การทำแม่พิมพ์และการหล่อตัวเรือนเครื่องประดับ

Jewelry Molding and Casting

1.1 ปฏิบัติงานออกแบบแม่พิมพ์เครื่องประดับด้วยแว็กซ์และโลหะ
1.2 ปฏิบัติงานการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรในการทำแม่พิมพ์และการหล่อตัวเรือน
1.3 ปฏิบัติงานการอัดยางและการผ่ายาง
1.4 ปฏิบัติงานการฉีดเทียนและการติดต้อนเทียน
1.5 ปฏิบัติงานการคำนวณน้ำหนักโลหะและการทำแม่พิมพ์ปูน
1.6 ปฏิบัติงานการหล่อตัวเรือนเครื่องประดับ
1.7 เห็นคุณค่าของการทำแม่พิมพ์ยางและการหล่อตัวเรือน
เอกสารประกอบการสอนฉบับนี้ เป็นเอกสารการเตรียมและวางแผนการสอนรายวิชา การทำแม่พิมพ์ยางและการหล่อตัวเรือน สำหรับสอนนักศึกษาวิชาเอกออกแบบเครื่องประดับ
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์เครื่องประดับด้วยแว็กซ์และโลหะ การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรในการทำแม่พิมพ์และการหล่อตัวเรือน กระบวนการทำแม่พิมพ์ กระบวนการฉีดต้นแบบและกระบวนการหล่อตัวเรือน
1
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ต่อการทำแม่พิมพ์ยางและการหล่อตัวเรือน
 
1.2 มีคุณธรรม จริยธรรม ในการค้นคว้าและพัฒนาตนเอง
1.3 มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
2.1 มีความรู้ ความสามารถในการทำแม่พิมพ์ยางและการหล่อตัวเรือน
2.2 วิธีการสอน บรรยาย อภิปราย ทำงานกลุ่ม นำเสนอรายงาน วิเคราะห์ สรุปผล
2.3 วิธีการประเมินผล ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ประเมินผลงาน/รายงาน
3.1 ทักษะทางปัญญาต้องพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ ในการทำแม่พิมพ์ยางและการหล่อตัวเรือน
3.2 ทักษะทางปัญญาเกิดจากการสอน บรรยาย อภิปรายกลุ่ม การศึกษาจากภาคอุตสาหกรรม และการทำรายงาน
3.3 ทักษะทางปัญญาเกิดได้จากการประเมินผล ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ประเมินผลงาน/รายงาน
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบระหว่างผู้เรียน และผู้สอน
4.2 วิธีการสอน จัดกิจกรรมกลุ่ม มอบหมายรายงานกลุ่ม รายงานความก้าวหน้าของงาน
4.3 วิธีการประเมินผล ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ประเมินผลงาน/รายงาน
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 วิธีการสอน ค้นคว้าหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต วิเคราะห์ข้อมูล
5.3 วิธีการประเมินผล ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ประเมินผลงาน/รายงาน
6.1 ทักษะความรับผิดชอบต่อการเรียน และการรับต่องานที่ได้รับมอบหมาย
6.2 วิธีการสอน ค้นคว้าหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต วิเคราะห์ข้อมูล
6.3 ทักษะทางปัญญาเกิดได้จากการประเมินผล การทดสอบการปฏิบัติ และประเมินผลงาน/รายงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 3 4 1 4 2 2 3 1 2 1 2
1 BAATJ143 การทำแม่พิมพ์และการหล่อตัวเรือนเครื่องประดับ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค (สอบปฏิบัติ) 9,17 15% 15%
2 การปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน หรืองานตามที่มอบหมาย ในระบบออนไลน์ ตลอดภาคการศึกษา 60%
3 จิตพิสัย ความสนใจ การเรียนสม่ำเสมอ การแต่งกายสะอาด การเข้าชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
หนังสือที่เกี่ยวข้องกับเครื่องประดับและอัญมณี
แหล่งอ้างอิงที่สำคัญอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้การทำแม่พิมพ์ยางและการหล่อตัวเรือน
- วารสาร เครื่องประดับและอัญมณี
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้เครื่องประดับและอัญมณี
นักศึกษาประเมินผู้สอน
- การสังเกตการณ์
- ผลการเรียนและการปฏิบัติงานของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
- การศึกษาดูงานกระบวนการผลิตนอกชั้นเรียน
- การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
- กระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา
- ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย จากการสุ่มตัวอย่างผลงานของนักศึกษาจากอาจารย์ต่างหลักสูตร
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลสอบทวนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4