การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

Teaching English for International Communication

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ นำความรู้ในรายวิชาต่างๆ มาวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อสร้างบทเรียนที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน ฝึกปฏิบัติการสอน บูรณาการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการเรียนการสอน วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน สร้างแบบทดสอบและประเมินผลการเรียน
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษประกอบอาชีพในงานด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อีกทั้งเพื่อสร้างเสริมสติปัญญาในเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจารณ์ได้อย่างเป็นระบบ โดยใช้เททคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่อันจะนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ นำความรู้ในรายวิชาต่างๆ มาวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อสร้างบทเรียนที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน ฝึกปฏิบัติการสอน บูรณาการสื่อเทคโนโลยสารสนเทศเพื่อใช้ในการเรียนการสอน วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขขึ้นในชั้นเรียน สร้างแบบทดสอบและประเมินผลการเรียน  
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ  
ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาความมีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันเป็นที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการ
สอดแทรกและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดย
1.2.1 ให้นักศึกษาทำงานมอบหมายด้วยตนเองในทุกบทเรียน โดยค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
1.2.2 กำหนดเกณฑ์ให้นักศึกษาได้สร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและสม่ำเสมอ การปฏิบัติงานตรงตามกำหนดเวลา ความอดทน และการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียน
1.3.1 การทดสอบความเข้าใจในการสอบกลางภาคและปลายภาค
1.3.2 การเข้าเรียนตรงเวลา และการส่งงานตามเวลาที่กำหนด
1.3.3  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างเรียน
2.1.1 ความรู้ความเข้าใจในหลักการสอนภาษาอังกฤษเชิงสื่อสาร (Communicative Approach) 2.1.2 ความสามารถในการเลือกสื่อการสอนและกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน 2.1.3 ความสามารถในการจัดทำแผนการสอน 2.1.4 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน 2.1.5 ความสามารถในการประเมินผลผู้เรียน
ยึดหลักการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.2.1 ให้ความรู้แก่นักศึกษาในบทเรียนต่าง ๆ แล้วให้ฝึกปฏิบัติตามกิจกรรมที่กำหนดในบทเรียน
2.2.2 ให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
2.2.3 ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในและนอกชั้นเรียน
2.3.1   การทดสอบย่อย / สอบกลางภาค / สอบปลายภาค
2.3.2    การฝึกปฏิบัติทั้งในและนอกชั้นเรียน
2.3.3    ผลงานจากการค้นคว้าเพิ่มเติมของนักศึกษาและนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ด้านวิชาการ ที่ได้รับจากการศึกษาเนื้อหาในบทเรียน และจากการค้นคว้าเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน มาใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
ยึดหลักการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ โดย
 3.2.1    ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
 3.2.3    ให้นักศึกษาวิเคราะห์ลักษณะของภาษาที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
3.3.1   การทดสอบภาคทฤษฎี และปฏิบัติ
3.3.2    การอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม
3.3.3    การทำแบบฝึกหัด งานที่ได้รับมอบหมาย และการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการมีมนุษยสัมพันธ์ มีมารยาทสังคมที่ดี และมีความรับผิดชอบจากการทางานตามที่ได้รับมอบหมายเป็นกลุ่มและสำเร็จตามกำหนดเวลา  
4.2.1   สอดแทรกเนื้อหาในรายวิชาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและมารยาทสากลในการสื่อสาร
4.2.2    ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ
4.3.1   สังเกตพฤติกรรมในระหว่างการฝึกปฏิบัติ/การทำกิจกรรม
4.3.2    การทดสอบการเลือกใช้ภาษาในสถานการณ์ที่กำหนด
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล
ประเมินจากผลงานและการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา
5.3.1   การทดสอบความรู้ในการสอบกลางภาคและปลายภาค
5.3.2    ผลการฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 2.มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 3.มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 1.มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2.สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 3.สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 4.สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1.พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ 2.มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 3.มีทักษะในการนำความรู้มาประยุกต์และปรับเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรมสากลอย่างเหมาะสม 1.มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 2.มีภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตาม 3.สามารถในการทำงานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่สำคัญ 1.เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 2.สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 3.ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะและสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล
1 BOAEC137 การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.3, 4.1 การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา การส่งงานตรงเวลา การมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10 คะแนน
2 2.1, 2.3 3.1, 3.3 5.3 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9 และ 17 25 คะแนน และ 25 คะแนน
3 2.1, 2.3 3.1, 3.3 Assignments & Tasks 1-5 5,6,11,12 และ13 20 คะแนน
4 1.3,2.1,3.3,4.3 และ5.3 peer teaching 7, 8 และ 10 10 คะแนน
5 1.3,2.1,3.3,4.3 และ5.3 Teaching practice 14, 15 และ16 10 คะแนน
เอกสารประกอบการสอน “การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล”  
การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวทางการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ม.ป.). สืบค้นจาก https://www.gotoknow.org/posts/236890 การสอนทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนตามแนวทางการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสาร (ม.ป.). สืบค้นจาก https://www.gotoknow.org/posts/238032  
3.1 เว็ปไซด์ต่างๆ ที่ใช้ในการค้นคว้าหาความรู้และอ้างอิง 3.2 ตัวอย่างแบบเรียนภาษาอังกฤษที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการใให้ใช้สอนในสถานศึกษา 3.3 เว็บไซด์สื่อการสอนภาษาอังกฤษ  
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาที่จัดทำโดยนักศึกษาได้จากกิจกรรมดังต่อไปนี้
          1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
          1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
          1.3 ข้อเสนอแนะที่อาจารย์ผู้สอนได้จากนักศึกษาผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธ์ดังต่อไปนี้
          2.1 การสังเกตการณ์การสอนของหัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าสาขา/ผู้ที่คณะมอบหมาย
          2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
          2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
นำผลประเมินการสอนตามข้อ 2 มาปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้
          3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
          3.2 ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชาจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมได้ดังนี้
          4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยหัวหน้าสาขาวิชา หรือหัวหน้าสาขา หรือผู้ที่คณะมอบหมาย
          4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ คะแนนภาคปฏิบัติ และการให้คะแนนพฤติกรรม
นำผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา มาวางแผนปรับปรุงการสอนและรายละเอียดของรายวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้
          5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
          5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้จากรายวิชานี้ เข้ากับปัญหาที่มาจากงานวิจัยหรือประสบการณ์ของอาจารย์