การสื่อสารภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ

English Communication and Information Technology

เพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้านคำศัพท์ สำนวน โครงสร้างภาษาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางเทคโนโลยีสารสนเทศตามสถานการณ์ต่างๆรวมถึงมารยาทในการสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย ออนไลน์ และเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันในปัจจุบันทั้งในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิงให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลง ก้าวหน้าตามยุคสมัยอย่างรวดเร็ว
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลและสืบค้นข้อมูล โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Using English for communication and dissemination, as well as retrieving information via information technology
อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
(1) มีทัศนคติที่ดี เคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรที่ดี (3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (4) มีจิตสาธารณะในการทำคุณประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม (5) มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจรรยาวิชาการและวิชาชีพ
(1) สอดแทรกหลักจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพในเนื้อหารายวิชา (2) จัดกิจกรรมในรายวิชาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม (3) สร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยมีผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีจรรยาวิชาการและวิชาชีพ (4) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและชุมชน เพื่อเรียนรู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกของกลุ่ม เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(1) การสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมในรายวิชาที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ และตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม (2) บันทึกและติดตามการตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม (3) การประเมินตนเอง และการประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน (4) ประเมินผลงานโดยตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการ
(1) จดจำ และออกเสียงภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง (2) วิเคราะห์โครงสร้างและความหมายของคำ วลี และประโยคได้ (3) เปรียบเทียบการใช้ภาษาอังกฤษในวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ (4) แปลความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ (5) สรุปใจความและประเด็นสำคัญจากสิ่งที่ฟังและอ่านได้ถูกต้อง (6) ตีความ วิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นด้านภาษาและวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ (7) ประเมินความเหมาะสมของการใช้วัจนภาษา และอวัจนภาษาเพื่อสื่อสารในบริบทวัฒนธรรมข้ามชาติได้
(1) จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามลักษณะของรายวิชา และเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ (2) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริงและสถานการณ์จำลอง (3) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน หรือการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ (4) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม นำเสนอ และถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือผู้สนใจทั่วไป (5) ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า หาความรู้ และการเรียนรู้ออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ (6) สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันด้านทักษะและความสามารถภาษาอังกฤษ ตลอดจนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ
(1) สอบกลางภาคและปลายภาค โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสอบปากเปล่า (2) ทดสอบย่อยและการสอบปฏิบัติตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในรายวิชา (3) การนำเสนอผลงานและการเขียนรายงานรายบุคคล รายคู่ และรายกลุ่ม (4) การสังเกตจากการอภิปรายกลุ่มและแสดงความคิดเห็น
(1) มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ (2) มีทักษะในการนำความรู้มาประยุกต์และปรับเปลี่ยนตามวัฒนธรรมสากล (3) มีทักษะในการประยุกต์ใช้ภาษามาวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล และสามารถแก้ปัญหาอย่างมีระบบ
(1) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติผ่านทางบทบาทสมมุติในสถานการณ์จำลอง (2) การระดมสมองและอภิปรายโต้แย้งในหัวข้อที่กำหนด (3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาตามแนว Constructivism (การสร้างความรู้ด้วยตนเอง) เช่น การเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน (Task-based learning) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) การเรียนรู้โดยโครงการเป็นฐาน (Project-based learning) และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) (4) จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการตามหลักบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน
(1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและผลการปฏิบัติของนักศึกษา (2) ประเมินและติดตามกระบวนการปฏิบัติงาน (3) จัดการสัมมนา การอภิปรายกลุ่มและแสดงความคิดเห็น (4) การประเมินตนเอง และการประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน (5) การประเมินตนเองโดยการสะท้อนคิดของผู้เรียน เพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือคณาจารย์
(1) มีความสามารถทำงานเป็นทีม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม (2) ประมวลทักษะและองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อนำมาใช้ในการทำงานของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ (3) ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมข้ามวัฒนธรรม
(1) สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ์และมารยาททางสังคมที่ดีของวัฒนธรรมต่างๆ ในเนื้อหารายวิชา (2) จัดให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมเป็นกลุ่มในรายวิชา มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน (Collabolative learning) โดยเปลี่ยนบทบาทให้มีโอกาสเป็นทั้งผู้นำและผู้ตาม (3) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งภายในมหาวิทยาลัยและบริการชุมชน เพื่อเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม ทักษะสัมพันธ์ ภาวะผู้นำ ให้เกียรติ ตระหนักถึงหน้าที่และสิทธิของมนุษย์ (4) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
(1) การสังเกตพฤติกรรมและบทบาทของนักศึกษาในกระบวนการกลุ่ม (2) ประเมินและติดตามกระบวนการเรียนรู้ (3) การสะท้อนคิด (Reflection) ต่อกระบวนการกลุ่ม (4) การประเมินตนเอง และการประเมินโดยเพื่อน
(1) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และคุณภาพ อย่างถูกต้อง (2) นำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (3) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานด้านภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสม (4) ใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ตามกาลเทศะของบริบทวัฒนธรรมข้ามชาติ และวัฒนธรรมนานาชาติ
(1) สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารการค้นคว้าข้อมูล และการนำเสนอผลงาน (2) มอบหมายงานให้นักศึกษาใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น ศึกษา รวบรวมแ วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล ตลอดจนการนำเสนองานและการทำรายงาน (3) ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และทำงานด้านภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสม (4) แนะนำแหล่งเรียนรู้ออนไลน์และนอกห้องเรียนเพื่อเสริมทักษะภาษา ตัวเลข และเทคโนดลยีสารสนเทศ ตามความสนใจและความต้องการของนักศึกษา (5) จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ
(1) การประเมินผลงาน รายงาน และการนำเสนองาน (2) สอบย่อยตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา (3) กลางภาคและปลายภาค โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสอบปากเปล่า (4) มีเกณฑ์การประเมินผลการเรียนในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์
(1) ปรับตัวเข้าสู่สังคมการทำงานในบริบทข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม (2) ปฏิบัติงานโดยยึดจรรยาบรรณวิชาชีพ (3) ประยุกต์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงานในระดับสากล
(1) สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณสมบัติและแนวปฏิบัติที่ดีในจรรยาบรรณวิชาชีพ ในรายวิชา (2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริง (3) จัดอบรม สัมมนา และกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการทำงาน ก่อนนักศึกษาเข้าร่วมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ (4) แนะนำแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองออนไลน์
(1) ประเมินและติดตามกระบวนการปฏิบัติงาน (2) ประเมินผลงานโดยอาจารย์นิเทศ (3) ประเมินผลการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (4) การสะท้อนคิดและการประเมินตนเอง
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะในการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ (Hands-on)
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
1 BOAEC118 การสื่อสารภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ทักษะด้านความรู้และทักษะด้านปัญญา Unit 1-5 การสอบกลางภาค 9 25%
2 ทักษะด้านความรู้และทักษะด้านปัญญา Unit 6-10 การสอบปลายภาค 17 25%
3 ทักษะด้านความรู้,ทักษะการสื่อสาร และทักษะพิสัย งายที่มอบหมาย Task 1-6 6-7, 10-11 และ 13-14 20%
4 ทักษะทางปัญญา, ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ, ทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี และ ทักษะพิสัย การนำเสนอการค้นคว้า Presentation 15-16 20%
5 จิตพิสัย และ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ -การเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและสม่ำเสมอ,การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียน และ การแต่งกายถูกระเบียบ ตลอดภาคการศึกษา 10%
เอกสารประกอบการสอนวิชา "การสื่อสารภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ (English Communication and Infomation Technology)"
ESL Lesson Plans for English Teacher. (2008). Lingua House: Innovation in Learning. Retrieved from http://www.linguahouse.com/esl-lesson-plans.
ESL Library: The resource sites for English Teachers. (n.d.) Retrieved from http://www.esl-library.com/.
Esteras, S.r. (2008). Infotech: English for Computer users. Cambridge University Press.
Esteras, S.R. and Fabre, E.M. (2007). Professional English in Use: ICT.Cambridge University Press. 
ISLCollective: Printable worksheets. (n.d.) Retrieved from http://en.islcollective.com/
เว็บไซด์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาที่จัดทำโดยนักศึกษาได้จากกิจกรรมดังต่อไปนี้:
1.1 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
1.2 ข้อเสนอแนะที่อาจารย์ผู้สอนได้จากนักศึกษาผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ
ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา และ/หรือ การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษาด้านกระบวนการนำผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทำโดยรวบรวมปัญหาข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและกำหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนนำไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป
การนำผลประเมินการสอนตามข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนดังนี้:
3.1 การจัดปรับเนื้อหาบทเรียนให้กระชับและเรียงลำดับเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ง่ายขึ้น
3.2 การจัดปรับเวลาในการสอนแต่ละบทเรียนให้เหมาะสมมากขึ้น
3.3 การจัดปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
การตรวจสอบแผนการสอน เนื้อหารายวิชา วิธีการสอนและการประเมินผลโดยคณะกรรมการประจำหลักสูตรฯ
การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ 5.1 รวบรวมข้อเสนอแนะหรือข้อมูลจากการประเมินของนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิที่ดำเนินการสำรวจหรือวิจัยในแต่ละปีการศึกษา 5.2 วิเคราะห์ ทบทวนข้อมูลข้างต้นโดยประธานหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง 5.3 เสนอแผนกลยุทธ์ และปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต