การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

Agricultural Technology Transfer and Extension

เพื่อศึกษาความหมาย ความสำคัญและหลักการส่งเสริมการเกษตร การเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ และใช้สื่อเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี  การวิเคราะห์ปัญหาการเกษตร เพื่อการวางแผนส่งเสริมแบบยั่งยืน กระบวนการยอมรับนวัตกรรมของเกษตรกร หลักการและวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร แหล่งข้อมูลข่าวสารสารสนเทศทางการเกษตร
เพื่อเป็นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้ทนสมัยสอดคล้องกับเหตุการณ์ สภาพการผลิตสัตว์ ณ ปัจจุบัน   
ศึกษาความสำคัญของการส่งเสริมการเกษตร การเรียนรู้ และกระบวนการรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาการเกาตรเพื่อการวางแผนส่งเสริมแบบยั่งยืน กระบวนการยอมรับนวตกรรมของเกษตรกร หลักการและวิธีถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรและแหล่งข้อมูลข่าวสารสนเทศทางการเกษตร
จัดเวลาให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง โดยใช้วิธีนักศึกษานัดหมายอาจารย์ล่วงหน้า  - นักศึกษาสามารถติดต่อได้ทาง e-mail : kanthayaji@gmail.com
- มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม  - มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ  - มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม  - เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
-  ใช้การสอนแบบสื่อสารสองทาง  มีการตั้งคำถามหรือตอบคำถาม และแสดงความคิดเห็น  -  มีการสอดแทรกและยกตัวอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรม  ในขณะที่สอนเนื้อหา  -  มีการกำหนดกฎกติกามารยาทในชั้นเรียน เช่น การเข้าเรียนตรงต่อเวลา การเข้าเรียนสม่ำเสมอ  -  สอนให้มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย และมีความซื่อสัตย์ในการสอบ 
-  ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนและในแปลงปฏิบัติการ  -  ตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลา การปฏิบัติตามกฎกติกา ที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด  และความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย  -  ประเมินจากการไม่ทุจริตในการสอบ  -  นักศึกษาประเมินตนเอง 
- มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา  - สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 
- ใช้วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  - มีการบรรยายร่วมกับการสื่อสารสองทาง ยกตัวอย่างประกอบ  ศึกษาจากการสืบค้นด้วยตนเอง จัดทำรายงาน  ตลอดจนนำเสนอรายงานในชั้นเรียน เพื่อให้นักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์และวิจารณ์
-  การสอบย่อยหลังเรียน   -  ประเมินผลจากรายงานที่ได้รับมอบหมาย  -  ประเมินผลความความสม่ำเสมอในการเข้าชั้นเรียน  และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
- มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ  - มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
-  ฝึกให้บรรยายความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน  -  มอบหมายให้ทำงานเป็นกลุ่ม และรายงานผลการทำงานในชั้นเรียน
-  ประเมินจากการโต้ตอบคำถาม และการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน  -  จากรายงานกลุ่ม  และการนำเสนอรายงาน  -  ประเมินจากการสอบข้อเขียน ในการสอบย่อย สอบกลางภาค  และสอบปลายภาค  
-  มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี  -  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ  - สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม  -  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
-  มอบหมายงานกลุ่ม ให้นักศึกษาทำงานเป็นทีม  -  จัดกิจกรรมเสริมทั้งในและนอกชั้นเรียน
-  ประเมินจากกระบวนการทำงานและผลงานที่ทำเป็นกลุ่ม  -  ให้นักศึกษาประเมินสมาชิกในกลุ่ม
- สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม  - สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม  - สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-  มอบหมายงานมอบหมายที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  เช่น  การสำรวจ วิเคราะห์ และวางแผนการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ชุมชน  -  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น MS Word และ MS PowerPoint ในการจัดทำรายงานและนำเสนอรายงาน  -  ใช้สื่อและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประการการสอน เช่น โปรแกรม MS Word และ MS PowerPoint  มีการนำเสนองานกลุ่ม พร้อมข้อเสนอแนะ  เพื่อเน้นให้นักศึกษาใช้ภาษาอย่างถูกต้อง และชัดเจน  -  มีการมอบหมายงาน โดยการค้นคว้าด้วยตนเองจากตำรา วารสาร เอกสารวิชาการ หรือ ทางอินเตอร์เน็ต  
-  ประเมินจากผลงาน  ทักษะการใช้ภาษา และการนำเสนอข้อมูล
- สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง  - สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ  - สามารถปฏิบัติงานได้โดยอัตโนมัติเป็นธรรมชาติ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 2 1 1 2 3 1 2 1 2 1
1 BSCAG009 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  หลักการส่งเสริมการเกษตร.  กรุงเทพฯ.    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.  หลักการส่งเสริมการเกษตร
ข้อมูล/ สถิติของกรมส่งเสริมการเกษตร, กรมวิชาการเกษตร, กรมปศุสัตว์  วีดีทัศน์ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ www.youtube.com
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา
การประเมินประสิทธิผลรายวิชาโดยนักศึกษา ดำเนินการดังนี้  -แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชาที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัย  -การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้  - ผลการทดสอบ  - พฤติกรรมการเรียน การตอบคำถาม 
รับฟังข้อซักถามจากนักศึกษาและปรับจุดบกพร่องรวมไปถึงพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆให้ทันตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละปีหรือไตรมาสของเศรษฐกิจอย่างสม่ำเสมอ
-ทวนจากคะแนนสอบ และรายงาน 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชาได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น