ไม้ผลเศรษฐกิจ

Economic Fruit Crops

1.1 รู้ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลักษณะทางสัณฐานวิทยา ชนิด พันธุ์ ของไม้ผลเศรษฐกิจที่สําคัญ
1.2 รู้และสามารถฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการวางผังปลูก การปลูก การขยายพันธุ์ การปฏิบัติดูแลรักษา การเตรียมการเพื่อการออกดอกของไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญ
1.3 รู้และสามารถฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของไม้ผลเศรษฐกิจที่สําคัญ
1.4 รู้มาตรฐานไม้ผลเศรษฐกิจที่สําคัญเพื่อการส่งออก และการตลาด
มีการจัดทําหลักสูตร เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัย
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลีกษณะทางสัณฐานวิทยา ชนิดพันธุ์ของไม้ผลเศรษฐกิจที่สําคัญ การวางผังปลูก การปลูก การขยายพันธุ์ การปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว มาตรฐานไม้ผลเศรษฐกิจเพื่อการส่งออก และการตลาด
5 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยนักศึกษาขอคําปรึกษาและคําแนะนําได้ทาง E-mail ของ รศ.ดร.อนุชา  จันทรบูรณ์ ที่ a_chantaraboon@hotmail.com หรือ ไลน์กลุ่มวิชานี้
1.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและ ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.1.2 มีจรรยาบรรณทาง วิชาการหรือวิชาชีพ
1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรง ต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อ ตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
1.1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและ ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.2.1 ใช้การสอนแบบสื่อสารสองทาง โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งคําถามหรือตอบคําถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับ คุณธรรม จริยธรรม ในชั้นเรียนในโอกาสต่างๆ
1.2.2 ยกตัวอย่างกรณีศึกษาตัวอย่างที่ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และการประพฤติที่ผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพ
1.2.3 อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี ให้ความสําคัญต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีวินัยเรื่องครงต่อเวลา การเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา การเคารพ และให้เกียรติแก่อาจารย์อาวุโส เป็นต้น
1.3.1 ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนและในโอกาสที่สาขา / คณะจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม การมีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโส และอาจารย์
1.3.2 การตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน และการส่งรายงาน
1.3.3 ประเมินการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นโดยนักศึกษาคนอื่นๆ ในรายวิชา
1.3.4 นักศึกษาประเมินตนเอง
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจ ทั้งด้านทฤษฎี และหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษา กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ได้แก่ การสอนบรรยายร่วมกับการสื่อสารสองทาง โดยเน้นให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Co Operative Learning) การสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ตการสอนแบบ e-Learning เป็นต้น
2.2.2 เพิ่มการสอนนอกห้องเรียน โดยศึกษาจากประสบการณ์จริงในเรื่องที่ต้องสร้างความเข้าใจ
2.3.1 การสอบกลางภาค และสอบปลายภาค
2.3.2 ทํารายงานรายบุคคล
2.3.3 การทํารายงานการผลิตไม้ผลตามมาตรฐาน GAP รายกลุ่ม
3.1.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ
3.1.2 มีทักษะในการนําความรู้ มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
3.2.1 สามารถคิดวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นต่อปัญหาทั้งใน และนอกชั้นเรียน (3.1)
3.2.2 สามารถใช้ความรู้ทางทฤษฏีเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานการผลิตไม้ผลที่มีคุณภาพในสถานที่จริง (3.1)
3.2.3 สามารถร่วมจัดทําระบบเกษตรดีที่เหมาะสมในพื้นที่จริง (GAP)(3.2)
3.3.1 ประเมินจากการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็น ในชั้นเรียนทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
3.3.2 รายงานกลุ่ม
3.3.3 การสอบข้อเขียนกลางภาค และปลายภาค
4.1.1 มีมนุษย์สัมพันธ์ และมารยาททางสังคมที่ดี
4.1.2 มีภาวะความเป็นผู้นํา และผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.3 สามารถทํางานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.1.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.2.1 จัดกิจกรรมเสริมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน ที่นักศึกษามีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาอื่น และบุคคลภายนอก
4.2.2 มอบหมายงานกลุ่ม และมีการเปลี่ยนกลุ่มทํางานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อให้นักศึกษาทํางานได้กับผู้อื่นโดยไม่ยึดติดกับเฉพาะเพื่อนที่ใกล้ชิด
4.2.3 กําหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคน ในการทํางานกลุ่มอย่างชัดเจน
4.3.1 ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
4.3.2 ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุ่มของนักศึกษา
4.3.3 ให้นักศึกษาประเมินสมาชิกในกลุ่ม ทั้งด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านความรับผิดชอบ
4.3.4 ให้นักศึกษาประเมินนักศึกษาอื่นๆ ในรายวิชาด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
5.1.1 สามารถเลือกใช้วิธีการ และเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.1.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.1.3 สามารถใช้ภาษาไทย หรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.1 ใช้ Power Point ที่น่าสนใจ ชัดเจน ง่ายต่อการติดตามทําความเข้าใจ ประกอบการสอนในชั้นเรียน
5.2.2 การสอนโดยมีการนําเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นตัวอย่างกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการนําเสนอและสืบค้นข้อมูล
5.2.3 การแนะนําเทคนิคการสืบค้นข้อมูล และแหล่งข้อมูล
5.2.4 การมอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.5 การมอบหมายงานที่ต้องมีการนําเสนอ ทั้งในรูปเอกสาร และด้วยวาจา ประกอบสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.1 ประเมินทักษะการใช้ภาษาเขียนจากเอกสารรายงาน
5.3.2 ประเมินทักษะการใช้สื่อ และการใช้ภาษาพูด จากการนําเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
5.3.3 ประเมินรายงาน การสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.1.1 สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง
6.1.2 สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องแม่นยํา
6.1.3 สามารถปฏิบัติงานได้โดยอัตโนมัติเป็นธรรมชาติ
6.2.1 จัดเตรียมบทปฏิบัติการ แล้วให้นักศึกษาทําการฝึกปฏิบัติ และรายงานผลการปฏิบัติ  เพื่อให้คะแนนในภาคปฏิบัติการ
ุ6.3.1 งานมอบหมายที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
6.3.2 การสังเกต
6.3.3 การนำเสนองาน 
6.3.4 การประเมินโดยเพื่อน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ 3 1 มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง เหมาะสม 1 สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง
1 BSCAG157 ไม้ผลเศรษฐกิจ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.3, 2.1, 3.1, 6.1, 6.2, 6.3 รายงานจากบทปฏิบัติการ 1-18 20%
2 1.3, 2.1, 4.3, 5.1, 5.3 รายงานกลุ่ม เรื่อง GAP มะม่วง ลําไย มะขามหวาน 1-18 10%
3 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 การสอบกลางภาค 9 30%
4 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 การสอบปลายภาค 9 30%
5 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 การประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 1-18 2%
6 1.3, 4.2, 4.3, 4.4 การประเมินพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ 1-18 2%
7 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 การประเมินตนเองของนักศึกษา พฤติกรรมด้าน คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ 1-18 2%
8 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 การประเมินด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ ความรับผิดชอบในการทํางานกลุ่ม โดยนักศึกษา สมาชิกกลุ่ม 1-18 2%
9 5.1, 5.2, 5.3 การประเมินด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน โดยนักศึกษาอื่นๆ ในรายวิชา 1-18 2 %
1) อนุชา จันทรบูรณ์. 2550. หลักการไม้ผล. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน. 424 หน้า.
2) อนุชา จันทรบูรณ์. 2540. ไม้ผลเศรษฐกิจ. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน. 245 หน้า.
1) กรมส่งเสริมการเกษตร. 2548. การส่งออกผลไม้และผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของไทย ปี 2544 – 2548 (ม.ค. – ก.ย.). (ระบบออนไลน์) แหล่งที่มา http://www.doae.go.th/data/fruit. (15 ต.ค. 2548).
2) นพดล จรัสสัมฤทธิ์. 2537. ไม้ผลเขตหนาว. สำนักพิมพ์รั้วเขียว, กรุงเทพฯ. 122 น.
3) บัญญัติ บุญปาล. 2522. หลักการทำสวนไม้ผล. คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา, ชลบุรี. 272 น.
4) มานิต มานิตเจริญ. 2539. พจนานุกรมไทย. บริษัทรวมสาส์น (1997) จำกัด วังบูรพา, กรุงเทพฯ. 1,142 น.
5) ระพีพรรณ ใจภักดี. 2544. ผลไม้ชุดที่ 1. สำนักพิมพ์แสงแดดเพื่อนเด็ก, กรุงเทพฯ. 72 น.
6) ราชบัณฑิตยสถาน. 2526. พจนานุกรม สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ ถนนแพร่งสรรพศาสตร์, กรุงเทพฯ. 930 น.
7) ราชบัณฑิตยสถาน. 2541. ศัพท์พฤกษศาสตร์ อังกฤษ – ไทย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์ เขตพระนคร, กรุงเทพฯ. 366 น.
8) วิจิตร วังใน. 2511. หลักการไม้ผล. แผนกวิชาพืชศาสตร์ (สาขาพืชสวน) คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพ ฯ. 307 น.
9) วิรัตน์ ชวาลกุล. 2538. ไม้ผลและการเพาะปลูก น.122 – 130 ใน บัณฑูรณ์ วาฤทธิ์ (ผู้รวบรวม) หลักการพืชสวน. ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.
10) สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์. 2544. สรีรวิทยาของพืช. ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 237 น.
11) สัมฤทธิ์ เฟื่องจันทร์. 2527. หลักวิชาพืชสวน เล่ม 2. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น. 376 น.
12) สุเมธ เกตุวราภรณ์. 2537. ไม้ผลเบื้องต้น. สาขาวิชาไม้ผล ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรม การเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้, เชียงใหม่. 210 น.
13) อนุชา จันทรบูรณ์. 2534. หลักการไม้ผล. คณะวิชาพืชศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน, น่าน. 73 น.
14) Cannell, M.G.R., 1989. Food crop potential of tropical tree. Experimental Agriculture 25 : 313 – 326
ไม่มี
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยสาขา จากการสังเกตขณะสอน และการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา
สาขากำหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์ และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แล้วจัดทำรายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ.กำหนดทุกภาคการศึกษา สาขากำหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอน/การวิจัยในชั้นเรียน และมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่มีปัญหา ทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา มีการประชุมอาจารย์ทั้งสาขาเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
สาขามีคณะกรรมการประเมินการสอนทำหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยการสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน ของรายวิชา 60% ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของสาขา ภายในรอบเวลาหลักสูตร
สาขามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของสาขา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอน และกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา เสนอต่อหัวหน้าสาขา เพื่อนำเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป