โรคและปรสิตสัตว์น้ำ

Diseases and Parasites in Aquatic Animals

เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่างๆ ดังนี้
          1. รู้ความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับโรคและปรสิตในสัตว์น้ำ
          2. รู้ชนิดและลักษณะของปรสิตในสัตว์น้ำและการป้องกันกำจัด
          3. รู้ชนิดและลักษณะของโรคในสัตว์น้ำและการป้องกันกำจัด
          4. รู้และเข้าใจวิธีการป้องกันโรคและปรสิตในสัตว์น้ำ
          5. เข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมกับโรคและปรสิตสัตว์น้ำได้
มีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
             ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับความหมาย คำศัพท์ สาเหตุของการเกิดโรคและปรสิตสัตว์น้ำ โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย  รา  ไวรัส  ปรสิตต่าง ๆ และ การรักษา  การป้องกันโรคและปรสิตในสัตว์น้ำ
15 ชม.
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรก เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเกิดขึ้นเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่น ๆ ดังนี้
1. มีคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง ศรัทธาในความดี มีหลักคิดและแนวปฏิบัติในทางส่งเสริมความดีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ มีความรับผิดชอบ มีศีลธรรม ซื่อสัตย์สุจริตและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างสันติ
2. มีจรรยาบรรณ หมายถึง มีระเบียบวินัยและเคารพกฎกติกาของสังคม ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
 
- ฝึกนักศึกษาเข้าชั้นเรียนตรงเวลา - นักศึกษาฝึกทำแบบฝึกหัดด้วยตัวเองโดยไม่ลอกกัน - นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานที่มอบหมายให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด - สอบข้อเขียนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ลอกเพื่อน 
-การเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนทุกครั้งที่สอน
-การตรวจสอบแบบฝึกหัด และงานที่มอบหมาย
-การสังเกตุพฤติกรรม
        นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพทางการเกษตรเพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
     1. มีความรู้ในสาขาวิชาชีพ หมายถึง มีความรู้ ความเข้าใจ ในสาขาวิชาชีพที่เรียนอย่างถ่องแท้และเป็นระบบ ทั้งหลักการ ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
     2. มีความรอบรู้ หมายถึง มีความรู้ในหลายสาขาวิชาและสามารถประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
-การสอนแบบบรรยาย
-การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี 
-การสอนแบบการตั้งคำถาม 
-การสังเกต
-การประเมินการนำเสนองาน
-การสอบวัดผลทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
      นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบการศึกษาเเล้วดังนั้นนักศึกษาจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรมจริยธรรมและความรู้ ในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่างๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้
     3.1.1 สามารถคิดวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ หมายถึง มีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิดแบบองค์รวม
     3.1.2 สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากพื้นฐานของความรู้ที่เรียน นำมาพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่
     3.1.3 ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ หมายถึงแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ อย่างสม่ำเสมอและรู้จักเทคนิควิธีและกระบวนการในการเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม
- การฝึกทักษะการจำแนกโรคและปรสิตสัตว์น้ำ
-การฝึกทักษะการคำนวณยาและรักษาโรคและปรสิตสัตว์น้ำ
- การสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออก การแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
- การตรวจสอบผลงานที่ปฏิบัติ
-การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามสมรรถนะ
     นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่างๆ เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น อาจารย์ต้องสอดแทรกการสอนที่เกี่ยวข้องกับทักษะทางสังคมดังต่อไปนี้
     1. ภาวะผู้นำ หมายถึง กล้าแสดงออก กล้าหาญ อดทน หนักแน่น รู้จักเสียสละ ให้อภัย และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สุภาพ สามารถประสานความคิดและประโยชน์ด้วยหลักแห่งเหตุผลและความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม รักองค์กร เป็นผู้นำกลุ่มกิจกรรมได้ทุกระดับและสถานการณ์ที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตาม
     2. มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ หมายถึง มีจิตสำนึกห่วงใยต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสมบัติ มีจิตอาสา ไม่ดูดาย มุ่งทำประโยชน์ให้สังคม
-การทำงาน หรือมอบหมายงานรับผิดชอบให้ทำแบบกลุ่ม
-การผลัดเปลี่ยนการเป็นหัวหน้าทีมในการทำงาน
การสังเกต
     ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ นักศึกษาต้องมีความรู้และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน การติดต่อสื่อสารและการพัฒนาตนเอง ดังนั้น นักศึกษาจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรมและความรู้ ด้านเกษตรศาสตร์ ดังนี้
     5.1.1 มีทักษะการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการใช้ภาษาไทย ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน เพื่อการสื่อสารให้เหมาะกับสถานการณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษ ในการอ่าน พูด ฟัง และเขียน
     5.1.2 มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการสื่อสารและค้นคว้าข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การสอนแบบการใช้เทคโนโลยี ในการนำเสนองาน
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย เพื่อแสดงความคิดเห็น
- การสอนแบบการตั้งคำถาม 
- การสังเกตุ
- การประเมินการนำเสนองาน
-การตอบคำถาม พร้อมการแสดงความคิดเห็น
 
     นักศึกษามีความสามารถปฏิบัติงานทางวิชาชีพและพัฒนาตนเองได้โดยนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่างๆจากทักษะการปฏิบัติ ดังนี้
     6.1.1. มีทักษะทางวิชาชีพ หมายถึง มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมา และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาชีพ
1. การสอนฝึกปฏิบัติการ  
2. การสอนในห้องปฏิบัติการ  
3. การสอนแบบ  Problem Based Learning
- การสังเกตุ
- การตรวจสอบผลงานที่ปฏิบัติ
-การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามสมรรถนะ
 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 1.
1 BSCAG307 โรคและปรสิตสัตว์น้ำ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรมจริยธรรม -บันทึกการเข้าเรียน การแต่งกายให้ถูกระเบียบวินัย และความประพฤติ -การส่งงานให้ตรงเวลา ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 ความรู้ การตอบปัญหา,การทดสอบ ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 ทักษะทางปัญญา การทดสอบทักษะปฏิบัติ,การซักถาม, 8 และ 16 30%
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ การสังเกตุพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม ตลอดภาคการศึกษา 10%
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเสนองาน 8 และ16 10 %
6 ทักษะปฏิบัติ ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน ตลอดภาคการศึกษา 20 %
 
บพิธ  จารุพันธุ์ และนันทพร  จารุพันธุ์.  2540.  สัตววิทยา.       คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา.   
     กรุงเทพฯ. 458  น.
ปภาศิริ  ศรีโสภาภรณ์.  2537.  โรคและพยาธิของสัตว์น้ำ. 
     ภาควิชาวาริชศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์,มหาวิทยาลัย 
     บูรพา.  กรุงเทพฯ.  184 น.
ประไพสิริ  สิริกาญจน.  2538.  ความรู้เรื่องปรสิตสัตว์น้ำ.   
     ภาควิชาชีววิทยาประมง  คณะประมง,มหาวิทยาลัย 
     เกษตรศาสตร์.  กรุงเทพฯ.  199 น.
ไม่มี
บทความเกี่ยวกับโรคและปรสิตสัตว์น้ำจากเว็บไซต์ต่างๆ และอื่นๆ ตามความเหมาะสมของเหตุการณ์และความเป็นปัจจุบัน
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
          ๑.๑  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
          ๑.๒  การสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียน
          ๑.๓  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
                 ๒.๑  การสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอน  การตอบสนอง  การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
                 ๒.๒  ผลการเรียนของนักศึกษา
                 ๒.๓  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
          อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธี          การสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แล้วจัดทำรายงานรายวิชาทุกภาคการศึกษา เฉพาะในรายวิชาที่มีปัญหาให้มีการทำวิจัยในชั้นเรียนมีการประชุมอาจารย์ทั้งสาขาเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
    มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
     จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้ คณะมีระบบการทบทวนประสิทธิผลรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของสาขา  การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา เสนอต่อหัวหน้าสาขาวิชาเพื่อนำเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุก ๕ ปี