การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

Financial Reporting Analysis

1.1 เพื่อให้รู้แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และวิธีการวิเคราะห์รายงานทางการเงินและข้อมูลทางการบัญชีอื่นที่สำคัญเพื่อการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน 1.2 เพื่อให้รู้แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เครื่องมือในการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน ประกอบด้วย การวิเคราะห์ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด คุณภาพกำไรและการบริหารกำไร การวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การประเมินผลกระทบของการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกันที่มีผลต่อการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน 1.3 เพื่อให้นักศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์จากรายงานการเงินของธุรกิจในปัจจุบัน ตามความสนใจของนักศึกษาเพื่อทำการสรุปผลและรายงานผลการวิเคราะห์รายงานการเงินของธุรกิจ 1.4 เพื่อฝึกหัดการนำเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์รายงานการเงิน โดยเน้นการใช้กรณีศึกษาและวิเคราะห์รายงานทางการเงินของธุรกิจ  แก้ไข
2.1 เพื่อพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการวิเคราะห์รายงานการเงินและข้อมูลทางการบัญชีอื่นที่สำคัญเพื่อการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน โดยอาศัยเครื่องมือในการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน 2.2 เพื่อฝึกทักษะในการสรุปผลและรายงานผลการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน 2.3 เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์และสรุปผลจากกรณีศึกษาของแต่ละกลุ่ม
ศึกษาการวิเคราะห์รายงานทางการเงินและข้อมูลทางการบัญชีอื่นที่สำคัญเพื่อการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน เช่น นักลงทุน เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น โดยอาศัยเครื่องมือในการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน ประกอบด้วย การวิเคราะห์ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกรแสเงินสด คุณภาพกำไรและการบริหารกำไร การวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การประเมินผลกระทบของการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกันที่มีผลต่อการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การสรุปผลและรายงานผลการวิเคราะห์ โดยเน้นการใช้กรณีศึกษาและวิเคราะห์รายงานทางการเงินของธุรกิจ  แก้ไข
 
นักศึกษาสามารถเข้าพบได้ตามตารางเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ โดยประมาณ 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  แก้ไข
 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
1) มีความรับผิดชอบเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติ จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 2) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย 3) สามารถทำงานที่มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว และปฏิบัติตามข้อตกลงการเรียนได้  แก้ไข
1) กำหนดข้อตกลงเบื้องต้นในการเข้าเรียน การแต่งกาย การส่งงานหรือแบบฝึกหัดตามเวลาที่กำหนด 2) บรรยายสอดแทรกในเนื้อหาวิชา ในระหว่างทำการสอน เกี่ยวกับจรรยาบรรณของนักบัญชี และความสำคัญของการรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมยกตัวอย่าง  แก้ไข
1) ติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียน ตลอดภาคการศึกษา ให้คะแนน 10% 2) สังเกตพฤติกรรมในการเข้าเรียน การส่งแบบฝึกหัด หรืองานที่มอบหมาย 3) ประเมินจากการทุจริตในการสอบ 4) ประเมินจากการส่งงานหรือแบบฝึกหัดทันตามเวลาที่กำหนด
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
1) แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการวิเคราะห์รายงานทางการเงินและข้อมูลทางการบัญชีอื่นที่สำคัญ 2) แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และวิธีการวิเคราะห์งบการเงิน รวมทั้งการประเมินผลกระทบของการเลือกใช้นโยบายการบัญชีของธุรกิจ 3) บูรณาการความรู้ด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน เช่น ความรู้ด้านเศรษฐกิจ การเงิน ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยรายงานทางการเงิน 4) เทคนิคในการวิเคราะห์งบการเงิน และการเขียนสรุปผลการวิเคราะห์งบการเงิน
1) การบรรยาย ยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากรายงานการเงินของธุรกิจซึ่งเปิดเผยในเวปไซด์ ถาม-ตอบ ในชั้นเรียน 2) มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากงบการเงินของธุรกิจจริง เพื่อใช้ประกอบการเรียนและทำแบบฝึกหัด 3) ให้นักศึกษาวิเคราะห์จากโจทย์ปัญหา ตัวอย่างงบการเงินจริง โดยถาม - ตอบในห้องเรียน  แก้ไข
 
1) จากการทำแบบฝึกหัด หรือกรณีศึกษา และงานที่มอบหมายให้ทำ 2) การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 3) ความถูกต้องของการวิเคราะห์จากกรณีศึกษา
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา 
1) สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินของธุรกิจจากเวปไซด์ วิเคราะห์และอธิบายฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสดของกิจการในภาพรวมและสามารถสรุปผลได้ 2) สามารถประยุกต์ และบูรณาการความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น เศรษฐศาสตร์ การเงิน การตลาด ให้เข้ากับการวิเคราะห์รายการการเงินได้ 3) สามารถติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการวิเคราะห์รายงานการเงินได้  แก้ไข
 
1) บรรยาย ยกตัวอย่าง ถาม - ตอบในชั้นเรียน 2) ฝึกการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้โจทย์ปัญหา กรณีศึกษา 3) มอบหมายงานให้นักศึกษาทำเป็นกลุ่ม ศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์รายงานการเงิน ของธุรกิจที่นักศึกษามีความสนใจ หรือกรณีศึกษาที่ได้รับมอบหมาย และนำเสนอในชั้นเรียน  แก้ไข
1) กรณีศึกษา การตอบปัญหาในชั้นเรียน การนำเสนอในชั้นเรียน 2) ทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค  แก้ไข
 
1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ 3) สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมงาน 4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเองอย่างต่อเนื่อง  แก้ไข
1) มอบหมายให้วิเคราะห์รายงานทางการเงินจากกรณีศึกษาโดยแบ่งเป็นกลุ่มๆ ละ 5 คน 2) นำเสนอรายงานจากผลการวิเคราะห์ หรือ การแก้ปัญหากรณีศึกษาหน้าชั้นเรียน 
1) ประเมินผลจากกรณีศึกษาที่มอบหมาย 2) ประเมินผลจากการรายงานหน้าชั้นเรียน 3) ให้นักศึกษาประเมินตนเองและสมาชิกในกลุ่ม  แก้ไข
1) สามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน และการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่ออธิบายฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน 2) สามารถรายงานผลการวิเคราะห์ทั้งด้วยวาจา และการเขียนรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม 3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย และ สื่อสารสารสนเทศ ได้  แก้ไข
1) สืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับงบการเงินของธุรกิจที่นักศึกษามีความสนใจจากเว็ปไซด์ เพื่อนำมาวิเคราะห์รายงานทางการเงิน และจัดทำรายงานเป็นกลุ่ม 2) จัดทำสื่อประกอบการรายงานและนำเสนอหน้าชั้นเรียน 3) มอบหมายกรณีศึกษาให้วิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะห์จากกรณีศึกษาในห้องเรียน  แก้ไข
1) การนำเสนองานที่ได้จากการสืบค้นกลุ่มหน้าชั้นเรียน 2) การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา จากกรณีศึกษาที่นำเสนอหน้าชั้นเรียน 3) การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค
ทักษะทางพฤติกรรมเกี่ยวกับความสามารถทางด้านการปฏิบัติ อาศัยการฝึกฝน ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญแต่ละบุคคลที่ต้องพัฒนา โดยนักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่เกิดจากการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ตามคุณลักษณะของนักวิเคราะห์รายงานทางการเงินที่พึงประสงค์โดยวัดจาก
6.1.1 คุณภาพของงาน ได้แก่ จุดเด่นของผลงาน ความเหมาะสมในการนำไปใช้ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเรียบร้อย
6.1.2 คุณภาพด้านปริมาณงาน ได้แก่ ผลสำเร็จของงานที่ได้ภายใต้เวลาที่กำหนด
6.1.3 ทักษะการปฏิบัติงาน และปรับปรุงงาน ได้แก่ การพัฒนาผลงานในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
6.2.1 แนะนำให้ผู้เรียนเห็นถึงคุณภาพของงานที่ดี มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ โดยมอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลในประเทศ
6.2.2 ให้นำเสนอผลงานที่ได้จากการจัดทำรายงานการวิเคราะห์รายงานทางการเงินพร้อมเสนอแนะข้อดี ข้อเสียของตัวเลขจากการวิเคระาห์รายงานทางการเงินเพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขหรือข้อปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
 6.2.3 ตรวจสอบผลงานตามกำหนดเวลาที่ระบุและดูความก้าวหน้าและพัฒนาการของผลงาน
6.3.1 ประเมินจากผลงาน กิจกรรมที่มอบหมายรวมถึงการสืบค้นข้อมูล ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล ในรูปแบบที่ถูกต้องเหมาะสม
6.3.2 ประเมินทักษะการนำเสนองานและการมีพัฒนาที่ดีขึ้นตามข้อเสนอแนะ
6.3.3 ประเมินการสอบข้อเขียนและสอบปากเปล่าเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 3 2 1 2 3 4 1 2 3
1 BACAC141 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค 8 ร้อยละ 25
2 ทดสอบย่อยและกรณีศึกษา 4 และ 12 ร้อยละ40
3 สอบปลายภาค 16 ร้อยละ 25
สรินยา สุภัทรานนท์, 2565. เอกสารคำสอนรายวิชาการวิเคราะห์รายงานทางการเงินปรับปรุง 2565. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก.
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.การวิเคราะห์งบการเงิน. พิมพ์ครั้งที่ 5. ฉบับปรับปรุง.  - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน e-book - สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ กรอบแนวคิดการบัญชี (ปรับปรุง ) และมาตรฐานการบัญชี(ปรับปรุง ) ทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง - รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน ประกาศโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า - คู่มือการนำส่งงบการเงินประจำปี  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
www.set.or.th  แก้ไข
 
ใช้แบบประเมินผลอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้มีการประเมินการสอนอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
ประเมินการสอนจากผลการสอบของนักศึกษา และจากการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา กรณีศึกษา
ปรับปรุงจุดบกพร่องในการสอนตามผลการประเมินของนักศึกษา ปรับปรุงการสอนโดยประเมินจากผลการสอบและการวิเคราะห์ปัญหา การทำกรณีศึกษา
ตรวจสอบความถูกต้องในการประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษาตาม Curiculum Mapping ตรวจสอบความตรงประเด็นของข้อสอบกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤิทธิ์  แก้ไข
 
นำผลการประเมินข้อ 1 ข้อ 3 ข้อ 4 มาปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา เรื่อง ผู้สอน ตารางเรียน การสอนเสริม การทบทวนเพื่อปรับปรุงเนื้อหา และการออกข้อสอบ  แก้ไข