การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

Object Oriented Programming

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบและองค์ประกอบของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เช่น คลาส อ๊อบเจกค์ แอตทริบิวต์ เมธอน การสืบทอดคุณสมบัติ โพลีมอร์ฟิซึม เป็นต้น ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม เพื่อเรียกใช้งานไลบรารีฟังก์ชัน และเอพีไอของภาษา การใช้ส่วนติดต่อประสานโปรแกรมประยุกต์และการทำงานแบบการเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์
Study and practice about design concepts and components of Object Oriented Programming ( OOP)  including class, object, attributes, method, inheritance, and polymorphism. Practice in OOP to call on function library and API framework, use of application user interface, and event-driven programming.
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล