยการสอบปฏิบัติ2.6.2.1
2. จัดสอบตามสมรรถนะวิชาชีพทั้งภายในและศูนย์ทดสอบภายนอก 2.6.2.2
3. ทดสอบทางด้านภาษาต่างประเทศเพื่อการทำงานที่มีมาตรฐานสากล 2.6.2.3
1. ประเมินผลจากความถูกต้องตามมาตรฐาน 2.6.2.1
2. ประเมินผลจากการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ 2.6.2.2
3. ประเมินผลจากผลสอบภาษาต่างประเทศที่มีมาตรฐาน 2.6.2.3
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BOATH123 เทศกาลและงานประเพณีไทย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.2.1.1,2.2.1.2,2.1.3.2,2.1.6.1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 10 และ 18 55%
2 สอบเก็บคะแนน กิจกรรมอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 2.2.1.1,2.2.1.2,2.2.5.1.1,2.6.1.1 ตลอดภาคการศึกษา 35%
3 จิตพิสัย การมีส่วนร่วมในห้องเรียน 2.1.4.1,2.1.1.1,2.1.1.2 ตลอดภาคการศึกษา 10%
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 1.1การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน (ทำวาระประชุมแบบไม่เป็นทางการ ทั้งก่อนเรียน /หลังสอบมิดเทอมและไฟนอล) 1.2แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา (ใช้แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย) 1.3ข้อเสนอแนะผ่านแบบสอบถาม ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา (แบบสอบถามหลังเรียนทุกชั่วโมง)
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน (เชิญอาจารย์ในสาขาวิชาประเมินการสอน ถ้าไม่สะดวกอัดวีดีโอ แล้วส่งให้หัวหน้าหลักสูตรและอาจารย์สายวิชาชีพประเมิน) 2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา 2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4.1 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 4.2 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามกรอบเวลาที่ทางหลักสูตรกำหนด 4.3 คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดยการสุ่มสัมภาษณ์นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย 4.4 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดยใช้แบบประเมินตนเองของนักศึกษาต่อระดับผลการเรียนรู้
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ 5.3 ลงพื้นที่ทำการศึกษาวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวของกับรายวิชาเพื่อบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย 5.4 ปรับปรุงเนื้อหารายวิชที่ได้จากการวิจัย