โครงงานนวัตกรรมวิศวกรรมอาหาร 4

Food Innovation Engineering Practice 4

1. ฝึกฝนการเรียนรู้ด้วยตนเองและการจัดการผ่านการทำโครงงานระยะสั้นที่น่าสนใจ
2. ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอัตโยมัติและสั่งการระบบ IoT เพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 
3. นักศึกษาได้ทดลองออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาด้วยตนเองและนำเสนอผลงานที่เป็นรูปธรรม
เพื่อให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ของหลักสูตรและปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยมีการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองควบคู่ไปกับการเรียนในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนตลอดจนให้นักศึกษาค้นคว้าความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
มุ่งเน้นการนำแนวทางการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้และตัดสินได้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำแนวทางการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมการผลิตอาหารในอุตสาหกรรมจริงได้ โดยนักศึกษาสามารถนำเสนอแนวทางการตัดสินใจผ่านรูปแบบ แนวคิด หรือสื่อต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ
 
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการในทุกวันอังคาร 10.00-12.00 น.)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย ตรงต่อเวลา รู้จักหน้าที่และบทบาทของตน  มีความซื่อสัตย์ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถทำงานเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเคารพต่อกฎระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ
1.2.1    ให้ความรู้โดยการสอดแทรกเนื้อหาในการปฏิบัติการต่างๆ
1.2.2    ให้ผู้เรียนทำปฏิบัติการเป็นกลุ่มๆละ 2-3 คน และมีการอภิปรายกลุ่มและนำเสนอผลงาน
1.2.3    การประพฤติตนที่เหมาะสมไม่เบียดเบียนผู้เรียนคนอื่นในขณะที่ทำปฏิบัติการ
1.2.4    การตรงเวลา การแต่งกาย การมีวินัยในห้องปฏิบัติการ การรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
1.3.1    พฤติกรรมในขณะทำปฏิบัติการและการส่งงานที่ตรงตามเวลาที่กำหนด
1.3.2    ประเมินผลจากงานของนักศึกษา มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3    ประเมินผลการนำเสนองานที่มอบหมาย
1.3.4    การตรงต่อเวลาและการแต่งกายที่เหมาะสมในห้องปฏิบัติการ
การนำแนวทางการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้และตัดสินใจได้ โดยประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมการผลิตอาหารใน อุตสาหกรรมจริงได้ มีการนำเสนอแนวทางการตัดสินใจผ่านรูปแบบ แนวคิด หรือสื่อต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ 
2.2.2   มีการบรรยายแนะนําขั้นตอนที่สำคัญในการวิเคราะห์ปัญหาตามโจทย์ ที่ผู้สอนมอบให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ซักถามก่อนเข้าร่วมกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนได้ทำปฏิบัติงานด้วยความเข้าใจและมีความผิดพลาดน้อยที่สุด
2.2.1    หลังจากทำการวิเคราะห์ปัญหาและส่งงานแก่อาจารย์ผู้สอนแล้ว จะมีการนำเสนองานที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ที่ทำในวันนั้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจยิ่งขึ้นและสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตัวเองได้จากสื่อต่างๆ ที่มีอยู่
2.3.1 มีการสอบถามเนื้อหาที่ได้เรียนในสัปดาห์ก่อนหน้า เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประเมินตนเองได้ในด้านการเตรียมตัวเข้าเรียน และการสอบปากเปล่าหลังเนื้อหาที่ผู้สอนได้ถ่ายทอดในคาบเรียนนั้นๆ เพื่อประเมินว่าผู้เรียนมีความเข้าใจในลำดับขั้นตอนการวิเคราะห์งานนั้นๆ
2.3.2    รายงานในการนำเสนอผลงานของกลุ่ม
2.3.3    การนำเสนองาน และส่งงาน Mini Project (Prototype) ของการแก้ปัญหาจากโจทย์ที่
นักศึกษาแต่ละกลุ่ม ได้รับมอบหมาย
2.3.4    การประเมินวิธีการคิดตามขั้นตอนของการวิเคราะห์งานที่เป็นระบบ
พัฒนาความสามารถในการนำความรู้มาคิดอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ หรือวิชาชีพและสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือองค์ความรู้ต่อยอดจากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
3.2.1    ทำการจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นระเบียบ
3.2.2    การเขียนรายงาน นำเสนองานด้วยตนเองและงานกลุ่ม
3.2.3    เน้นให้ผู้เรียนคิดด้วยตนเองและรู้จักวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการวิเคราะห์ ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขปัญหา จากโจทย์ที่ผู้สอนได้มอบหมายให้วิเคราะห์
3.2.5    ให้ทำงานกลุ่มช่วยกันแก้ไขโจทย์ปัญหาตามกรณีที่กำหนด
3.3.1    เน้นการทดสอบแบบการปฏิบัติ โดยมีโจทย์ให้ผู้เรียนวิเคราะห์และเลือกใช้วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติต่างๆในการหาคำตอบอย่างเหมาะสม
3.3.2   การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางอุตสาหกรรมอาหาร 
3.3.3    วัดผลจากการนำเสนอผลการแก้ปัญหาโดยใช้ Prototype ชิ้นงานในการนำเสนอ และ รูปแบบรายงานต่างๆ
4.1.1    พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และผู้เรียนด้วยกัน 
4.1.2    พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3    พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย
4.2.1    การทำปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม การแบ่งงานกันภายในกลุ่ม
4.2.2    การใช้และรับผิดชอบอุปกรณ์ในการทำ Prototype ชิ้นงาน ร่วมกับผู้อื่น
4.2.3    ให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลบางส่วน เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา
4.2.4    มอบหมายงานกลุ่มและมีการเปลี่ยนกลุ่มในการวิเคราะห์ปัญหาตามโจทย์ที่ผู้สอนมอบหมาย เพื่อให้ทำงานกับบุคคลที่หลากหลายมากขึ้น
4.3.1    พฤติกรรมการทำงานเป็นทีมในระหว่างการทำงานกลุ่ม
4.3.2    ประเมินจากการนำเสนอผลการวิเคราะห์และแก้ปัญหา ตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย
 
5.1.1    ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข และการวิเคราะห์ข้อมูลจากการแก้โจทย์ปัญหา
5.1.2    พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน โดยการทำรายงานนำเสนอ
5.1.3    ทักษะในการนำเสนอรายงาน โดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.1    มีการวิเคราะห์และคำนวณที่ฝึกทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
5.2.2    นำข้อมูล/ผลการทดลองบางส่วนมาอภิปรายร่วมกันกับผู้เรียนและผู้สอน
5.2.3    มีการเลือกใช้รูปแบบสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการนำเสนอ
5.3.1    ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2    ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
          6.1.1    มีทักษะวิชาชีพในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะวิชาชีพที่หลักสูตรฯ กำหนด
6.1.2    มีทักษะวิชาชีพในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะวิชาชีพที่สถานประกอบการต้องการ
6.1.3    สามารถบูรณาการความรู้ เพื่อการนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาจากโจทย์จริง ในองค์กร
บริษัท หรือธุรกิจทางการผลิตและนวัตกรรมอาหาร
6.2.1    ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา ร่วมกับรายวิชาอื่นๆ ในหลักสูตร เพื่อให้เกิดการ
                    บูรณาการร่วมกันในโจทย์ทางการผลิตและนวัตกรรมอาหาร
6.2.2    ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้ความรู้จากวิชาต่างๆ
6.2.3    สร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมของการวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวคิด เพื่อแก้ปัญหา
เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
6.2.4    จัดหาผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้มีประการณ์ด้านการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการปฏิบัติการ หรือ
วิเคราะห์ และแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมอาหาร ร่วมเป็นอาจารย์
เกื้อหนุน (Facilitator) ในรายวิชา
6.3.1    พิจารณาจากแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ในงานที่ได้รับมอบหมาย ใน
                    รูปแบบของรายงาน ชิ้นงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
          6.3.2    ประเมินจากรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และ
การจดบันทึก
          6.3.3    ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย และวิธีการอภิปราย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ปัญญา 4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพ 2.1 มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรม การผลิตและอุตสาหกรรมอาหาร 2.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษาของสาขาวิชาเฉพาะด้านการผลิตและนวัตกรรมอาหาร 2.4 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดีและอย่างเป็นระบบ 3.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 3.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมการผลิตและนวัตกรรมอาหารได้อย่างมีระบบรวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 4.4 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 5.1 สามารถใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตลอดจนทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 5.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 5.4 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 6.1 มีทักษะวิชาชีพในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะวิชาชีพที่สถานประกอบการต้องการ 6.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อพัฒนาต่อยอดทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 6.3 มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของตนเอง
1 ENGFI116 โครงงานนวัตกรรมวิศวกรรมอาหาร 4
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 1-17 20
2 1, 2, 4, 5 , 6 การโปรเจ็คย่อยระหว่างการเรียนรู้ 1-17 30
3 5 การนำเสนอผลงานในชั้นเรียน 4 , 6 , 7 , 8 , 11 , 14 20
4 2, 3, 4, 5 , 6 Mini Project และการจัดนิทรรศการ 11-17 30
· Barkley, Cross, & Major. Collaborative learning techniques.
·  John Dewey. How we think.
· Michael George. The lean six sigma pocket toolbook.
· Kurt Lewin. Field theory in social science. 
· G. Dean Witman, CFPIM, C.P.M., CLSSBB Adjunct Instructor Madison Area Technical College
ไม่มี
ไม่มี
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1      การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2      แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
1.3      ข้อเสนอแนะของนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
2.1      การสังเกตพฤติกรรมจากการทำปฏิบัติงานของนักศึกษา
2.2      การสรุปผลการปฏิบัติงาน
2.3      การส่งงาน Prototype ชิ้นงาน และการนำเสนอผลงาน
 
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน ดังนี้
3.1      ปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมกับระดับของนักศึกษา โดยดูจากแบบทดสอบก่อนการเรียน เพื่อปูพื้นฐานและทบทวนในบางหัวข้อ
3.2      การวิจัยในชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการตรวจสอบรายงานผลปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงแก้ไข อธิบายทำความเข้าใจเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1      ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2      ปรับปรุงรูปแบบของกิจกรรมให้มีความหลากหลาย
5.3      ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในห้องเรียน
5.4      นำข้อคิดเห็นจากการประเมินโดยผู้เรียนมาประมวล เพื่อจัดเนื้อหาความรู้ให้เหมาะสม
ผลจากการประมวลจะนำไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป