การเป็นผู้ประกอบการและสร้างธุรกิจใหม่

Entrepreneurship and New Businesses Creation

1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจแนวคิดการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการ (start up) กระบวนการเป็นผู้ประกอบการ และคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ
2. เพื่อให้นักศึกษาฝึกวิเคราะห์โอกาสใหม่ในการดำเนินธุรกิจ และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการสร้างธุรกิจใหม่
3. เพื่อให้นักศึกษาออกแบบสร้างโมเดลธุรกิจและทำแบบจำลองธุรกิจใหม่ได้
4. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจรูปแบบ แนวทาง และกลยุทธ์การจัดตั้งธุรกิจ
5. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความเป็นผู้นำองค์การธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การลงทุนและบริหารเงินทุน
เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการ (start up) นำโมเดลธุรกิจมาใช้วางแผนประกอบธุรกิจและเขียนแผนธุรกิจ
     ความรู้เบื้องต้นการเป็นผู้ประกอบการ คุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสของผู้ประกอบการ การสร้างธุรกิจและกระบวนการจัดตั้งธุรกิจ การแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ แบบจำลองธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นำกับการเป็นผู้ประกอบการ การบริหารเงินทุนและการระดมทุน การเตรียมการเพื่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ จรรยาบรรณทางธุรกิจ แนวโน้มของการเป็นผู้ประกอบการในอนาคตตามสถานการณ์ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล