การวิจัยการตลาด

Marketing Research

ศึกษาบทบาทและความสำคัญของการวิจัยตลาดในการตัดสินใจทางธุรกิจ กระบวนการวิจัย เน้นการฝึกปฏิบัติงานโครงการวิจัยที่เป็นไปตามหลัก ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการสร้างประสบการณ์จริงในการวิจัย
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และเข้าใจความหมายและวัตถุประสงค์ของการวิจัยทางการตลาด เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของจรรยาบรรณของนักวิจัย เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจระเบียบวิธีวิจัยทางการตลาด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบโครงการวิจัยทางการตลาดได้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและเลือกใช้สถิติในการวิจัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ในการวิเคราะห์และประมวลผลงานวิจัย
ศึกษาบทบาทและความสำคัญของการวิจัยการตลาดในการตัดสินใจทางธุรกิจ กระบวนการวิจัย เน้นการฝึกปฏิบัติงานโครงการวิจัยที่เป็นไปตามหลักระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการสร้างประสบการณ์จริงในการวิจัย
- อาจารย์ประจำรายวิชาให้คำปรึกษาเป็นรายกลุ่มจำนวน 18 กลุ่ม อย่างน้อยกลุ่มละ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
- อาจารย์ประจำรายวิชาให้คำปรึกษาผ่าน Facebook โดยการสร้างกลุ่มเฉพาะรายวิชาเพื่อให้คำปรึกษาเฉพาะกลุ่ม
- อาจารย์ประจำรายวิชาจัดอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมคอยให้คำปรึกษากับนักศึกษาในการจัดทำโครงงานวิจัยตลาดอย่างน้อยสัปดา์ละ 3 ชั่วโมง
มีความพอเพียงมีวินัย ขยัน อดทน เพียรพยายาม ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม มีความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม
1. จัดกิจกรรมในรายวิชาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 
2. สอดแทรกหลักจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพในเนื้อหารายวิชา   
3. ปลูกฝังให้นักศึกษามีวินัยโดยเน้นการเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนดตลอดจนการแต่งกาย ที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย   
4.  กำหนดงานเป็นกลุ่ม เน้นการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม เน้นความมีส่วนร่วม และแสดงความคิดเห็น
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่แสดงถึงการมีเมตตา กรุณา ความเสียสละ และการทำประโยชน์ให้กับชุมชน 
6. สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน
7. อธิบายระเบียบลงโทษผู้ทุจริตการสอบโดยการสอดแทรกในการสอน  
1. การเข้าร่วมกิจกรรมในรายวิชาที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม  
2. การเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลา ตลอดจนการแต่งกาย ที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม
4. การสังเกตพฤติกรรมในการทำงานเป็นกลุ่ม และความมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงาน
5. ความเอื้อเฟื้อหรือความมีน้ำใจต่อเพื่อนและครูอาจารย์
6. ประมาณการกระทำทุจริตในการสอบ
7. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
ต้องได้รับความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องการดำรงชีวิตประจำวัน
1. จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามลักษณะของรายวิชา และเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ
2. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยมอบหมายให้ทำรายงาน โครงงานและนำเสนอหน้าชั้นเรียน
3. จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง
4. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม นำเสนอ และถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนร่วมชั้นเรียน หรือผู้สนใจทั่วไป
5. ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง
6. การบรรยายภายในชั้นเรียน และการถาม – ตอบ
1. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน    
2. รายงานสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการนำความรู้ไปตอบในแบบทดสอบ  
3. ผลการฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง หรือสถานการณ์จริง  
4. ผลงานจากการค้นคว้าและการนำเสนอ
5. ประเมินจากงานที่มอบหมายนักศึกษา
6. ประเมินจากการนำเสนอผลงาน
7. ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาค เช่น การบ้าน งานที่มอบหมาย รายงาน การทดสอบย่อย การค้นคว้า การนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน 
สามารถสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินสารสนเทศจากหลายแหล่ง เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ และการตัดสินใจอย่างเหมาะสมด้วยตนเอง
1. จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการตามหลักบูรณาการ การเรียนการสอนกับการทำงาน
2. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบจากกรณีศึกษา
3. กรณีศึกษาทางการจัดการ โครงงาน งานวิจัย และกำหนดให้นักศึกษาวางแผนการทำงานเป็นทีม
4. การศึกษาค้นคว้า และรายงานทางเอกสาร และรายงานหน้าชั้นเรียน
5. การมอบหมายงาน การแก้ปัญหาจากกรณีศึกษา หรือสถานการณ์จำลอง  
6. การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในชั้นเรียน และมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
7. จัดให้ในรายวิชา มีกิจกรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาทักษะทางเชาว์ปัญญา ความคิด การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ด้านต่าง ๆ ทั้งในสาขาและนอกสาขา  
1. ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา
2. การเลือกใช้ภาษาเพื่อคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และสื่อสารในบริบทต่าง ๆ
3. การใช้ภาษาของนักศึกษาในบทบาทสมมติหรือสถานการณ์จำลอง
4. ประเมินจากการนำเสนอโครงงาน รายงานการวิจัย อภิปรายกรณีศึกษา
5. ประเมินจากการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ โดยออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ ที่เรียนมา ซึ่งจะต้องหลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกตอบที่ถูกมาคำตอบเดียวจากกลุ่มคำตอบที่ให้มา
6. ประเมินจากการรายงานผลการศึกษาค้นคว้า โครงงาน โดยการนำเสนอหน้าชั้นเรียนและเอกสารรายงาน
7. ประเมินจากกรณีศึกษาหรือสถานการณ์จำลอง
8. ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา  
มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมอย่างมีความรับผิดชอบ ยอมรับฟัง และเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวในเชิงวิชาชีพได้
1. สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับหลักมนุษย์สัมพันธ์และมารยาททางสังคมที่ดีของวัฒนธรรมต่าง ๆ ในเนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. จัดให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม โดยเปลี่ยนบทบาทให้มีโอกาสเป็นทั้งผู้นำและผู้ตาม
3. จัดให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และการอภิปรายเพื่อหาข้อสรุป
4. มอบหมายให้นักศึกษาได้เข้าร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกับอาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง
5. มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา
6. มีการมอบหมายงานที่ต้องใช้การระดมความคิดและร่วมกันทำงาน ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ  
 การทดสอบย่อยกลางภาคและปลายภาค พฤติกรรมการทำกิจกรรมกลุ่มของนักศึกษา พฤติกรรมและผลการประเมินการให้บริการวิชาการของนักศึกษา การรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษาพฤติกรรม ภาวการณ์เป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี สังเกตพฤติกรรม การระดมสมอง (Brainstorming) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และจากการรายงานหน้าชั้นเรียน และใช้ผลการประเมินจากการฝึกงานและการสหกิจศึกษา  
สามารถสื่อสารเพื่ออธิบาย และสร้างความเข้าใจ โดยใช้รูปแบบของสื่อเทคนิควิธีการ เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจาที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
1. สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร การค้นคว้าข้อมูล และการนำเสนอผลงานในเนื้อหาของรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. จัดกิจกรรมให้นักศึกษาใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากกรณีศึกษา
3. จัดให้นักศึกษาได้ฝึกใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารในสถานการณ์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย
4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์เสมือนจริง และนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม
5. ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ บนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลขได้
6. มีการนำเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
1. การทดสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค
2. ผลงานของนักศึกษาจากงานที่มอบหมายให้แต่ละบุคคล และเลือกการนำเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
3. พฤติกรรม การนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน และความสามารถในการใช้ภาษา การสื่อสารของนักศึกษาเพื่อสื่อสาร
4. ประเมินจากการอธิบายหลักการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ประเมินจากการสรุป และอภิปรายงาน/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ตัวเลข ซึ่งได้รับมอบหมายร่วมกัน  
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
                 โดยแสดงความรับผิดขอบหลัก  และความรับผิดชอบรอง 
 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการปฎิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ (Hands-on)
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
1 BBABA609 การวิจัยการตลาด
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 4,5,6,7,8,10,11,14 งานที่ได้รับมอบหมาย การเข้าชั้นเรียน และการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 9,11,14 15%
2 1, 2, 3 สอบกลางภาค 9 15%
3 4,5,6,7,8,10,11,14 สอบ Defend หัวข้อวิจัยตลาด 7 20%
4 4,5,6,7,8,10,11,14,15,16,17 การนำเสนอผลงาน และเล่มวิจัย 16-17 30%
5 4,5,6,7,8,9,10,11 การสอบปลายภาค 18 20%
ธานินทร์ ศิลป์จารุ. การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS. กรุงเทพฯ: บริษัท วี.

อินเตอร์ พริ้นท์ จำกัด, 2550.

อังคณา ธรรมสัจการ. การวิจัยทางธุรกิจ. สงขลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช

ภัฎสงขลา, 2550.

ศิริชัย พงษ์วิชัย. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

นราศรี ไววนิชกุล และ ชูศักดิ์ อุดมศรี. (2554). ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 21.

กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กุณฑลี รื่นรมย์. (2553). การวิจัยการตลาด.พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย
6. คูเปอร์, โดนัล อาร์. (2555). การวิจัยการตลาด. พิมพ์ครั้งที่ 1. (แปลจาก Marketing Research
โดย เอกชัย อภิศักดิ์กุล และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ) กรุงเทพฯ:
สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล.

อโณทัย งามวิชัยกิจ. (2559). วิจัยการตลาด. พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี:

สำนักพิมพ์สุโขทัยธรรมธิราช
8. วุฒิ สุขเจริญ. (2561). วิจัยการตลาด. พิมพ์ครั้งที่1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
   นิตยสาร Marketeer    นิตยสาร BrandAge
- หนังสืองานวิจัยเล่มแดง (ตัวอย่างของรุ่นพี่ที่เคยทำมาก่อน)
การสนทนาเป็นรายบุคคล และรายกลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียนในขณะที่เข้าพบเพื่อรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย การสังเกตจากพฤติกรรมนักศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ผลการสอบและผลการเรียนของนักศึกษา การสนทนาสอบถามจากนักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
 
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อที่ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้
การพัฒนาปรับปรุงเนื้อหารายวิชา การพัฒนารูปแบบสื่อการสอน สื่อและอุปกรณ์การสอน รวมถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมการมอบหมายงานต่าง ๆ การทำวิจัยในชั้นเรียน
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชาจากการสอบถามนักศึกษาหรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษารวมถึงการพิจารณาการสอบหัวข้อวิจัยตลาดและผลการสอบปากเปล่าปิดเล่มโครงงานการวิจัยตลาด มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในรายวิชาดังนี้
การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานเล่มโครงงานการวิจัยตลาดโดยอาจารย์ท่านอื่นหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์ประหลักสูตรหรือคณะกรรมสอบโครงงานวิจัยตลาด มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบข้อสอบ รายงานรูปเล่มโครงงานวิจัยตลาด วิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนพฤติกรรม
นำข้อเสนอแนะของที่นักศึกษาได้เสนอแนะมาปรับปรุง ในส่วนที่ผิดพลาดให้ดีขึ้น ภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดำเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันทีและปรับปรุงรายวิชาทุก ๆ 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4