พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Fundamentals of Information Technology

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน และในองค์กรด้านต่าง ๆ รูปแบบการใช้งานสารสนเทศจากอดีตถึงปัจจุบัน เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เวิลด์ไวด์เว็บ และการพัฒนาเว็บเบื้องต้น เอชทีเอ็มแอลรุ่น 5.0 จาวาสคริปต์
เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตปัจจุบันได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน และในองค์กรด้านต่างๆ รูปแบบการใช้งานสารสนเทศจากอดีตถึงปัจจุบัน เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เวิลด์ไวด์เว็บ และการพัฒนาเว็บเบื้องต้น เอชทีเอ็มแอลรุ่น 5.0 จาวาสคริปต์ Study about evolution of computer and information technology, elements of information technology, applications of computer and information technology in daily-life and in corporate use, information platform from past to present, Internet technology, World Wide Web, and basic Web site development with HTML5.0 and Java Script
3.1 อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านกลุ่มวิชาในเฟสบุ๊ค

3.2 อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1    ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
1.2    มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
1.5    เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.6    สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
1. กำหนดให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทำการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น
2. กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทำงานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
3. กำหนดกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ในห้องเรียน เพื่อที่จะได้เป็นการฝึกเรื่องของการเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
4. ให้นักศึกษารู้จักวิเคราะห์หาทางแก้ปัญหา จากโจทย์ปัญหาหรือกรณีตัวอย่างที่อาจารย์สร้างขึ้น
1. ประเมินจากปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ
2. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
3. ประเมินจากการมีระเบียบวินัยในชั้นเรียน
4. ประเมินจากผลงานักศึกษา
2.1    มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ\เละทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2    สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญูหา
1. ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และการวิเคราะห์กรณีศึกษา
2. ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี
1. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2. การทำรายงานกลุ่มหรือเดี่ยว
3.2    สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3.3    สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
1.  ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.  จัดให้นักศึกษาได้วิเคราะห์กรณีศึกษาจริง
1.  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานของนักศึกษา
2.  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานของนักศึกษา
4.1    สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
4.4    มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองเเละรับผิดชอบงานในกลุ่ม
1. กำหนดกิจกรรมให้มีการทำงานเป็นกลุ่ม
2. กำหนดกิจกรรมให้มีการทำงานเป็นกลุ่ม
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา
2. ประเมินจากผลงานของนักศึกษาแต่ละคนจากการรับผิดชอบงานในกลุ่ม
5.1    มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
5.3    สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนอ อย่าง เหมาะสม
1. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และทำรายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ
2. นำเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1. การจัดทำรายงาน และการนำเสนอ
2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1 BSCCT101 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1, 2.2 สอบกลางภาค 8 25%
2 2.1, 2.2 สอบปลายภาค 17 25%
3 1.2, 1.6, 4.1, 4.4, 5.1, 5.3 การค้นคว้า การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20%
4 2.1, 2.2, 3.2, 3.3 สอบปฏิบัติ 8, 17 10%
5 3.2, 3.3, 4.1, 4.4, 5.1, 5.3 การนำเสนอรายงานเดี่ยวและงานกลุ่ม การทำงานกลุ่ม 6, 16 10%
6 1.1, 1.2, 1.5, 1.6 จิตพิสัย การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
- วิโรจน์ ชัยมูล และ สุพรรษา ยวงทอง, 2558, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น. - กรีวุธ อัศวคุปตานนท์, 2556, เรียนรู้เทคนิคและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย HTML5, พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ : เน็ตดีไซน์ พับลิชชิ่ง จำกัด.
1) W3Schools. HTML5 Introduction. [Online]. Available at: https://www.w3schools.com /html/html5_intro.asp [2019, May 29] 2) วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, (2562), เทคโนโลยีสารสนเทศ, สืบค้นเมื่อ 29 พฤษภาคม 2562, สืบค้นจาก: https://th.wikipedia.org/wiki/เทคโนโลยีสารสนเทศ 3) เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ
นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ด้านวิธีการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนการโดย 1. แบบประเมินความพึงพอใจการเรียนการสอน โดยฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย 2. การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 2.1 การพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา 2.2 การพิจารณาผลงานที่มอบหมาย 2.3 การขอรับคำปรึกษาและสังเกตการณ์ของผู้สอน
หลังจากทราบผลการประเมินการสอน จึงมีการปรับปรุงการเรียนการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 3.1 รวบรวมปัญหาการเรียนของนักศึกษาและแนวทางแก้ไข โดยพิจารณาจากประเด็นในการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา 3.2 การจัดทำและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษาหรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบ และหลังการออกผลการเรียน มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 4.1 มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง 4.2 ให้นักศึกษามีโอกาสตรวจสอบคะแนนก่อนรายงานผลการเรียน
ผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น โดยมีการปรับปรุงเนื้อหา ตัวอย่างที่ใช้ในการเรียนการสอนให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป