อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

Tourism and Hospitality Industry

ความหมาย ความสำคัญ วิวัฒนาการ ประโยชน์ และองค์ประกอบของธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ทรัพยากรการท่องเที่ยว บทบาทหน้าที่และนโยบายของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในประเทศและต่างประเทศ การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อนาคตทิศทางและแนวโน้มของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในยุคโลกาภิวัตน์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล