ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสมัยใหม่

Modern Management Information System

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศในองค์กร ประเภทของระบบสารสนเทศในองค์กร การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในองค์กรสมัยใหม่ และการใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศในงานด้านต่าง ๆ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การวางแผนการดำเนินงาน และการควบคุมระบบสารสนเทศ กรณีศึกษาการจัดการระบบสารสนเทศในองค์กรต่าง ๆ 
Study and practice about basic information system concepts for management in the digital economy, basic structure of information systems in organizations, use of information systems in organization for operation, application of information systems, and utilization of information systems for various works, information resources management, operation planning and information system control, case studies of management information system in organizations.
 
1 ชั่วโมง/สัปดาห์ เฉพาะรายที่ต้องการคำแนะนำ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา
1 BSCCT220 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสมัยใหม่
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล