เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์

Computer Drawing Practices

เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐาน หลักการ เงื่อนไขและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการเขียนแบบพร้อมทั้งฝึกทักษะในการปฏิบัติการเขียนแบบให้มีความเชี่ยวชาญเพื่อนักศึกษาจะได้นำความรู้ ความสามารถไปใช้ในการประกอบอาชีพ
เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้พื้นฐานในด้านการเขียนแบบวิศวกรรมซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานของวิศวกร ทางอาจารย์ผู้สอนจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทุกหัวข้อของรายวิชาและเป็นแนวทางให้นักศึกษาได้มีการเตรียมความพร้อมในการศึกษาล่วงหน้าและทางผู้สอนเองก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ทันต่อเทคโนโลยีของโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนแบบซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล