การฟัง พูดเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

Listening and Speaking for Specific Purposes

The students would be able to:
1. understand listening materials in a variety of subjects;
2. convey ideas in different topics and fields of interest;
3. use information and technology to develop listening and speaking in a variety of subjects;
4. present topics of various topics;
5. apply their gained knowledge from the course when they go out or are outside the university.
 
Students will study and apply principles of listening and speaking in various fields of interest.
 
Listening and Speaking for Specific Purposes is about listening and speaking in a variety of subjects within fields of interest, including business, education, career, and entertainment, as well as using information technology and communication to develop listening and speaking for different purposes.
--
Students should actively participate in the course discussion, and contribute original work of their own construction. It is expected that students will do their own learning and work. Students must acknowledge the work of others used by citing their sources for academic honesty.
There are several ways on how to teach the students Listening and Speaking for Specific Purposes. Here are some steps to be used in in the course:  
Starter/Warm Up
Introduction of the topic
Vocabulary learning
Pronunciation learning
Listening to an audio
Speaking activities
Phrases analysis
Watching some videos (TED Talks)
Give students some speaking and listening exercises. Observe the students’ individual and group activities. Give some extra sheets for further studies. 
Students must have a keen understanding of vocabulary words. Students must know some patterns in the English conversation. Students must know the proper pronunciation and intonation of a word/phrase. 
Students must have a keen understanding of vocabulary words. Students must know some patterns in the listening. Students must know some techniques in listening.
In teaching the content, it is very common for them to learn by repetition. So, in order for the students to acquire knowledge in English communication skills.  It is better for them to speak over and over again for better understanding and knowledge of the subject matter. Excerpts would also be used for the students to do the conversation simulation to develop confidence in speaking. When it comes to listening, the students should be aware of the different topics that they will be learning. 
Give some pronunciation drills and listening practices. Prepare homework for students. Let them do some simple presentations.
In order the students to cope with the speaking and listening activities in the class, it is best for them to prepare their intellectual knowledge to cope in the class.
Since the students are new to this kind of course, the lecturer should give easy tasks in the beginning. Some exercises and games are helpful to encourage them to participate in the class. Gradually, the lecturer should give average leveled tasks, then a little difficult task for them to be prepared for the next course.
Give some speaking and listening tests. Create some games in speaking and listening.
Interpersonal ability is achieved through constant communication and mingling with people. Confidence is also important to harness interpersonal skills. Let the students do homework and speaking activities to develop their skills and take charge of their own responsibilities in learning the English language. 
Motivation is necessary to achieve better results. Also, showing some clips for them to follow would be best for learning. 
Simulation is the best way to evaluate students on this part. Seatworks and homeworks should be given to students.
The use of e-learning is very much helpful in the numerical and communication information technologies to the students.
Let the students sometimes browse or research some topics related to the syllabus on the net. Let the students use the PowerPoint program or Canva for presentations and discussions.
Let them do some speaking and simple listening assessments. 
--
--
--
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. 2. 3. 4. 5. 6.
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3
1 BOAEC152 การฟัง พูดเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 All weeks except Midterm and Final Tests Quizzes All weeks except, Reviews, Midterm Test, and Final Test 10%
2 All weeks except Midterm and Final Tests Attendance/Project/Homework/Seat Work (Workbook) All weeks except Midterm and Final Tests 15%
3 All weeks except Midterm and Final Tests Speaking Ability (Articulation and clarity in speaking) (Use of learned vocabulary words and expressions in speaking) (Presentation ability) All weeks except Midterm and Final Tests 20%
4 All weeks except Midterm and Final Tests Listening Comprehension Ability (Comprehension towards any listening materials) All weeks except Midterm and Final Tests 10%
5 Weeks 1-6 Midterm Test Weeks 1-6 15%
6 Weeks 9-16 Final Test Weeks 9-16 20%
Bolkhe, D. (2017). Keynote 2. Cengage Learning: National Geographic Learning
--
https://ed.ted.com/
 
Evaluation results from students are being done at the end of the semester, particularly right after the university-wide Final Test. It is being facilitated by the Academics Department.
This is the first time the lecturer will teach the course.
This is the first time the lecturer will teach the course.
This is the first time the lecturer will teach the course.
This is the first time the lecturer will teach the course.