การตลาดอิเล็กทรอนิกส์

e-Marketing

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนและกลยุทธ์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนประสมการตลาดยุคดิจิทัล การกำหนดตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งทางการตลาด การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา ช่องทางการจัดจำหน่ายอิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การจัดเตรียมข้อมูลและภาพเพื่อประชาสัมพันธ์การตลาดผ่านสังคมออนไลน์ ช่องทางการชำระค่าสินค้า ช่องทางการขนส่งสินค้า การรับประกันสินค้าและการวัดความพึงพอใจของลูกค้า กฎหมายและจริยธรรมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์
Study and practice electronic marketing planning and strategy, consumer behaviors, marketing mix in the digital age, target market setting, marketing positioning, product and price management, e-Marketing distribution channel, e-Marketing communication, preparation of information and graphics for public relations, social media marketing, payment channels, shipping channels, product warranty and customer satisfaction measurement, e-Marketing law and ethics.
2 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล