การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ

Data Visualization

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์และการพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์ภาพทางความคิด การจัดระเบียข้อมูลที่มีอยู่เพื่อใช้ในการนำไปจัดการข้อมูลการคิดวิเคราะห์ การได้มาซึ่งข้อมูล รมถึงการต่อยอดการนำเสนอข้อมูลให้ออกมาในรูปแบบของภาพเพื่อให้ข้อมูลสามารถถูกย่อยให้เข้าใจง่ายขึ้น เพิ่มความน่าสนใจหลักการแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ การออกแบบการแสดงข้อมูลด้วยภาพ และการใช้เครื่องมือในการแสดงข้อมูลทั้งในแบบออนไลน์และออฟไลน์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล