ภาษาอังกฤษสำหรับการบัญชี

English for Accounting

ศึกษาและฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพบัญชี อาทิ เอกสารทางการบัญชี   รายงานการเงิน
 
Study and practice communicative English skills using in accounting, for example, accounting documents, financial statement, etc.
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4.ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
1 BACAC155 ภาษาอังกฤษสำหรับการบัญชี
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 จิตพิสัย และ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ -การเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและสม่ำเสมอ,การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียน และ การแต่งกายถูกระเบียบ ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 ทักษะด้านความรู้และทักษะด้านปัญญา Unit 1-3 การสอบกลางภาค 9 25%
3 ทักษะด้านความรู้และทักษะด้านปัญญา Unit 4-6 การสอบปลายภาค 16 25%
4 ทักษะทางปัญญา, ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ, ทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี และ ทักษะพิสัย การนำเสนอการค้นคว้า Presentation 8,15 20%
5 ทักษะด้านความรู้,ทักษะการสื่อสาร และทักษะพิสัย งานที่มอบหมาย กิจกรรมในชั้นเรียน ตลอดทั้งภาค 20%
Oxford University Press 2007
Adapted from English for Accounting by Evan Frendo and Sean Mahoney