การออกแบบระบบดิจิทัล

Digital Systems Design

นักศึกษาเข้าใจหลักการลดรูปสมการ ออกแบบ Compbination and Sequential Circuit และองค์ประกอบของหน่วยความจำ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ การลดรูปสมการ K-Map, Variable Entrant Map (VEM)   เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ การออกแบบวงจรประกอบ และวงจรลำดับ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ องค์ประกอบของหน่วยความจำ
ศึกษาและฝึกปฏิบัติ ด้านการออกแบบระบบดิจิทัล ผังคาร์โน, ขั้นตอนวิธีลดรูปนิพจน์ตรรกศาสตร์แบบ Quine-McCluskey, แผนผังการป้อนตัวแปร วงจรคอมไบเนชั่นลอจิก วงจรซีเควนเซียลลอจิก องคฺประกอบของหน่วยความจำ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล