การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

Design of Machine Elements

เข้าใจและปฏิบัติการเกี่ยวกับปรัชญาการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การเลือกใช้วัสดุในการทำชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การวิเคราะห์แรงและความเค้นในชิ้นส่วน ร่องลิ่ม และคัปปลิ้ง การออกแบบเพลา สกรูส่งกำลัง สายพาน โซ่ ล้อช่วยแรง สปริง แบริ่ง และเพืองได้
เพื่อให้การปรับปรุงมีเนื้อหาสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับ ปรัชญาการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การเลือกใช้วัสดุในการทำชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การวิเคราะห์แรงและความเค้นในชิ้นส่วน ร่องลิ่ม และคัปปลิ้ง การออกแบบเพลา สกรูส่งกำลัง สายพาน โซ่ ล้อช่วยแรง สปริง แบริ่ง และเพือง
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
แสดงออกซี่งการมีวินัย ขยัน อดทน เสียสละ ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นแบบอย่างที่ดี
การบรรยาย การ และ การเรียนการสอนแบบ Active Learning
- เวลาเรียน
- งานมอบหมาย
- สอบประมวลผลความรู้
- ความเข้าใจ วิธีการรใช้สูตรคำนวณทางคณิตศาสตร์
- การวิเคราะห์ แรงกระทำในชิ้นส่วน การเลือกใช้ชิ้นส่วน วัสดุตามหลักวิศวกรรม
มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาชีพเฉพาะ อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง และเป็นระบบ
การบรรยาย การ และ การเรียนการสอนแบบ Active Learning
- งานมอบหมาย
- สอบประมวลผลความรู้
-ทักษะการเลือกใช้สูตรคำนวณและ เครื่องคำนวณ
การบรรยาย การ และ การเรียนการสอนแบบ Active Learning
- งานมอบหมาย
- สอบประมวลผลความรู้
- สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมตามบทบาท หน้าที่ การทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือ และเอื้อต่อการแกไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
- กำหนดบทบาท หน้าที่ การทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
- ประเมินผลการทำงานเป็นทีมตามที่ได้รับมอบหมาย
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
มีทักษะในการเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเซิงสถิติ คณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน อันมีผลทำให้สามารถเช้าใจองค์ความรู้หรือประเด็นป้ญหาได้อย่างรวดเร็ว
ติดตามข้อมูลข่าวสารประเด็นสำคัญด้านวิชาการจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - วิเคราะห์และแปลความหมายจากข้อมูลข่าวสาร - นำเสนอรายงานด้านวิชาการโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามข้อมูลข่าวสาร - ความสามารถในการวิเคราะห์และแปลความหมาย - ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงาน
แสดงออกถึงการมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพเฉพาะ วิชาชีพครู การบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการที่มีรูปแบบหลากหลายอย่างบูรณาการและสร้างสรรค์
- สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน - สนับสนุนการจัดทำโครงงาน
- ประเมินจากกิจนิสัยในการปฏิบัติงาน - ประเมินผลทักษะในการปฏิบัติงาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
- อรรณพ เรืองวิเศษ. (2561). การออกแบบเครื่องจักรกล. สำนักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).
- ชาญ ถนัดงาน, วริทธิ์ อึ๊งภากรณ์ ( 2562 ).การออกแบบเครื่องจักรกล.สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
บรรเลง ศรนิล และ สมนึก วัฒนศรียกุล. (2559). ตารางคู่มืองานโลหะ. ศูนย์ผลิตตำราเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
-  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน -  แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา -  สรุปผลการประเมินการสอน
 
-  การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน -  ผลการเรียนและผลการทำงานกลุ่มของนักศึกษา -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
-  การประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
-  ประชุมอนุมัติเกรดนักศึกษา -  ทวนจากคะแนน และงานที่มอบหมาย  
นำข้อมูลที่ได้จากการประเมิน ข้อ 1 และข้อ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอน