อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

Tourism and Hospitality Industry

ความหมาย ความสำคัญ วิวัฒนาการ ประโยชน์ และองค์ประกอบของธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ทรัพยากรการท่องเที่ยว บทบาทหน้าที่และนโยบายของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในประเทศและต่างประเทศ การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อนาคตทิศทางและแนวโน้มของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในยุคโลกาภิวัตน์
ความหมาย ความสำคัญ วิวัฒนาการ ประโยชน์ และองค์ประกอบของอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและบริการ ทรัพยากรการท่องเที่ยว และมรดกโลกในประเทศไทย สภาพและปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย และแรงจูงใจทางการท่องเที่ยว ผลกระทบของการท่องเที่ยว หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและบทบาทของภาครัฐและเอกชน แนวโน้มและทิศทางของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในอนาคต
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล