กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา

Process of Thinking and Problem Solving

1.1 เข้าใจแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการคิด 1.2 วิเคราะห์ให้เหตุผลในการนำกระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 1.3 มีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย นวัตกรรมและเทคโนโลยี สมัยใหม่ 1.4 ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่
เพื่อปรับกระบวนการสอนรายวิชาให้สอดคล้องกับคุณสมบัติบัณฑิตนักปฏิบัติอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เทคนิคและกระบวนการพัฒนาการฝึกคิดแบบต่าง ๆ หลักการใช้เหตุผล แรงบันดาลใจ ส่งเสริมความคิดโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นกรณีศึกษา Study concepts, theories, techniques and development processes for thinking and reasoning; inspiration for encouraging ideas; Lanna and Thai wisdom; innovation and modern technologies are employed as a case study.
6 ชั่วโมง/สัปดาห์ ตามการนัดหมายล่วงหน้ากับอาจารย์ผู้สอนแต่ละคน
1) มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 2 )มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 3) มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 4) เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1) สอดแทรกและส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรมระหว่างการเรียนการสอน 2) ปลูกฝังให้มีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา 3) ใช้กิจกรรมในการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
1) การแสดงออกและการมีส่วนร่วม 2) การส่งรายงานตรงเวลา 3) ความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานที่ได้รับมอบหมายและการสอบ
1) มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 3) สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง
1) กรณีศึกษา 2) การนำเสนอผลงาน 3) ผลงานนิทรรศการ
1) การสอบย่อย 2) การนำเสนอผลงาน 3) รายงาน 4) ผลงานนิทรรศการ
1) มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 2) มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
1) การนำเสนอผลงาน 2) ผลงานนิทรรศการ
1) การนำเสนอผลงาน 2) รายงาน 3) ผลงานนิทรรศการ
1)  มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 2) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
พิจารณาจากการทำงานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่นหรือการค้นคว้าหาข้อมูล 1) กรณีศึกษา 2) การนำเสนอผลงาน 3) ผลงานนิทรรศการ
พฤติกรรมการแสดงออกในระหว่างดำเนินกิจกรรม 1) การนำเสนอผลงาน 2) รายงาน 3) ผลงานนิทรรศการ
1) สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 2) สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง 3) สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดำเนินการสอนที่นักศึกษาต้อง ติดต่อสื่อสาร ค้นคว้าหาข้อมูลและนำเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมสำหรับ 1) กรณีศึกษา 2) การนำเสนอผลงาน 3) ผลงานนิทรรศการ
ประเมินจากผลงานของนักศึกษาในระหว่างดำเนินกิจกรรม 1) การนำเสนอผลงาน 2) รายงาน 3) ผลงานนิทรรศการ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 2.3 สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ 4.1 มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง เหมาะสม 5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1 GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 1.3, 1.4 ,4.1,4.2, 4.4 การแสดงออกและการมีส่วนร่วม การส่งรายงานตรงเวลา การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 1-8, 10-17 10%
2 1.1, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 3.2, 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.3 วิเคราะห์กรณีศึกษา 7-8, 10-14 30%
3 2.2, 3.2 การทดสอบย่อย 2, 6 20%
4 1.1, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 3.2, 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.3 การนำเสนองาน/การรายงาน 13-14 20%
5 1.1, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 3.2, 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.3 การแสดงผลงานนิทรรศการ 17 20%
หริพล ธรรมนารักษ์และคณะ. เอกสารประกอบการเรียนการสอน , สไลด์ประกอบการสอนประจำหน่วยเรียน
เอกสารประกอบการเรียนการสอน/ การวิเคราะห์ปัญหาชุมชนตัวอย่างจากกรณีศึกษา
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.  การคิดเชิงวิเคราะห์. กรุงเทพฯ : บริษัท ซัคเซสมีเดียจำกัด. 2553.   เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.  การคิดเชิงสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ : บริษัท ซัคเซสมีเดียจำกัด. 2553.   วิทยากร  เชียงกูล.  จิตวิทยาความฉลาดและความคิดสร้างสรรค์.  กรุงเทพฯ : สายธาร. 2554. บุญเลี้ยง ทุมทอง.  แนวทางการพัฒนาการสอนกระบวนการคิด.  มหาสารคราม : มหาวิทยาลัยมหาสารคราม.  2553.  ฆนัท  ธาตุทอง.  สอนคิด: การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด.  นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์.  2554.  ณัฐยา  สินตระกูลการผล.  การสร้างนวัตกรรมให้เป็น Core Competency.  กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กเปอร์เน็ท จำกัด. 2553. สุวิทย์  มูลคำ.  ครบเครื่องเรื่องการคิด.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ภาพพิมพ์. 2545. สุวิทย์  มูลคำ.  กลยุทธการสอนคิดวิเคราะห์.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ภาพพิมพ์. 2550. สุวิทย์  มูลคำ.  กลยุทธการสอนคิดสังเคราะห์.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ภาพพิมพ์. 2550. อารี  พันธมณี.  ฝึกให้คิดเป็น คิดให้สร้างสรรค์.  กรุงเทพฯ : ใยไหม. 2547. Bryee, Hudgins B.  Learning and Thinking. Illionis: F.B. Peacock Publishers.  1997.
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและ ความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้     - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน     - การสะท้อนการคิด จากพฤติกรรมของผู้เรียน     - แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธ์ดังนี้ - การแลกเปลี่ยนสังเกตการณ์การสอน - ระดับผลการเรียนของนักศึกษา - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้  
การปรับปรุงการสอน  กระทำทุกปีการศึกษา  โดยพิจารณาจากผลการประเมินรายวิชาโดยผู้เรียนและผลประเมินการสอนและปัจจัยอื่น ๆ  รายวิชามีการปรับปรุงการสอน  โดยพิจารณาจากปัจจัยดังนี้     - ผลประเมินรายวิชาจากผู้เรียน     - ผลประเมินการสอนจากการสอบถามความสนใจในห้องเรียน     - ประเด็นปัจจุบันหรือหัวข้อที่คัดสรรตามความสนใจ
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา  อาศัยทั้งปัจจัยภายในและภายนอกกระบวนการเรียนการสอน  ทวนสอบทั้งกระบวนการ  ผลลัพธ์  และผลสัมฤทธิ์  ได้ดำเนินการทุกครั้งดังนี้ - ทวนสอบจากการประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนได้แก่ การเข้าเรียนและการสังเกตพฤติกรรมโดยผู้สอน - การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ที่ได้เรียนผ่านไปแล้ว โดยผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชา
การทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  ดำเนินการทุกปีการศึกษา  โดยประมวลจากกระบวนการและผลลัพธ์  ดังนี้ - การทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาโดยผู้สอนดำเนินการทุกปีการศึกษา โดยเฉพาะการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา - การทบทวน และวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และการประกันคุณภาพของหลักสูตรวิชาฯ คณะฯ และมหาวิทยาลัย