ฝึกงานในสถานประกอบการ

Industrial Professional Experience

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อฝึกทักษะในการทำงานร่วมกับบุคลากรของสถานประกอบการ โดยฝึกงานเฉพาะด้าน เช่น การควบคุมการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดนำเสนอรายงาน
1.เพื่อ ศึกษาการปฏิบัติการเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม
2.เพื่อฝึกทักษะในการทำงานร่วมกับบุคลากรของสถานประกอบการ โดยฝึกงานเฉพาะด้าน เช่น การควบคุมการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดนำเสนอรายงาน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อฝึกทักษะในการทำงานร่วมกับบุคลากรของสถานประกอบการ โดยฝึกงานเฉพาะด้าน เช่น การควบคุมการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดนำเสนอรายงาน
ตลอดภาคการศึกษาผ่านระบบออนไลน์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล