การบัญชีเฉพาะกิจการ

Accounting for Specific Enterprises

1.  อธิบายลักษณะการดำเนินงาน ระบบการบัญชี การควบคุมภายในเฉพาะกิจการ
2.  อธิบายลักษณะการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัยพ์หนี้สินและส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ
3.  อธิบายลักษณะรายได้และค่าใช้จ่ายเฉพาะกิจการ
4.  อธิบายรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงิเฉพาะกิจการ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ที่ใช้ในปัจจุบัน จำเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (5 ปี) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย รองรับความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลกระทบต่อการศึกษา และตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านวิชาชีพบัญชีของภาคธุรกิจใน 17 จังหวัดภาคเหนือ และประเทศ เพื่อให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ อดทน ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ศึกษาลักษณะการดำเนินงาน ระบบบัญชี การควบคุมภายใน การบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่าย รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกิจการนั้นๆ โดยเลือกศึกษาจากหน่วยงานและธุรกิจดังต่อไปนี้ หน่วยงานภาครัฐ โรงแรม ธุรกิจการท่องเที่ยว
การศึกษาด้วยตนเอง
6  ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
1.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
        1.1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม
        1.1.3 สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม
        1.1.4 มีจิตสำนึก และพฤติกรรมที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม
1.2.1 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี เช่น จรรยาบรรณที่ดีของผู้จัดทำบัญชี จรรยาบรรณที่ดีของเจ้าของกิจการ เป็นต้น
1.2.2 ให้ความสำคัญในการมีวินัย การตรงต่อเวลา และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย รวมถึงความซื่อสัตย์ในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
1.3.1   ให้นักศึกษาประเมินพฤติกรรมตนเอง และเพื่อนร่วมชั้นเรียน
1.3.2   ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าชั้นเรียน
1.3.3   ประเมินผลงานที่มอบหมายให้นักศึกษา
2.1.1  มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี
2.1.2  มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชี โดยสามารถบูรณาการและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
 
2.1.3  มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอื่นๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์
2.1.4  สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
2.2.1  การบรรยายและฝึกปฏิบัติ
2.2.2  การถาม – ตอบปัญหาในห้องเรียน
2.2.3  มอบหมายเกี่ยวกับข้อมูลทางการบัญชีให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมแล้วนำมาเสนอหน้าชั้นเรียน
2.3.1  ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาคเรียน เช่น งานที่มอบหมาย การทดสอบย่อย การนำเสนอรายงานและการ ทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
2.3.2  การประเมินจากการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค
2.3.3  การประเมินผลการเรียนรู้จากการตรวจแบบฝึกหัด
3.1.1 สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง
3.1.2 สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กันใช้ทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์โดยคำนึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
 3.1.3 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
3.2.1  บรรยาย การฝึกปฏิบัติ การยกตัวอย่าง พร้อมการถาม – ตอบในชั้นเรียน
3.2.2  ฝึกการคิด ฝึกการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้โจทย์แบบฝึกหัก หรือกรณีศึกษาต่าง ๆ
3.2.3  การมอบหมายกรณีศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลบัญชีเพื่อให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์
3.3.1  สอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
3.3.2  สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการทำงานกลุ่มหรืองานเดี่ยว การแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม
4.1.1  สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
          4.1.2  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี
              4.1.3  มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำหรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน
         4.1.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.2.1  มอบหมายให้ทำแบบฝึกหัดเป็นรายบุคคล
4.2.2  มอบหมายให้ทำกรณีศึกษาเป็นกลุ่ม ๆ  ละ 3 – 5 คน เช่น รูปแบบของงบการเงินตาม มาตรฐานการบัญชี รวมถึงองค์ประกอบของงบการเงิน  เป็นต้น
4.3.1  ใชการสังเกตพฤติกรรม การประเมินตนเอง การประเมินโดยเพื่อนรวมชั้นเรียน หรือกลุมงาน
4.3.2  การประเมินผลผลงานที่มอบหมายและการนําเสนอดวยวาจา
          5.1.1 มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปลความหมายและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
          5.1.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน
    5.1.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวมรวมข้อมูล การแปลความหมายและการสื่อสารสารสนเทศ
5.2.1  มอบหมายงานให้ค้นคว้าด้วยตนเองจาก web site สื่อการสอน E-learning เป็นต้น
5.2.2  การนำเสนอและยกตัวอย่างโดยใช้ Power point
          5.3.1  ประเมินจากการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
          5.3.2  การตรวจรูปเล่มรายงาน การทดสอบย่อย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
1 BACAC142 การบัญชีเฉพาะกิจการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 3.1.2 3.1.1 5.1.1 วัดความรู้ ทักษะทางปัญญา และทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข ได้แก่ สอบกลางภาค สอบปลายภาค กรณีศึกษาและการนำเสนอกรณีศึกษา 9 18 10-17 90%
2 วัดคุณธรรมและทักษะความสัมพันธ์ ได้แก่ การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การส่งแบบฝึกหัด การทำโจทย์ปัญหา และการถาม – ตอบ 1.1.2 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 1.1.2 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 1.1.2 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 1.1.2 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 1-15 10%
       -  วิไล วีระปรีย, จงจิตต์ หลีกภัย, และประจิต หาวัตร. ระบบบัญชี.กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
        -  นิพนธ์ เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร. ทฤษฎีการบัญชี. กรุงเทพฯ : นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, 2559.
             -  วีระชัย ปราโมทย์. การบัญชีโรงแรม.กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 25ุ60.
           - ยุพิน  มีใจเจริญ. เอกสารประกอบการสอนการบัญชีเฉพาะกิจการ. 2564.
-  เอกสารจากเวปไซด์
-  Power Point Slide ประจำบทเรียน
-  www.Fab.or.th  เว็บไซด์สภาวิชาชีพบัญชี
-  www.nukbunchee.com เว็บไซด์นักบัญชีดอทคอม
-  www.set.or.th เว็บไซด์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-  www.rd.go.th กรมสรรพากร
-  www.dpd.go.th กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1   การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
 1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ทุกภาคการศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1  ผลการสอบทั้งกลางภาคและปลายภาคเรียนของนักศึกษา
2.2  การทบทวนผลการประเมิน เช่น การทดสอบย่อย
2.3  จากการตรวจแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนของนักศึกษา
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
3.1  ปรับปรุงจุดบกพร่องในการสอนตามผลการประเมินของนักศึกษา
3.2  ปรับปรุงการสอนโดยประเมินจากผลการสอบและการวิเคราะห์ปัญหา การทำกรณีศึกษา
 4.1  ตรวจสอบความถูกต้องในการประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
 4.2  ตรวจสอบความตรงประเด็นของข้อสอบกับมาตรฐานผลการเรียนของสาขาวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้นำไปใช้ในการเรียน การทำแบบฝึกหัดหรือในการประกอบอาชีพต่อไป
5.3 ปรับเปลี่ยนตารางสอน เพิ่มการสอนเสริม ตามที่นักศึกษาต้องการ