โครงงานวิศวกรรมและนวัตกรรมอาหาร 1

Food Engineering and Innovation Practice 1

         เพื่อให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ของหลักสูตรและปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยมีการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองควบคู่ไปกับการเรียนในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนตลอดจนให้นักศึกษาค้นคว้าความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
ยังไม่มีการปรับปรุง เพราะจัดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
เรียนรู้ผ่านการทำโครงงานเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการฝึกปฏิบัติ การหาข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหา การระบุแนวทางการแก้ไขปัญหา การสร้างโมเดลต้นแบบด้วยมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ การทดสอบและประเมินผลโดยใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน
2 ชั่วโมง/สัปดาห์
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย ตรงต่อเวลา รู้จักหน้าที่และบทบาทของตน  มีความซื่อสัตย์ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถทำงานเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเคารพต่อกฎระเบียบข้อปฏิบัติต่าง
1.2.1 ให้ความรู้โดยการสอดแทรกเนื้อหาในการปฏิบัติการต่าง ๆ
1.2.2 ให้ผู้เรียนทำปฏิบัติการเป็นกลุ่ม ๆ ละ 2-3 คน และมีการอภิปรายกลุ่มและนำเสนอผลงาน
1.2.3 การประพฤติตนที่เหมาะสมไม่เบียดเบียนผู้เรียนคนอื่นในขณะที่ทำปฏิบัติการ
1.2.4 การตรงเวลา การแต่งกาย การมีวินัยในห้องปฏิบัติการ การรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
1.3.1 พฤติกรรมในขณะทำปฏิบัติการและการส่งงานที่ตรงตามเวลาที่กำหนด
1.3.2 ประเมินผลจากงานของนักศึกษา มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3 ประเมินผลการนำเสนองานที่มอบหมาย
1.3.4    การตรงต่อเวลาและการแต่งกายที่เหมาะสมในห้องปฏิบัติการ
การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจแก้ไขปัญหา คือกระบวนการขจัดสิ่งที่ผิดปกติโดยการอาศัยหลักการตัดสินใจด้วยข้อมูลที่ เท็จจริง โดยมีการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ (Logical Problem Solving) แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Systematic Problem Solving) แก้ปัญหาแบบรวบรวมความคิดเห็น (Lateral Problem Solving) การแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีม (Team-Based Problem Solving) เพื่อให้ได้แนวทางแก้ไขที่ดีที่สุดและการแก้ไขปัญหาที่บรรลุเป้าหมาย โดยหลักการนี้ต้องมีการบวนการตัดสินใจในแต่ละขั้นตอนเพื่อทำให้เกิดการ ดำเนินการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและปัญหานั้นไม่เกิดขึ้นซ้ำอีก
2.2.1 มีการบรรยายแนะนําขั้นตอนที่สำคัญในการวิเคราะห์ปัญหาตามโจทย์ ที่ผู้สอนมอบให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ซักถามก่อนเข้าร่วมกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนได้ทำปฏิบัติงานด้วยความเข้าใจและมีความผิดพลาดน้อยที่สุด
2.2.2 หลังจากทำการวิเคราะห์ปัญหาและส่งงานแก่อาจารย์ผู้สอนแล้ว จะมีการนำเสนองานที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ที่ทำในวันนั้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจยิ่งขึ้นและสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตัวเองได้จากสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่
2.3.1 รายงานในการนำเสนอผลงานของกลุ่ม
2.3.2 การนำเสนองาน และส่งงาน Mini Project (Prototype) ของการแก้ปัญหาจากโจทย์ที่นักศึกษาแต่ละกลุ่มได้รับมอบหมาย
พัฒนาความสามารถในการนำความรู้มาคิดอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ หรือวิชาชีพและสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือองค์ความรู้ต่อยอดจากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
3.2.1          ทำการจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นระเบียบ
                3.2.2 การเขียนรายงาน นำเสนองานด้วยตนเองและงานกลุ่ม
                3.2.3 เน้นให้ผู้เรียนคิดด้วยตนเองและรู้จักวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการวิเคราะห์ ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขปัญหา จากโจทย์ที่ผู้สอนได้มอบหมายให้วิเคราะห์
3.2.4 ให้ทำงานกลุ่มช่วยกันแก้ไขโจทย์ปัญหาตามกรณีที่กำหนด
3.3.1 เน้นการทดสอบแบบการปฏิบัติ โดยมีโจทย์ให้ผู้เรียนวิเคราะห์และเลือกใช้วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติต่างๆในการหาคำตอบอย่างเหมาะสม
3.3.2 วัดผลจากการนำเสนอผลการแก้ปัญหาโดยใช้ Prototype ชิ้นงานในการนำเสนอ และ รูปแบบรายงานต่าง ๆ
4.1.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และผู้เรียนด้วยกัน 
4.1.2 พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย
4.2.1 การทำปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม การแบ่งงานกันภายในกลุ่ม
4.2.2 การใช้และรับผิดชอบอุปกรณ์ในการทำ Prototype ชิ้นงาน ร่วมกับผู้อื่น
4.2.3 ให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลบางส่วน เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา
4.3.1 พฤติกรรมการทำงานเป็นทีมในระหว่างการทำงานกลุ่ม
4.3.2 ประเมินจากการนำเสนอผลการวิเคราะห์และแก้ปัญหา ตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย
5.1.1 ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข และการวิเคราะห์ข้อมูลจากการแก้โจทย์ปัญหา
5.1.2 พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน โดยการทำรายงานนำเสนอ
5.1.3 ทักษะในการนำเสนอรายงาน โดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.1          มีการวิเคราะห์และคำนวณที่ฝึกทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
5.2.2 นำข้อมูล/ผลการทดลองบางส่วนมาอภิปรายร่วมกันกับผู้เรียนและผู้สอน
5.2.3 มีการเลือกใช้รูปแบบสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการนำเสนอ
5.3.1 ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ด้านความรู้ โครงร่างงานวิจัย รูปเล่มและการนำเสนอผลการดำเนินโครงงานวิจัย 30
2 ด้านคุณธรรม จริยธรรม การเข้าชั้นเรียน/ การงาน 10
3 ด้านทักษะทางปัญญา งานคู่ 20
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ งานคู่ 20
5 ด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ งานคู่ 20
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
1.3      ข้อเสนอแนะของนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
2.1  การสังเกตพฤติกรรมจากการทำปฏิบัติงานของนักศึกษา
2.2  การสรุปผลการปฏิบัติงาน
2.3  การส่งงาน Prototype ชิ้นงาน และการนำเสนอผลงาน
 
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน ดังนี้
3.1  ปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมกับระดับของนักศึกษา โดยดูจากแบบทดสอบก่อนการเรียน เพื่อ    ปูพื้นฐานและทบทวนในบางหัวข้อ
3.2  การวิจัยในชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการตรวจสอบรายงานผลปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงแก้ไข อธิบายทำความเข้าใจเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม และพิจารณาคะแนนสอบย่อย
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 ปรับปรุงรูปแบบของกิจกรรมให้มีความหลากหลาย
5.3 ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในห้องเรียน
5.4 นำข้อคิดเห็นจากการประเมินโดยผู้เรียนมาประมวล เพื่อจัดเนื้อหาความรู้ให้เหมาะสมผลจากการประมวลจะนำไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป