สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร์

Cooperative Education in Animal Science

.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสาขาอาชีพของตนเอง รู้จักศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ที่เหมาะสมสำหรับการประกอบอาชีพให้มีความก้าวหน้า และรู้จักปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์ 1.2 สามารถนำความรู้ ทักษะในสาขาวิชาชีพไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในสถานประกอบการจริง 1.3 สามารถศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ 1.4 สามารถเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ รู้จักการเป็นผู้นำ/ผู้ตามที่ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 1.5 มีทักษะในการสื่อสารที่ดี รู้จักนำความรู้ ทักษะทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เพื่อให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามาทั้งหมด ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานทางด้านการเกษตร เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ โดยให้ผู้เรียนมีเวลามากพอสำหรับการเรียนรู้ทักษะในการปฏิบัติงานจากผู้ที่ความรู้และประสบการณ์โดยตรง ตลอดจนการศึกษาระบบการทำงาน การเรียนรู้วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร
การปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งพนักงานในสถานประกอบการ ที่ดำเนินงานด้านสัตวศาสตร์เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ นักศึกษาต้องผ่านการเตรียมอบรมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และนำเสนอผลงานในงานสัมมนาระหว่างนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์นิเทศ หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว การประเมินผลในรายวิชาเป็นระดับคะแนนพอใจ(S) และไม่พอใจ (U)
1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion) 2.การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning) 3.การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 2.แฟ้มสะสมงาน 3.การเขียนบันทึก 4.การสังเกต 5.การสัมภาษณ์ 6.การนำเสนองาน 7.การประเมินตนเอง 8.การประเมินโดยเพื่อน
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของงานสาขาวิชาที่ศึกษา 2.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1.การสอนแบบฝึกภาคสนาม 
2.การสอนแบบสาธิต
 3.การเรียนการสอนแบบบูรณาการ
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 
2.การเขียนบันทึก
 3.การสังเกต 
4.การสัมภาษณ์
 5.การนำเสนองาน
3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 3.2 มีทักษะในการนำความรู้มานคิดและใช้อย่างมีระบบ
1.การเรียนการสอนแบบบูรณา 
2.การสอนแบบฝึกภาคสนาม
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 
2.การสังเกต 
3.การสัมภาษณ์
4.1มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 
4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 
4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
1.การสอนแบบฝึกภาคสนาม 
2.การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies) 
3. เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
1.สถานการณ์จำลอง 
2.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง
 3.การสังเกต 
4.การสัมภาษณ์
 5.โครงการกลุ่ม
5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 
5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
 5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning) 
2.การสอนแบบการศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Study) 
3.การสอนแบบสัมมนา
1.แฟ้มสะสมงาน 
2.การเขียนบันทึก 
3.การนำเสนองาน 
4.การสังเกต 
5.การสัมภาษณ์
6.1 สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง 
6.2 สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ 
6.3 สามารถปฏิบัติงานได้โดยอัตโนมัติ เป็นธรรมชาติ
การสอนแบบฝึกภาคสนาม
1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 
2.การสัมภาษณ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล