ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุม

English for Meeting

      ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษในการนําและการมีส่วนร่วมในการประชุมและสัมมนา การดําเนินการการจัดทําวาระการประชุมและสัมมนา การบันทึกและการรายงานการประชุมและสัมมนา
Study and practice language use for leading and taking part in meetings and seminars, including conducting a meeting or a seminar, writing programs and agendas, as well as meeting minutes and report
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับ คำศัพท์ สำนวน โครงสร้างภาษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษในการนำการประชุมและการมีส่วนร่วมในการประชุมและสัมมนา การดำเนินการ การจัดทำวาระการประชุมและสัมมนา การบันทึกและการรายงานการประชุม และสัมมนา   
      ศึกษาและฝกปฏิบัติการใชภาษาอังกฤษในการนําและการมีสวนรวมในการประชุมและสัมมนา การดําเนินการการจัดทําวาระการประชุมและสัมมนา การบันทึกและการรายงานการประชุมและสัมมนา
Study and practice language use for leading and taking part in meetings and seminars, including conducting a meeting or a seminar, writing programs and agendas, as well as meeting minutes and report
-อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล รายกลุ่มตามเวลาที่นักศึกษาต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
1.2 มีความพอเพียง มีวินัย ขยัน อดทน เพียรพยายาม ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อ ตนเอง สังคมส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม
1.2.1 จัดกิจกรรมในรายวิชาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะและตระหนัก ในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.2.2 สอดแทรกหลักจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพในเนื้อหารายวิชา
1.2.3 สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความรับผิดชอบในการทํางานกลุ่ม รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และปลูกฝังจิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1.2.4 ส่งเสริมให้นักศึกษาเคารพในคณุค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ รู้หน้าที่ ของการเป็นผู้นําและการเป็นสมาชิกของกลุ่ม ยกย่องและเชิดชูผู้ที่ทําความดีและเสียสละ
1.3.1 การเข้าร่วมกิจกรรมในรายวิชาที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ และ ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.3.2 การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกําหนดระยะเวลา ที่มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม
1.3.3 การสังเกตพฤติกรรมในการทํางานเป็นกลุ่ม
2.1.7 รู้ เข้าใจ และสนใจที่จะพัฒนาความรู้ ความชํานาญในการใช้ภาษาอย่างต่อเนื่อง
2.2.1 จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตามลักษณะ ของรายวิชา และเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ
2.2.2 จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณจริง โดยการศึกษาดูงาน หรือการเชิญ ผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรให้ความรู้
2.2.3 จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการฝึกปฏิบัติ ในสภาพแวดล้อมจริง
2.2.4 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม นําเสนอ และถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อน ร่วมชั้นเรียนหรือผู้สนใจทั่วไป
2.3.1 การทดสอบกลางภาคและปลายภาค
2.3.2 รายงานสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการนําความรู้ไป ประยุกต์ใช้
 
3.1.1 สามารถสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินข้อมูลจากหลายแหล่ง เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม
3.1.3 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นระบบ สร้างสรรค์และมีเหตุผล สามารถ บูรณาการความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาตนเองและสังคม
3.1.4 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา และความต้องการได้
3.2.1 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และทักษะการแก้ไขปัญหาอย่าง เป็นระบบ
3.2.2 จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติผ่านทางบทบาทสมมุติในสถานการณ์จําลอง
3.2.3 จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการตามหลักบูรณาการการ เรียนการสอนกับการทํางาน
3.3.1 การใช้ภาษาของนักศึกษาในบทบาทสมมุติหรือสถานการณ์จําลอง
3.3.2 การเลือกใช้ภาษาเพื่อคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและสื่อสารในบริบทต่างๆ
4.1.1 มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ ยอมรับ ฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.1.3 มีความสามารถในการประสานงาน การมอบหมายบทบาทหน้าที่และความ รับผิดชอบพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงานในการแก้ปัญหาสถานการณ์ ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นํา และในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
4.1.5 สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2.1 สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ์และมารยาททางสังคมที่ดีของ วัฒนธรรมต่างๆ ในเนื้อหารายวิชา
4.2.2 จัดให้นักศึกษาได้ทํากิจกรรมเป็นกลุ่ม โดยเปลี่ยนบทบาทให้มีโอกาสเป็นทั้งผู้นํา และผู้ตาม 
4.2.3 จัดให้นักศึกษาได้ทํากิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและ การอภิปรายเพื่อหาข้อสรุป
4.2.4 มอบหมายให้นักศึกษาได้เข้าร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมรวมกับอาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง
4.3.1 การทดสอบย่อย กลางภาคและปลายภาค
4.3.2 การสังเกตพฤติกรรมการทํากิจกรรมกลุ่มของนักศึกษา
4.3.3 การสังเกตพฤติกรรมการทํางานเป็นทีมของนักศึกษา
4.3.4 การสังเกตพฤติกรรมและการประเมินการให้บริการวิชาการของนักศึกษา
5.1.2 สามารถอธิบายและสร้างความเข้าใจ โดยใช้รูปแบบของสื่อเทคนิควิธีการ เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงาน
และการนําเสนอด้วยวาจาที่ เหมาะสม มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
5.2.1 สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการ ติดต่อสื่อสารการค้นคว้าข้อมูล และการนําเสนอผลงาน 
5.2.2 ให้นักศึกษาใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น ศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ จากหัวข้อที่ศึกษา
5.2.3 จัดให้นักศึกษาได้ฝึกใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารใน สถานการณ์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย และในการนำเสนองาน
5.3.1 ผลงานของนักศึกษาจากงานที่ได้รับมอบหมาย
5.3.2 พฤติกรรมและความสามารถในการใช้ภาษาของนักศึกษาเพื่อสื่อสารใน สถานการณ์ต่างๆ
6.1.1 สามารถปฏิบัติงานโดยนำองค์ความรู้มาบูรณาการร่วมกับศาสตร์ที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม
6.1.2 สามารถปฏิบัติงานโดยใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ในศาสตร์ที่ศึกษา มาใช้เป็น แนวทางในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจ นำมาใช้แก้ไขปัญหา ค้นคว้าวิจัย ตลอดจน พัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมได้อย่างถูกต้อง
6.1.4 สามารถปฏิบัติงานโดยใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาเชิง บูรณาการได้ด้วยการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความ อย่างมีเหตุผล
6.2.1 สอดแทรกการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียน
6.2.2 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริง
6.2.3 สนับสนุนให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานนอกชั้นเรียน ฝึกงานทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย และฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา
6.3.1 งานที่ได้รับมอบหมายผลงาน หรือการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษา
6.3.2 พฤติกรรมและความสามารถในการใช้ภาษาของนักศึกษาเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะในการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.2 2.1 2.7 3.1 3.3 3.4 4.1 4.3 4.5 5.2 6.1 6.2 6.4
1 BOAEC121 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.2 ความมีวินัย ขยัน อดทน เพียรพยายาม ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง สังคมส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 2.1, 2.7, 3.1, 3.3, 3.4 การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค สัปดาห์ที่ 9 และสัปดาห์ที่ 17 25% 25%
3 4.1,4.3,4.5,5.2,6.1,6.2,6.4 งานมอบหมาย สอบย่อย แบบฝึกหัด ตลอดภาคการศึกษา 30%
4 5.2, 6.1, 6.2, 6.4 การจัดประชุม การเขียนรายงานการประชุม การนำเสนองาน เป็นผู้ร่วมจัดโครงการ ธรรมะ สวัสดี ของหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สัปดาห์ที่ 8 และ สัปดาห์ที่ 16 สัปดาห์ที่ 2-3 (10 คะแนน) 10%
Thomson, K. (2007). English for meetings (express series).  Oxford University Press. 
ธีรวิทธิ์ ภิณโญณัฐกานต์ (2554).  English for Business Meetings. นครราชสีมา: สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ดำเนินการดังนี้

นักศึกษาเสนอแนะเนื้อหาในรายวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อนำไปปรับปรุง  การประเมินผลการสอนโดยใช้แบบประเมินของฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา

ประเมินผลการสอนโดยใช้ระบบออนไลน์
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1 สังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการทำกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียน
2.2 สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการเรียนแต่ละหน่วยเรียน
2.3 ประเมินจากคะแนนแบบฝึกหัดแต่ละบทเรียนและความเข้าใจเนื้อหา
2.4 ประเมินจากผลการสอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษา
การปรับปรุงการสอนในรายวิชา กระทำโดย
3.1   ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยและมีระดับภาษาที่เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน
3.2   สำรวจรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนเรียนและปรับปรุงแบบกิจกรรมให้เหมาะสม
3.3   สรุปผลการทำกิจกรรมในชั้นเรียนแต่ละครั้งเพื่อนำมาปรับปรุงครั้งต่อๆ ไป
ในระหว่างการเรียนการสอนมีการตรวจแบบฝึกหัดและรายงานโดยตรวจสอบคะแนนของนักศึกษาแต่ละคนว่ามีการพัฒนาก้าวหน้าหรือไม่มี จากนั้นแก้ไขโดยการอธิบาทำความเข้าใจกับนักศึกษาทั้งชั้นหรือเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งแจ้งผลคะแนนจากแบบฝึกหัดและคะแนนสอบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
การวางแผนการปรับปรุงการสอนและเนื้อหาวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ทบทวนเนื้อหาในบทเรียน โดยเลือกระดับของภาษาให้เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน
5.2   มีการปรับปรุงเนื้อหาทุกปี ตามสภาวการณ์ใหม่ๆ และตามความน่าสนใจ
5.3   ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให้มีความหลากหลายและสนองตอบต่อรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายของกลุ่มผู้เรียนหรือตามที่ได้ศึกษาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
5.4  ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะของนักศึกษาและของผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบรายวิชาในการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี