ธุรกิจของฝากและของที่ระลึก

Souvenir Business

1.1 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ ความหมาย คุณลักษณะ คุณค่า และประเภทของสินค้าของฝากและของที่ระลึก
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับออกแบบสินค้าของฝากและของที่ระลึก จากวัสดุในท้องถิ่นและส่งเสริมอัตลักษณ์ของสินค้า
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการนำเสนอขายสินค้าของฝากและของที่ระลึกสู่กลุ่มเป้าหมาย และการทำการตลาดสินค้าแบบออนไลน์และออฟไลน์
1.4 เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีและถูกต้องต่อสินค้าของฝากและของที่ระลึกในธุรกิจการท่องเที่ยว
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบ การพัฒนาสินค้า การทำบรรจุภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้บริโภค
2.2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในรายวิชาต่างๆที่เรียนมาให้เป็นประโยชน์กับการเรียนการสอนในรายวิชานี้อย่างแท้จริงผ่านการปฏิบัติจริงในพื้นที่
ความหมาย คุณลักษณะ ประเภท และการพัฒนาการจัดการธุรกิจของฝากและของที่ระลึก  ความสัมพันธ์ระหว่างของฝากและของที่ระลึก ธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค การส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์ การศึกษาดูงานและ/หรือฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่
4 ชั่วโมง
1.1.1 มีแนวความคิดและตระหนักถึงความสำคัญในด้านการนำเอาวัสดุทางธรรมชาติมาทำสินค้าของฝากและของที่ระลึก
1.1.2 มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมในการสร้างสรรค์สินค้าของฝากและของที่ระลึก
1.1.3 ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการสร้างสรรค์การผลิตสินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้
1.1.4 มีวินัย  ตรงต่อเวลา  และมีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อตนเอง  วิชาชีพและสังคม
1.1.5 แสดงความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่ำเสมอ  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม
         1.2.1 ให้ความสำคัญในการมีวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในวันที่กำหนด
          1.2.2 สอนคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในการเรียนการสอนทุกครั้ง โดยเน้นเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม มีจิตอาสา เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีน้ำใจและเห็นใจผู้อื่น
          1.2.3 อาจารย์ปฏิบัติการสอนโดยสนับสนุนให้นักศึกษารู้หน้าที่ รับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งในขณะทำงานกลุ่มและในชั้นเรียน
           1.3.1 การสังเกตและตรวจสอบดานวินัยในชั้นเรียน อาทิ การตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียนและการสงงาน เปนตน
           1.3.2 ประเมินจากการพฤติกรรมที่แสดงออกต่ออาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นเรียน
           1.3.3 สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและในการทำงานกลุ่ม อาทิ การอภิปรายกลุ่ม และการมีส่วนร่วมในการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่ม
          1.3.4 ประเมินผลจากชิ้นงานที่ได้สร้างสรรค์จากวัตถุดิบหรือวัสดุในท้องถิ่นเพื่อเป็นสินค้าของฝากและของที่ระลึก รวมถึงการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์
         มีความรู้ด้าน การผลิต การพัฒนา และการจัดการธุรกิจของฝากและของที่ระลึก  และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมด้านการตลาดสินค้า ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ได้อย่างเหมาะสม
          2.2.1 บรรยายและอภิปรายหัวข้อและรายละเอียดต่าง ๆ โดยใช้สื่อ PowerPoint และ Video ประกอบการบรรยาย
          2.2.2 มอบหมายงานให้นักศึกษานำความรู้ด้านการสร้างสรรค์  การผลิต  การออกแบบสินค้าของฝากและของที่ระลึก 
          2.2.3 ให้นักศึกษาค้นคว้า ทำรายงานและออกแบบสินค้าของฝากและของที่ระลึกในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม มีความเป็นอัตลักษณ์ รวมถึงการทำการตลาดในการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า  
         2.3.1 ประเมินจากประสิทธิผลของการค้นคว้าทำแผนธุรกิจนำเที่ยวและนำเสนอโดยการรายงาน
         2.3.2 ประเมินจากความสามารถในการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของผลิตภัณฑ์สินค้าของฝากและของที่ระลึก กับธุรกิจการท่องเที่ยว และการทำการตลาดในยุคปัจจุบัน
         2.3.3 ประเมินจากการทำข้อสอบ
       มีความสามารถในการคิด การวิเคราะห์ และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าของฝากและของที่ระลึก ที่ทำจากวัสดุในท้องถิ่น โดยการออกแบบ สร้างคุณค่า และมูลค่าให้เกิด เพื่อส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว และเกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน โดยใช้หลักการที่ได้เรียนมาตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใน การฝึกคิด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการออกแบบสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาด
          3.2.1. บรรยายพร้อมยกตัวประกอบ
          3.2.2. ตั้งคำถามให้นักศึกษาตอบในชั้นเรียน
          3.2.3. วิเคราะห์และอภิปรายปัญหา โดยการทำงานกลุ่ม
          3.2.4. การนำเสนอหน้าชั้นเรียน  
        พิจารณาจากข้อมูลที่นักศึกษานำเสนอและวิธีการนำเสนอหน้าห้องเรียนโดยสามารถสื่อความหมายให้อาจารย์และนักศึกษาในชั้นเรียนเข้าใจได้  ประเมินจากประสิทธิผลของการฝึกปฏิบัติและชิ้นงานของนักศึกษา
           การทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ มีการนำความรู้ไปปรับใช้กับการทำงานร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างเหมาะสม และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 
           ให้นักศึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สร้างและส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเน้นวัสดุจากท้องถิ่นเป็นหลัก  
           พิจารณาจากข้อมูลที่นักศึกษาทั้งกลุ่มนำเสนอหน้าห้อง โดยทุกคนสามารถนำเสนอหน้าห้องเรียน สามารถสื่อความหมายให้อาจารย์และนักศึกษาในชั้นเรียนเข้าใจได้
           5.1.1 นักศึกษามีทักษะการใช้ภาษาไทยในการอธิบายหลักการและสถานการณ์ตลอดจนการสื่อสารความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.2 นักศึกษาสามารถใช้ทักษะการนำเสนอผลงาน จากชิ้นงานของตน
5.1.3 นักศึกษาใช้ระบบการสื่อค้นข้อมูลทั้งในห้องสมุด และทางอินเตอร์เน็ตได้อย่างถูกต้อง และนำมาใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
           5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล ทั้งการพูด การฟัง การเขียนในกลุ่มผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอน ในสถานการณ์ที่หลากหลาย
           5.2.2 สอดแทรกการสอนโดยการลงพื้นที่จริง และฝึกปฏิบัติกับชุมชน     
           พิจารณาจากข้อมูลที่นักศึกษาทั้งกลุ่มนำเสนอหน้าห้อง โดยทุกคนสามารถนำเสนอหน้าห้องเรียน สามารถสื่อความหมายให้อาจารย์และนักศึกษาในชั้นเรียนเข้าใจได้ และประเมินผลจากชิ้นงาน/ผลงาน
 
นักศึกษาเข้าใจในการนำความรู้ไปสร้างสรรค์ผลงาน ออกมาเป็นชิ้นงาน ที่นำเสนอผ่านกระบวนการทางการตลาดได้
เน้นการฝึกปฏิบัติ และลงพื้นที่จริง เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นสินค้าของฝากของที่ระลึกในท้องถิ่น
ประเมินผลจากชิ้นงาน และการนำเสนอ เป็นกระบวนการตามที่ได้ศึกษามา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 BOATH135 ธุรกิจของฝากและของที่ระลึก
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การมีส่วนร่วม การเข้าชั้นเรียนและจิตพิสัย ชิ้นงาน และเวลาเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 การทำงานที่ได้รับมอบหมาย และ การนำเสนอและส่งชิ้นงาน ข้อมูลที่นักศึกษานำเสนอหน้าห้อง สามารถสื่อความหมายให้อาจารย์และนักศึกษาในชั้นเรียนเข้าใจได้ ตลอดภาคการศึกษา 30%
3 สอบกลางภาค ข้อสอบอัตนัย 9 30%
4 สอบปลายภาค ข้อสอบปรนัย 17 30%
เอกสารประกอบการสอนเรียบเรียงโดยผู้สอน
เว็ปไซด์ สินค้าชุมชน สินค้าโอท็อป สินค้าของฝากแต่ละภาค
https://district.cdd.go.th/pueainoi/wp-content/uploads/sites/64/2020/01/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD-OTOP-%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5.pdf
https://plan.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/97/2018/06/140661_%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5_6%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87.pdf
http://www.thaisouvenirscenter.com/
นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ผ่านเว็ปของมหาวิทยาลัย
          นำผลและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการสรุปผลการประเมิน มาปรับปรุงการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนมากขึ้น
การสัมภาษณ์ 
นำข้อมูลที่ได้รับจากการสอนเทอมปัจจุบันไปปรับปรุงพัฒนาประสิทธิผลของรายวิชาในเทอมต่อไป