การออกแบบและจัดการเนื้อหาดิจิทัล

Digital Content Design and Management

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะ เกี่ยวกับการออกแบบและจัดการเนื้อหาดิจิตอล ตามคำอธิบายรายวิชากำหนด
2. เพื่อให้นักศึกษามีจริยธรรมและลักษณะบุคคล ทางด้านการออกแบบและจัดการเนื้อหาดิจิทัล ที่ดีและเหมาะสมสำหรับงานธุรกิจ
เพื่อให้สอดคล้องกับสาระวิชาในกรอบหลักสูตรมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในการสร้างเนื้อหาดิจิทัล ความสำคัญของเนื้อหาดิจิทัล โครงสร้างเนื้อหาดิจิทัล ขั้นตอนการจัดทำเนื้อหาดิจิทัล การเลือกหัวข้อในการสร้างเนื้อหาดิจิทัลให้น่าสนใจ ศิลปะการเล่าเรื่อง เทคนิคการสร้างเนื้อหาดิจิทัลให้ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน การเพิ่มมูลค่าให้กับเนื้อหาดิจิทัล เครื่องมือในการสร้างเนื้อหาดิจิทัล กรณีศึกษาในการสร้างเนื้อหาดิจิทัล
1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
    1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
    2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
    3) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
    1) สอดแทรกหลักจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพในเนื้อหารายวิชา
    2) ปลูกฝังให้นักศึกษามีวินัยโดยเน้นการเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนดตลอดจนการแต่งกาย ที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
    3) กำหนดงานเป็นกลุ่ม เน้นการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม เน้นความมีส่วนร่วม และแสดงความคิดเห็น
    1) การเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
    2) การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่ มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม
    3) การสังเกตพฤติกรรมในการทำงานเป็นกลุ่ม และความมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงาน
    4) ความเอื้อเฟื้อหรือความมีน้ำใจต่อเพื่อนและครูอาจารย์
    5) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
    1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา
    2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
    3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนำไปประยุกต์
    1)  จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามลักษณะ ของรายวิชา และเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ    
    2)  จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยมอบหมายให้ทำรายงาน โครงงานและนำเสนอหน้าชั้นเรียน   
    3)  การบรรยายภายในชั้นเรียน และการถาม – ตอบ
    1)  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
    2)  ผลงานจากการค้นคว้าและการนำเสนอ
    3)  ประเมินจากงานที่มอบหมายนักศึกษา
    4)  ประเมินจากการนำเสนอผลงาน
    5)  ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาค เช่น การบ้าน งานที่มอบหมาย รายงาน การทดสอบย่อย การนำเสนอรายงาน การค้นคว้า หน้าชั้นเรียน
    1) คิดอย่างมีวิจารณญานและอย่างเป็นระบบ
    2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
    1) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ จากกรณีศึกษา (งานที่ได้รับมอบหมาย)
    2) การมอบหมายงาน การแก้ปัญหาจากกรณีศึกษา หรือสถานการณ์จำลอง
    3) การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในชั้นเรียน และมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น  
    1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา
    2) การเลือกใช้ภาษาเพื่อคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และสื่อสารในบริบทต่างๆ
    3) การใช้ภาษาของนักศึกษาในบทบาทสมมติหรือสถานการณ์จำลอง
    4) การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ โดยออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ ที่เรียนมา ซึ่งจะต้องหลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกตอบที่ถูกมาคำตอบเดียวจากกลุ่มคำตอบที่ให้มา
    1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน
    3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
    1) มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงานกับบุคคล อื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา
    2) มีการมอบหมายงานที่ต้องใช้การระดมความคิดและร่วมกันทำงาน ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
    1) การทดสอบย่อย กลางภาคและปลายภาค
    2) พฤติกรรมการทำกิจกรรมกลุ่มของนักศึกษา
    3) สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง
    4) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และจากการรายงานหน้าชั้นเรียน
    1) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม
    2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
    1) สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร การค้นคว้าข้อมูล และการนำเสนอผลงานในเนื้อหาของรายวิชาที่เกี่ยวข้อง     2) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ จากกรณีศึกษา     3) มีการนำเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
    1) ผลงานของนักศึกษาจากงานที่มอบหมายให้แต่ละบุคคล และเลือกการนำเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม     2) พฤติกรรม การนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน และความสามารถในการใช้ภาษาการสื่อสาร ของนักศึกษาเพื่อสื่อสาร     3) ประเมินจากการอธิบายหลักการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
    ความสามารถในการออกแบบและสร้างผลงานตามที่โจทย์ที่กำหนด
    กำหนดโจทย์ความต้องการของงาน แล้วให้นักศึกษาออกแบบและสร้างผลงาน อย่างน้อยสองชิ้นงานขึ้นไป โดยต้องมีทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
    1)   การสร้างผลงานได้ตรงตามที่โจทย์ต้องการ
    2)   ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
    3)   ความประณีตสวยงาม
    4)   ความถูกต้องของข้อความ     
    5)   ความตรงต่อเวลาในการส่งงาน
    6)   การทำงานร่วมกันเป็นทีม 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ 4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม 1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา 2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อกำหนด 4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนำไปประยุกต์ 5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง 7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 1) คิดอย่างมีวิจารณญานและอย่างเป็นระบบ 2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน 3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้แนะสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 4) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบในงานกลุ่ม 5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 2) สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ การแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม 4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
1 BBAIS302 การออกแบบและจัดการเนื้อหาดิจิทัล
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2, 3 สอบกลางภาค 8 15%
2 2, 3 สอบปลายภาค 17 15%
3 1 ตรวจความรับผิดชอบ และความตรงต่อเวลา 1-17 10%
4 1, 2, 3, 4, 5, 6 ตรวจผลงานตามที่ผู้สอนมอบหมาย 1-17 60%
สัจจธรรม สุภาจันทร์. (2553). หลักคอมพิวเตอร์กราฟิก. กรุงเทพฯ : วังอักษร.
ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช. (2560). สื่อดิจิทัลใหม่...สื่อแห่งอนาคต. กรุงเทพฯ. บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบัน.
มรุเดช มุกดา. (2565). Content Marketing เนื้อหาเจาะลึกกลยุทธ์โครงสร้าง. กรุงเทพฯ.
-
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์
1.1   การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2   แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
1.3   ข้อเสนอแนะผ่านสังคมออนไลน์ที่ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2.1   การประชุมหารือร่วมกันในที่ประชุมของหลักสูตร
2.2   การพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษา
นำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือผลลัพธ์ที่ได้จากข้อ 2 มาแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการสอนให้ดียิ่งขึ้น
4.1 ประชุมหารือร่วมกันในที่ประชุมของหลักสูตร เป็นเบื้องต้น
4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เพื่อทวนสอบในรายวิชา
5.1 ปรับปรุงการสอน ตามข้อเสนอแนะที่ได้จากข้อ 4
5.2 นำเสนอวาระการประชุม เกี่ยวกับการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา ในการประชุมหลักสูตร