แคลคูลัสมูลฐานสำหรับวิศวกร

Fundamental of Calculus for Engineers

เข้าใจการแก้สมการเชิงเส้นด้วยเมทริกซ์ เข้าใจฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง แก้ปัญหาการหาอนุพันธ์และบทประยุกต์ คำนวณการหาปริพันธ์และเทคนิคการหาปริพันธ์ แก้ปัญหาการประยุกต์ของปริพันธ์จำกัดเขต เป็นวิชาในการศึกษาวิชาแคลคูลัสชั้นสูงและวิชาด้านวิศวกรรม เป็นการส่งเสริมประสบการณ์ของผู้เรียนในด้านการฝึกสมองอันเป็นแนวทางให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยตนเอง
ให้เข้าใจเกี่ยวกับการระบบสมการเชิงเส้นด้วยเมทริกซ์ ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ การหาปริพันธ์ ปริพันธ์จำกัดเขตและการประยุกต์ และปริพันธ์ไม่ตรงแบบ
ศึกษาเกี่ยวกับการระบบสมการเชิงเส้นด้วยเมทริกซ์ ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ การหาปริพันธ์ ปริพันธ์จำกัดเขตและการประยุกต์ และปริพันธ์ไม่ตรงแบบ
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) โดยนักศึกษาสามารถนัดเวลาเรียน ที่จะเรียนได้ตามความเหมาะสม และอาจารย์ สอนเสริมนอกเวลาตามความเหมาะสม
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้

มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
เช็คชื่อต้นคาบเรียน บรรยายพร้อมยกตัวอย่างการคำนวณในแต่ละวิธีในเนื้อหาที่เรียน พร้อมทั้งในสูตรในการคำนวณ แบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมง ซักถามข้อสงสัย มอบหมายให้ทำแบบฝึกหัดส่งตามกำหนด
พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา การเลือกใช้วิธีการในการแก้ปัญหาโจทย์ได้ถูกต้อง ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย/และการสอบวัดผล
มีความรู้และเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างการคำนวณในแต่ละวิธีในเนื้อหาที่เรียน พร้อมทั้งในสูตรในการคำนวณ
ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบข้อเขียน

-วิเคราะห์ และแก้ปัญหาโจทย์โดยพิจารณาจากการซักถามในห้องเรียน
มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
มอบหมายให้ทำโจทย์ปัญหา เสนอแนวคิดที่ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา
ทดสอบย่อยสอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
1.มอบหมายงานรายกลุ่ม หรือแบบฝึกหัดให้ทำเป็นกลุ่ม
2. ให้นำเสนองาน แบบฝึกหัด โดยกำหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคน
1.ประเมินจากความรับผิดชอบงานกลุ่ม
2. ประเมินจากการนำเสนองาน
5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
˜5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.3สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มอบหมายงานกลุ่มและนำเสนอ
ประเมินจากผลงาน และการนำเสนอผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทางปัญญา 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 FUNMA110 แคลคูลัสมูลฐานสำหรับวิศวกร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.3,2.1,3.2 สอบก่อนกลางภาค สอบกลางภาค สอบก่อนปลายภาค สอบปลายภาค 3 หรือ 6 หรือจบแต่ละบท 9 12 หรือ 15 หรือจบแต่ละบท 17 20% 25% 20% 20%
2 1.3,2.1,3.2 การส่งงานตามที่มอบหมาย รายบุคคล จิตพิสัย ตลอดภาคการศึกษา ตลอดภาคการศึกษา 10% 5%
จินดา อาจริยะกุล. (2540). อนุพันธ์และการประยุกต์. ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. พิมพ์ครั้งที่ 7 กรุงเทพมหานคร : พิทักษ์การพิมพ์. จินดา อาจริยะกุล.(2538). Integral และการประยุกต์. ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. พิมพ์ครั้งที่ 7 กรุงเทพมหานคร : พิทักษ์การพิมพ์. ชัยประเสร็ฐ แก้วเมือง. (2555). แคลคูลัส 11. ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์. ดำรง ทิพย์โยธา, ยุวรีย์ พันธ์กล้า และ ณัฏฐนาถ ไตรภพ. (2556). แคลคูลัส ๑. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วรรณา ไชยวิโน.(มปป) แคลคูลัสและเราขาคณิตวิเคราะห์ 2. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ. Thomas, G., et al. Thomas’ Calculus Early Transcendentals Update. MA: Addison-

Wesley, Inc., 2003.

John Thomas, Thomas’ Calculus, Pearson education Indochina ltd , 2005. Monty J. Strauss, Gerald L. Bradley and Karl J.Smith., Calculus. 3rd Edition, Prentice-Hall Inc., 2002. Anton, H., Bivens, I.C., Davis, S. Calculus Late Transcendentals. New York: John Wiley

and Sons, Inc., 2010.

Bradley L. Gerald & Smith J.Karl. (1995). Calculus. New Jersey: Prentice – Hall, Inc. Ewen Dale, Joan S. Gary & E. Trefzger. (2002). Technical Calculus. New Jersey : Pearson Education, Inc. McGraw–Hill Companies. Stewart James.(1999). Calculus, Fourth edition. New York.

Brooks/Cole Publishing Company

Tan, Soo Tang. (2002). Applied Calculus for the Managerial, Life, and Social Sciences. 5th ed. USA : Thomson Learning.