การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

Data Communication and Networks

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล สถาปัตยกรรมเครือข่าย คอมพิวเตอร์ เน้น Physical Datalink layer ทฤษฎีเครือข่ายท้องถิ่น เครือข่ายแบบ วงกว้าง เครือข่ายแบบเสมือน โปรโตคอล TCP/IP การอ้างแอดเดรสแบบ IP การท า ึับเนต การค้นหาเส้นทางแบบต่างๆ การตั้งค่าอุปกรณ์โดยใช้เราท์เตอร์และสวิทช์ชิง ในการให้บริการสื่อสารข้อมูลแบบมีสายและไร้สาย โดยอาศัยโปรแกรมจ าลอง สถานการณ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล