การวิจัยทางการตลาด

Marketing Research

ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของการวิจัยทางตลาด การกำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์การวิจัย การทบทวนวรรณกรรม ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป การเขียนรายงานการวิจัย จรรยาบรรณของการวิจัยทางการตลาด
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และเข้าใจความหมายและวัตถุประสงค์ของการวิจัยทางการตลาด เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของจรรยาบรรณของนักวิจัย 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจระเบียบวิธีวิจัยทางการตลาด 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบโครงการวิจัยทางการตลาดได้ 4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและเลือกใช้สถิติในการวิจัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 5.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ในการวิเคราะห์และประมวลผลงานวิจัย 6. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบความซ้ำซ้อน การลอกเลียนแบบ ของการวิจัยทางการตลาดได้
ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของการวิจัยทางตลาด การกำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์การวิจัย การทบทวนวรรณกรรม ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป การเขียนรายงานการวิจัย จรรยาบรรณของการวิจัยทางการตลาด
- อาจารย์ประจำรายวิชาให้คำปรึกษาเป็นรายกลุ่มจำนวน 2 กลุ่ม อย่างน้อยกลุ่มละ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ - อาจารย์ประจำรายวิชาให้คำปรึกษาผ่าน Facebook หรือ Line หรือ Ms teamsโดยการสร้างกลุ่มเฉพาะรายวิชาเพื่อให้คำปรึกษาเฉพาะกลุ่ม - อาจารย์ประจำรายวิชาจัดอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมคอยให้คำปรึกษากับนักศึกษาในการจัดทำโครงงานวิจัยตลาดอย่างน้อยสัปดา์ละ 3 ชั่วโมง
มีความพอเพียงมีวินัย ขยัน อดทน เพียรพยายาม ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม มีความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม
1. จัดกิจกรรมในรายวิชาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม  2. สอดแทรกหลักจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพในเนื้อหารายวิชา    3. ปลูกฝังให้นักศึกษามีวินัยโดยเน้นการเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนดตลอดจนการแต่งกาย ที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย    4.  กำหนดงานเป็นกลุ่ม เน้นการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม เน้นความมีส่วนร่วม และแสดงความคิดเห็น 5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่แสดงถึงการมีเมตตา กรุณา ความเสียสละ และการทำประโยชน์ให้กับชุมชน  6. สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน 7. อธิบายระเบียบลงโทษผู้ทุจริตการสอบโดยการสอดแทรกในการสอน 
1. การเข้าร่วมกิจกรรมในรายวิชาที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม   2. การเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา ตลอดจนการแต่งกาย ที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 3. การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม 4. การสังเกตพฤติกรรมในการทำงานเป็นกลุ่ม และความมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงาน 5. ความเอื้อเฟื้อหรือความมีน้ำใจต่อเพื่อนและครูอาจารย์ 6. ประมาณการกระทำทุจริตในการสอบ 7. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
ต้องได้รับความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องการดำรงชีวิตประจำวัน
 
1. จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามลักษณะของรายวิชา และเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ 2. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยมอบหมายให้ทำรายงาน โครงงานและนำเสนอหน้าชั้นเรียน 3. จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง 4. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม นำเสนอ และถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนร่วมชั้นเรียน หรือผู้สนใจทั่วไป 5. ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง 6. การบรรยายภายในชั้นเรียน และการถาม – ตอบ
1. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน     2. รายงานสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการนำความรู้ไปตอบในแบบทดสอบ   3. ผลการฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง หรือสถานการณ์จริง   4. ผลงานจากการค้นคว้าและการนำเสนอ 5. ประเมินจากงานที่มอบหมายนักศึกษา 6. ประเมินจากการนำเสนอผลงาน 7. ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาค เช่น การบ้าน งานที่มอบหมาย รายงาน การทดสอบย่อย การค้นคว้า การนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน 
 
สามารถสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินสารสนเทศจากหลายแหล่ง เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ และการตัดสินใจอย่างเหมาะสมด้วยตนเอง
 
1. จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการตามหลักบูรณาการ การเรียนการสอนกับการทำงาน 2. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบจากกรณีศึกษา 3. กรณีศึกษาทางการจัดการ โครงงาน งานวิจัย และกำหนดให้นักศึกษาวางแผนการทำงานเป็นทีม 4. การศึกษาค้นคว้า และรายงานทางเอกสาร และรายงานหน้าชั้นเรียน 5. การมอบหมายงาน การแก้ปัญหาจากกรณีศึกษา หรือสถานการณ์จำลอง   6. การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในชั้นเรียน และมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น 7. จัดให้ในรายวิชา มีกิจกรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาทักษะทางเชาว์ปัญญา ความคิด การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ด้านต่าง ๆ ทั้งในสาขาและนอกสาขา  
1. ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา 2. การเลือกใช้ภาษาเพื่อคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และสื่อสารในบริบทต่าง ๆ 3. การใช้ภาษาของนักศึกษาในบทบาทสมมติหรือสถานการณ์จำลอง 4. ประเมินจากการนำเสนอโครงงาน รายงานการวิจัย อภิปรายกรณีศึกษา 5. ประเมินจากการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ โดยออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ ที่เรียนมา ซึ่งจะต้องหลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกตอบที่ถูกมาคำตอบเดียวจากกลุ่มคำตอบที่ให้มา 6. ประเมินจากการรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โครงงาน โดยการนำเสนอหน้าชั้นเรียนและเอกสารรายงาน 7. ประเมินจากกรณีศึกษาหรือสถานการณ์จำลอง 8. ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา  
มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมอย่างมีความรับผิดชอบ ยอมรับฟัง และเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวในเชิงวิชาชีพได้
1. สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับหลักมนุษย์สัมพันธ์และมารยาททางสังคมที่ดีของวัฒนธรรมต่าง ๆ ในเนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวข้อง 2. จัดให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม โดยเปลี่ยนบทบาทให้มีโอกาสเป็นทั้งผู้นำและผู้ตาม 3. จัดให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และการอภิปรายเพื่อหาข้อสรุป 4. มอบหมายให้นักศึกษาได้เข้าร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกับอาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง 5. มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา 6. มีการมอบหมายงานที่ต้องใช้การระดมความคิดและร่วมกันทำงาน ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ  
การทดสอบย่อยกลางภาคและปลายภาค พฤติกรรมการทำกิจกรรมกลุ่มของนักศึกษา พฤติกรรมและผลการประเมินการให้บริการวิชาการของนักศึกษา การรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษาพฤติกรรม ภาวการณ์เป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี สังเกตพฤติกรรม การระดมสมอง (Brainstorming) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และจากการรายงานหน้าชั้นเรียน และใช้ผลการประเมินจากการฝึกงานและการสหกิจศึกษา  
สามารถสื่อสารเพื่ออธิบาย และสร้างความเข้าใจ โดยใช้รูปแบบของสื่อเทคนิควิธีการ เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจาที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
1. สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร การค้นคว้าข้อมูล และการนำเสนอผลงานในเนื้อหาของรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 2. จัดกิจกรรมให้นักศึกษาใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากกรณีศึกษา 3. จัดให้นักศึกษาได้ฝึกใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารในสถานการณ์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย 4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์เสมือนจริง และนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม 5. ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ บนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลขได้ 6. มีการนำเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
1. การทดสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 2. ผลงานของนักศึกษาจากงานที่มอบหมายให้แต่ละบุคคล และเลือกการนำเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 3. พฤติกรรม การนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน และความสามารถในการใช้ภาษา การสื่อสารของนักศึกษาเพื่อสื่อสาร 4. ประเมินจากการอธิบายหลักการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 5. ประเมินจากการสรุป และอภิปรายงาน/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ตัวเลข ซึ่งได้รับมอบหมายร่วมกัน  
 
บัณฑิตแสดงออกถึงทักษะในการนำความรู้มาบูรณาการกับการปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องและเที่ยงตรง มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้มาแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม สามารถปรับตัวให้เข้าสู่สังคมชีวิต สังคมการทำงาน และสังคมข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
รายละเอียดกระบวนการ วิธีการสอน ข้อ 1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์เสมือนจริง และนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม 2. จัดกิจกรรมในรายวิชาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 3. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจในกระบวนการบริหารธุรกิจ ด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและการผล การดำเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 4. จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการตามหลักบูรณาการ การเรียนการสอนกับการทำงาน 5. จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคม ร่วมกับอาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง 6. จัดกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้ฝึกใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร ในสถานการณ์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) โดยแสดงความรับผิดขอบหลัก และความรับผิดชอบรอง 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการปฎิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ (Hands-on)
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
1 BBABA631 การวิจัยทางการตลาด
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 4,5,6,7,8,10,11,14 งานที่ได้รับมอบหมาย การเข้าชั้นเรียน และการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 9,11,14 15%
2 1, 2, 3 สอบกลางภาค 9 15%
3 4,5,6,7,8,10,11,14 สอบ Defend หัวข้อวิจัยตลาด 7 20%
4 4,5,6,7,8,10,11,14,15,16,17 การนำเสนอผลงาน และเล่มวิจัย 16-17 30%
5 4,5,6,7,8,9,10,11 การสอบปลายภาค 18 20%
ธานินทร์ ศิลป์จารุ. การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS. กรุงเทพฯ: บริษัท วีอินเตอร์ พริ้นท์ จำกัด, 2550.
อังคณา ธรรมสัจการ. การวิจัยทางธุรกิจ. สงขลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา, 2550.
ศิริชัย พงษ์วิชัย. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นราศรี ไววนิชกุล และ ชูศักดิ์ อุดมศรี. (2554). ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 21. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กุณฑลี รื่นรมย์. (2553). การวิจัยการตลาด.พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
คูเปอร์, โดนัล อาร์. (2555). การวิจัยการตลาด. พิมพ์ครั้งที่ 1. (แปลจาก Marketing Research โดย เอกชัย อภิศักดิ์กุล และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ) กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล.
อโณทัย งามวิชัยกิจ. (2559). วิจัยการตลาด. พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี:สำนักพิมพ์สุโขทัยธรรมธิราช  
วุฒิ สุขเจริญ. (2561). วิจัยการตลาด. พิมพ์ครั้งที่1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 นิตยสาร Marketeer    นิตยสาร BrandAge
 
- หนังสืองานวิจัยเล่มแดง (ตัวอย่างของรุ่นพี่สาขาการตลาดฯที่เคยทำมาก่อน)
การสนทนาเป็นรายบุคคล และรายกลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียนในขณะที่เข้าพบเพื่อรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย การสังเกตจากพฤติกรรมนักศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ผลการสอบและผลการเรียนของนักศึกษา การสนทนาสอบถามจากนักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อที่ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้ การพัฒนาปรับปรุงเนื้อหารายวิชา การพัฒนารูปแบบสื่อการสอน สื่อและอุปกรณ์การสอน รวมถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมการมอบหมายงานต่าง ๆ การทำวิจัยในชั้นเรียน
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชาจากการสอบถามนักศึกษาหรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษารวมถึงการพิจารณาการสอบหัวข้อวิจัยตลาดและผลการสอบปากเปล่าปิดเล่มโครงงานการวิจัยตลาด มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในรายวิชาดังนี้ การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานเล่มโครงงานการวิจัยตลาดโดยอาจารย์ท่านอื่นหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์ประหลักสูตรหรือคณะกรรมสอบโครงงานวิจัยตลาด มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบข้อสอบ รายงานรูปเล่มโครงงานวิจัยตลาด วิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนพฤติกรรม
 
นำข้อเสนอแนะของที่นักศึกษาได้เสนอแนะมาปรับปรุง ในส่วนที่ผิดพลาดให้ดีขึ้น ภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดำเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันทีและปรับปรุงรายวิชาทุก ๆ 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4