การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล

Basic Mechanical Engineering Training

รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานพื้นฐานทางวิศวกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือวัด การใช้ตะไบลดขนาดชิ้นงาน เลื่อยมือ ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆในงานวิศวกรรมพื้นฐาน การใช้ การดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือกล ที่ใช้อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม โครงงานในสาขาวิศวกรรมเป็นงานเน้นการปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย และการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยอยู่เสมอ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือวัด การใช้ตะไบลดขนาดชิ้นงาน เลื่อยมือ ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆในงานวิศวกรรมพื้นฐาน การใช้ การดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือกล ที่ใช้อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม โครงงานในสาขาวิศวกรรมเป็นงานเน้นการปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย และการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยอยู่เสมอ อันเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง และการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป
ปฏิบัติงานพื้นฐานทางวิศวกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือวัด การใช้ตะไบลดขนาดชิ้นงาน เลื่อยมือ ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ในงานวิศวกรรมพื้นฐาน การใช้ การดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือกล ที่ใช้อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม โครงงานในสาขาวิศวกรรมเป็นงานเน้นการปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย และการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยอยู่เสมอ
อาจารย์ประจำวิชาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การตรงต่อเวลา และการฝึกความเป็นระเบียบ มีวินัยในตนเอง การแต่งกาย ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในการเสนอแนวความคิดและอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 1-17 20
2 ทักษะการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมือ และการบำรุงรักษาเบื้องต้น รวมถึงการฝึกความอดทน และมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบในการทำงาน อย่างถูกต้อง เหมาะสม การส่งงานปฏิบัติตามลำดับขั้นของใบงาน 1-17 60
3 การเตรียมความพร้อม และฝึกการสืบค้นองค์ความรู้จากห้องสมุด สื่อออนไลน์ ความรับผิดชอบต่องานที่รับมอบหมายเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศักยภาพ และเตรียมความพร้อมในการเรียนแต่ละหัวข้อของสัปดาห์ งานที่ได้รับมอบหมาย 1-17 10
4 ทักษะการปฏิบัติงาน การอ่านเครื่องมือวัด ปฏิบัติการอ่านเครื่องมือวัดขนาดชิ้นงาน 1-17 10
1.1  สงวนศิลป์  ภูหนองโอง , จรูญ  พรมสุทธิ์  , อำนาจ  ทองแสน.  งานฝึกฝีมือ.  นนทบุรี : บริษัท ศูนย์หนังสือ เมืองไทย จำกัด 1.2  อำพล  ซื่อตรง  ,รองศาสตราจารย์วันชัย  จันทรวงศ์  ,อาจารย์ดีเตอร์  ชิปเปิร์ท.  งานฝึกฝีมือ.  กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 1.3  อนันต์  วงศ์กระจ่าง.  ทฤษฎีงานฝึกฝีมือ.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศรีสยาม 1.4  ธัญญลักษณ์  ก้องสมุท.  ปฏิบัติงานฝึกฝีมือ.  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนทบุรี.  นนทบุรี :  ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 1.5  ไชยศักดิ์  ศรีสุขเดช.  การวัดละเอียด.  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตตาก.  กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนและแบบประเมินนักศึกษา หลังจบภาคเรียน ในระบบทะเบียนกลาง
2.1  การสังเกตจากการเรียนการสอน 2.2  ผลงานที่ได้รับมอบหมาย
ปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอนตามผลการประเมินของนักศึกษา และให้สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่จริง
4.1  การทดสอบการเรียนการสอนก่อนปิดภาคเรียน ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ 4.2 รายงานผลการเรียนต่อฝ่ายทะเบียนและวัดผล
5.1 ปรับปรุงแนวการสอนจากผลการเมินของนักศึกษาทุกๆ ปี  แก้ไข