เขียนแบบเทคนิค

Technical Drawing

เพื่อส่งเสริมศึกษาและ ฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับมาตรฐานในงานเขียนแบบ ตารางรายการแบบ การเขียนเบบ ตัวอักษร การเขียนภาพเรขาคณิต การเขียนภาพฉายและการเขียนภาพสามมิติ การกําหนดขนาดและพิกัดความเผื่อ การเขียน ภาพตัด การเขียน ภาพช่วย และ แผ่นคลี่ การสเก็ตภาพด้วยมือ การเขียนแบบสั่งงาน ภาพแยกชิ้นและภาพประกอบ
ส่งเสริมศึกษาและ ฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับมาตรฐานในงานเขียนแบบ ตารางรายการแบบ การเขียนเบบ ตัวอักษร การเขียนภาพเรขาคณิต การเขียนภาพฉายและการเขียนภาพสามมิติ การกําหนดขนาดและพิกัดความเผื่อ การเขียน ภาพตัด การเขียน ภาพช่วย และ แผ่นคลี่ การสเก็ตภาพด้วยมือ การเขียนแบบสั่งงาน ภาพแยกชิ้นและภาพประกอบ
เพื่อส่งเสริมศึกษาและ ฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับมาตรฐานในงานเขียนแบบ ตารางรายการแบบ การเขียนเบบ ตัวอักษร การเขียนภาพเรขาคณิต การเขียนภาพฉายและการเขียนภาพสามมิติ การกําหนดขนาดและพิกัดความเผื่อ การเขียน ภาพตัด การเขียน ภาพช่วย และ แผ่นคลี่ การสเก็ตภาพด้วยมือ การเขียนแบบสั่งงาน ภาพแยกชิ้นและภาพประกอบ
1 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล