คณิตศาสตร์ช่าง

Mathematics for Technicians

1. เข้าใจเกี่ยวกับหน่วยวัดและการแปลงหน่วย การหาความยาว พื้นที่ ปริมาตรและมวลชิ้นงาน มาตราส่วน พิกัดความเผื่อและระบบงานสวม งานช่างโลหะอุตสาหกรรมเบื้องต้น เกลียว ความเร็วตัด งานกลึงเรียว ระบบส่งกําลังและอัตราทด 2. ใช้ระบบส่งกําลังและอัตราทดในเครื่องจักรกล  
1. เข้าใจเกี่ยวกับหน่วยวัดและการแปลงหน่วย การหาความยาว พื้นที่ ปริมาตรและมวลชิ้นงาน มาตราส่วน พิกัดความเผื่อและระบบงานสวม งานช่างโลหะอุตสาหกรรมเบื้องต้น เกลียว ความเร็วตัด งานกลึงเรียว ระบบส่งกําลังและอัตราทด 2. ใช้ระบบส่งกําลังและอัตราทดในเครื่องจักรกล
ศึกษาเกี่ยวกับหน่วยวัดและการแปลงหน่วย การหาความยาว พื้นที่ ปริมาตรและมวลชิ้นงาน มาตราส่วน พิกัดความเผื่อและระบบงานสวม งานช่างโลหะอุตสาหกรรมเบื้องต้น เกลียว ความเร็วตัด งานกลึงเรียว ระบบส่งกําลังและอัตราทด  
1 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล