แหล่งท่องเที่ยวโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และการอนุรักษ์

Historical Tourist Attractions and Conservation

 
1. เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีบุคลิกภาพและทักษะในวิชาชีพสามารถปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว และงานบริการบนพื้นฐานของความเป็นไทย
2. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นและของประเทศ
3. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ มีใจรักงาน และสำนึกในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักในหน้าที่ที่จะต้องดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย
 
 
นักศึกษาได้ค้นคว้าและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย นักศึกษาได้ตระหนักและเข้าใจถึงความหมายของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ ให้ผู้เรียนได้เกิดความรักและความภูมิใจในแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกธรรมชาติ
ความหมาย ความสำคัญของการอนุรักษ์ แนวทางและวิธีการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ข้อควรปฏิบัติ ข้อห้าม และข้อแนะนำในการเที่ยวชมแหล่งโบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ที่สำคัญในประเทศไทย มรดกโลกและแหล่งมรดกโลกในประเทศไทย การบูรณะ กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทั้งในและต่างประเทศ การศึกษาดูงานในแหล่งท่องเที่ยวโบราณคดีและประวัติศาสตร์
ตามความเหมาะสม
ให้นักศึกษาตระหนักและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้มอบหมายทั้งของตนเองและผลงานของกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย มีวินัยต่อการเรียน ส่งมอบงานที่มอบหมายตามเวลาที่กำหนด เคารพในการแสดงออกทางความคิดของผู้ร่วมงาน และการรับฟังการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในชั้นเรียน ทั้งในกลุ่มและนอกกลุ่ม ดังนี้

ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ

เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างการสอน เช่น ต้องไม่กระทำการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น กำหนดกติการ่วมกันและปฏิบัติเข้มงวด ในการเข้าชั้นเรียนการส่งรายงานและการนำเสนอผลงาน ที่ถูกต้องและตรงเวลา อภิปรายกลุ่มโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงาน

ให้นักศึกษาทุกคนสามารถซักถามให้ความเห็นและเสนอแนะแก่กลุ่มที่กำลังนำเสนองานเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2 ประเมินจากพฤติกรรมที่มีส่วนร่วมในชั้นเรียน เช่น การตั้งคำถาม การตอบคำถาม การเสนอแนะความความคิดเห็นเป็นต้น
1.3.3ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
ความรู้ที่ต้องได้รับ
1. มีความรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการอนุรักษ์ แนวทางและวิธีการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ
2.มีความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ที่สำคัญในประเทศไทย มรดกโลก และมรดกโลกในประเทศไทย
3.มีความรู้ความรู้ด้านการบูรณะโบราณสถานในประเทศไทย กฎหมายเกี่ยวกับโบราณสถาน และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทั้งในและต่างประเทศ
บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ เน้นให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมและหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเองหรือกลุ่ม โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาเบื้องต้น และมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2.3.2   ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูลหรือกรณีศึกษา
2.3.3  พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
2.3.4   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2.3.5   ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
2.3.6   ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2.3.2 ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูลหรือกรณีศึกษา
2.3.3 พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
2.3.4 มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2.3.5 ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
2.3.6 ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
 
เรียนและฝึกตอบปัญหาในชั้นการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหา และระดมสมองในการแก้ไขปัญหา ศึกษาจากกรณีศึกษาตามประเด็นปัญหาที่กำหนดไว้แล้ว โดยแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่ม ภายในกลุ่มจะต้องกำหนดแนวทางไปสู่การแก้ปัญหาหรือเสนอแนวทางปฏิบัติที่มีความน่าเชื่อถือและความเป็นไปได้
ประเมินจากการตอบปัญหาในชั้นเรียน การสอบย่อย (Quiz) การสอบกลางภาคและปลายภาค และการนำเสนอผลงานทั้งแบบรายบุคคลและกลุ่ม
 
4.1.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนกับอาจารย์ผู้สอน และผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2 พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
 
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา
4.2.2 มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล
4.2.3 การนำเสนอรายงาน
 
4.3.1 ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
4.3.2 ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3 ประเมินจากการแสดงออกอย่างมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
5.1.1 พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน
5.1.2 พัฒนาทักษะในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์และการประมวลผล
5.1.3 พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.1.4 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งทางอีเมล์
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2 นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ประเมินจากรายงาน และการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล