สัมมนาทางการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

Seminar on Modern Business Management

-นักศึกษาเข้าใจรูปแบบ กระบวนการ การวางแผน การดำเนินงานและการประเมินผลการสัมมนา
-นักศึกษาสามารถนำเสนอประเด็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยเน้นทางด้านการจัดการ การบูรณาการทฤษฎี ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้เพื่อหาคำตอบและแก้ไขปัญหาทางการจัดการในยุคปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
-นักศึกษาสามารถปฏิบัติการสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ
เพื่อให้นักศึกษาสามารถบูรณาการวิชาการความรู้กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้เพื่อหาคำตอบและแก้ไขปัญหาทางการจัดการในยุคปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต รวมถึงช่วยฝึกทักษะการจัดสัมมนาวิชาการ
รูปแบบ กระบวนการ การวางแผน การดำเนินงานและการประเมินผลการสัมมนา การนำเสนอประเด็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยเน้นทางด้านการจัดการ การบูรณาการทฤษฎี ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้เพื่อหาคำตอบและแก้ไขปัญหาทางการจัดการในยุคปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต การฝึกปฏิบัติการสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ
ตามความต้องการนักศึกษาเป็นรายบุคคล
1. มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
2. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ ผู้สอนต้องสอดแทรกและส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยกย่องและเชิดชูนักศึกษาที่ทำความดีและเสียสละ
1. ความมีวินัยและความใส่ใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2. ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพ ได้อย่างมืออาชีพ (Hands-on)
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
1 BBABA253 สัมมนาทางการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 สัมมนาปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหาของธุรกิจ ด้านการตลาด การจัดการ การผลิต ทุกสัปดาห์ 60%
2 การจัดเตรียมและการดำเนินงานสัมมนาวิชาการ ทุกสัปดาห์ 30%
3 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ 10%
เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาสัมมนาทางการจัดการ
 
เกษกานดา  สุภาพจน์.  การจัดสัมมนา.  กรุงเทพฯ :  โรงพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ,  2549.
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในประมวลรายวิชาที่กำหนด
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน - การสะท้อนความคิดจากพฤติกรรมของผู้เรียน  - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ผลการรายงาน - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ - ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินผู้สอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน - ให้นักศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชามานำเสนอ
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์ท่านอื่นๆ