อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง

Internet of Things

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง สถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการพัฒนาอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล