ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์

Special Problems in Animal Science

เพื่อให้นักศึกษารู้ เข้าใจ และทำการศึกษาวิจัยและค้นคว้าทดลองเพื่อแก้ปัญหาทางสัตวศาสตร์โดยการเก็บข้อมูล การประมวลผล สรุปผลและเรียบเรียง และนำเสนอผลการศึกษาเป็นรายงาน
เพื่อให้ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์
ศึกษาวิจัยและค้นคว้าทดลองเพื่อแก้ปัญหาทางสัตวศาสตร์โดยการเก็บข้อมูล การประมวลผล สรุปผลและเรียบเรียง และนำเสนอผลการศึกษาเป็นรายงาน 
 
6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(1) มีคุณธรรมและจริยธรรม  เป็นความรับผิดชอบรอง  (2) มีจรรยาบรรณ เป็นความรับผิดชอบรอง
1 เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  2 นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ โดยในการทำงานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม  3 มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทำการทุจริต คัดลอกงานของผู้อื่น  4 สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
(1) ประเมินการมีวินัยจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนด  (2) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  (3) ประเมินจากผลงานที่ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่นหรือมีการอ้างอิงเอกสารทางวิชาการเพื่อให้เกียรติแก่เจ้าของผลงาน  (4) ประเมินจากพฤติกรรมในการทำงานในชั้นเรียนที่ไม่เลือกปฏิบัติและการไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
(1) มีความรู้ในสาขาวิชาชีพ  เป็นความรับผิดชอบรอง  (2) มีความรอบรู้  เป็นความรับผิดชอบรอง 
 
ใช้การเรียนการสอนแบบ problem base โดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและประยุกต์ทางปฎิบัติในสภาพแวดล้อมจริง ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
 
(1) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ  (2) ประเมินจากแผนงานหรือโครงการที่นำเสนอ  (3) ประเมินจากการนำเสนอรายงาน
ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้  ตวามรับผิดชอบหลัก
กรณีศึกษาทางการเกษตร เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจ ประเมินข้อมูลและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
(1) ประเมินจากผลงานการนำเสนอรายงาน  (2) การสัมภาษณ์ และ/หรือ การสอบปากเปล่า 
 
มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นความรับผิดชอบรอง
(1) สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  (2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  (3) มีภาวะผู้นำและผู้ตามในการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 
พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงาน
(1) มีทักษะการสื่อสาร  เป็นความรับผิดชอบรอง  (2) มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นความรับผิดชอบหลัก
วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาจากกรณีศึกษาหรือในการปฏิบัติงานจริง แล้วนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
(1) ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอและการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอข้อมูล  (2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อจำกัดเหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ประมวลผลและแปลความหมาย  (3) การนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1
1 BSCAG216 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.3, 4.2, 5.1, 5.2 ผลงานและการนำเสนอปัญหาพิเศษ 3-17 ผลงาน 35% ผลงานดำเนินการจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 50%
2 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.3, 4.2, 5.1, 5.2 โครงร่างปัญหาพิเศษ 3 5%
3 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.3, 4.2, 5.1, 5.2 รูปเล่มปัญหาพิเศษเพื่อขอสอบปัญหาพิเศษ 3-17 5%
4 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.3, 4.2, 5.1, 5.2 เล่มปัญหาพิเศษฉบับสมบูรณ์ และ CD จำนวน 2 ชุด 3-17 5%
คู่มือปัญหาพิเศษ
ขึ้นอยู่กับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ แนะนำ
แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
นำผลการประเมินการสอนในข้อ 1 และ 2 มาปรับปรุงการสอน
โดยการทำแบบประเมินตนเองผ่านระบบออนไลน์
ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ตามข้อ 4