หัวข้อเลือกในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

Selected Topics in Electronics Engineering

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ ที่มีความสำคัญหรือน่าสนใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในสถานประกอบการเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว
1. ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ หรือเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ
2. ฝึกทักษะทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ
3. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ไปใช้งานในสถานประกอบการ หรือทำกิจการส่วนตัวเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหัวขอเรื่องพิเศษในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และวิทยาการสมัยใหม่ 
ภาคทฤษฎี 2 ชม.
ปฏิบัติ 3 ชม.
- สอบกลางภาค และปลายภาค
 สอบปฏิบัติ หรือ โครงงานขนาดเล็ก
เทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์ และทักษะ
สอนในห้องเรียน และในห้องปฎิบัติการ
เกรด 5 ระดับ
หรือ S กับ U
สอบปฎิบัติ หรือส่งโครงงานขนาดเล็ก
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
การตอบแบบสอบถาม
การทำแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อสอบ
การวิเคราะห์ผลการเรียน