การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

Design of Machine Elements

เข้าใจและปฏิบัติการเกี่ยวกับปรัชญาการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การเลือกใช้วัสดุในการทำชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การวิเคราะห์แรงและความเค้นในชิ้นส่วน ร่องลิ่ม และคัปปลิ้ง การออกแบบเพลา สกรูส่งกำลัง สายพาน โซ่ ล้อช่วยแรง สปริง แบริ่ง และเพืองได้
เพื่อให้การปรับปรุงมีเนื้อหาสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับ ปรัชญาการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การเลือกใช้วัสดุในการทำชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การวิเคราะห์แรงและความเค้นในชิ้นส่วน ร่องลิ่ม และคัปปลิ้ง การออกแบบเพลา สกรูส่งกำลัง สายพาน โซ่ ล้อช่วยแรง สปริง แบริ่ง และเพือง
1 ชม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
แสดงออกซี่งการมีวินัย ขยัน อดทน เสียสละ ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นแบบอย่างที่ดี
กรณีศึกษา ยรรยาย อภิปราย
สอบ งานมอบหมาย แบบฝึกหัด
เข้าใจ การเลือกใช้วัสดุในการทำชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การวิเคราะห์แรงและความเค้นในชิ้นส่วน ร่องลิ่ม และคัปปลิ้ง การออกแบบเพลา สกรูส่งกำลัง สายพาน โซ่ ล้อช่วยแรง สปริง แบริ่ง และเพืองได้
สอบ งานมอบหมาย แบบฝึกหัด
การสอบ งานมอบหมาย
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
มีจินตนาการในการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจและแล้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนในการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนานวัตกรรม
- ให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ แล้ววินิจฉัย และสรุป ประเด็นของสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ และเป็นระบบ
- ประเมินผลจาการผึเกทักษะด้านปฏิบัติการ - ประเมินผลจากการอธิปรายแนวคิดและวิธีการแก้ปัญหา ในประเด็นที่ได้จากการสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมตามบทบาท หน้าที่ การทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือ และเอื้อต่อการแกไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
กำหนดบทบาท หน้าที่ การทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
ประเมินผลการทำงานเป็นทีมตามที่ได้รับมอบหมาย
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
มีทักษะในการเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเซิงสถิติ คณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน อันมีผลทำให้สามารถเช้าใจองค์ความรู้หรือประเด็นป้ญหาได้อย่างรวดเร็ว
ติดตามข้อมูลข่าวสารประเด็นสำคัญด้านวิชาการจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - วิเคราะห์และแปลความหมายจากข้อมูลข่าวสาร - นำเสนอรายงานด้านวิชาการโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามข้อมูลข่าวสาร - ความสามารถในการวิเคราะห์และแปลความหมาย - ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงาน
แสดงออกถึงการมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพเฉพาะ วิชาชีพครู การบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการที่มีรูปแบบหลากหลายอย่างบูรณาการและสร้างสรรค์
แสดงออกถึงการมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพเฉพาะ วิชาชีพครู การบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการที่มีรูปแบบหลากหลายอย่างบูรณาการและสร้างสรรค์
สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน - สนับสนุนการจัดทำโครงงาน
ประเมินจากกิจนิสัยในการปฏิบัติงาน - ประเมินผลทักษะในการปฏิบัติงาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
- อรรณพ เรืองวิเศษ. (2561). การออกแบบเครื่องจักรกล. สำนักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). - ชาญ ถนัดงาน, วริทธิ์ อึ๊งภากรณ์ ( 2562 ).การออกแบบเครื่องจักรกล.สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
บรรเลง ศรนิล และ สมนึก วัฒนศรียกุล. (2559). ตารางคู่มืองานโลหะ. ศูนย์ผลิตตำราเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
-  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน -  แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา -  สรุปผลการประเมินการสอน
-  การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน -  ผลการเรียนและผลการทำงานกลุ่มของนักศึกษา -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้  
-  การประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
-  ประชุมอนุมัติเกรดนักศึกษา -  ทวนจากคะแนน และงานที่มอบหมาย
นำข้อมูลที่ได้จากการประเมิน ข้อ 1 และข้อ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอน